Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 2c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2018. a. kell 13.23
Muudetud: 31. august 2018. a. kell 13.23

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.09. Tervitus sügisele. Tere! koos mänguga. Kui sul tuju hea+liigutused.
07.09. Tasahilju, mõisted helilooja ja luuletaja. Kordame õpitud rütme: TA, TI-TI, TA-A, Paus. Sünnipäevalaul.

12.09. Saladuste maja-õpime kuulmise järgi, MK pala. Ül.tv. Kordame eelmisel aastal õpitud plokkflöödi mänguvõtteid.
14.09. Aabitsalaul-õpime kuulmise järgi, mõiste fermaat. Minu veli virvipuu-kordame mõiste taktimõõt.

19.09. Sügislauluke, rütmiharjutused. Vihmakene, vellekene. MK pala. Rütmiostinaato mõiste.
21.09. Mehikene metsas.MK pala. Noodikirja harjutamine.

26.09. Seenemiku tegemised-uus rütm TA-A-A. Plokkflöödil uue mänguvõtte õppimine f1.
28.09. Igaühel oma pill-õpime kuulmise järgi, saade rütmipillidel, tutvume eesti rahvapillidega.

03.10. Laul õpetajast-kuulmise järgi. Igaühel oma pill-kordav laul.
05.10. Õpetajate päev. Kandlelood. Tutvumine 6-keelse kandlega. esmased mänguvõtted I ja V akord.

10.10. Tantsuhoos-õpime kuulmise järgi, juurde kandlesaade, forte, piano mõisted. Tantsuhoos-õpime kuulmise järgi, juurde kandlesaade, forte, piano mõisted.
12.10. Pajupill+kandle saade. Teele, teele kurekesed+rütmipillide saade. Plokkflöödil uue mänguvõtte harjutamine c2.

17.10. JO-võti, Jänkupoju, Kus on kulli pesake, Tehke järele+mäng.
19.10. Projektipäev.

31.10. Uus aste LE, käemärk. Lenda, pääsulind. Karupoja hällilaul.
02.11 Kodulaul-õpime kuulmise järgi. Hingedepäevast. Vennad on mul suured mehed+saade rütmipillidel.

07.11 Sünnipäevalaul. Minu paps, isadepäevast. Jorupill jonn. Kui mind keegi ei sunniks. MK palad.
09.11 Mardipäev. Mardilaul+saade kandlel. Poistelaul,

14.11 Tondimäng+mäng. Altmäe rebane+saade pillidel.
16.11 Talurahva mäng.

21.11 Kadripäeva kommetest. Kadrilaul+saade pillidel ja mängud.
23.11 Kivikasukas. Kõnekaanon, mõiste kaanon tutvumine.

28.11 Kolme-osaline taktimõõt, lööme takti. Muti metroo, Laevuke läks merele.
30.11 Sügistalgud, Lumehelbeke. Advendiajast. Hanepojad.

05.12 Päkapiku töö, Pagari piparkook. Jõulud, jõululaulud: Jõululaul+kandlesaade. Tiliseb, tiliseb aisakell+kuljused.
07.12 Oh, kuusepuu. Haldjate jõuluöö, rütmiharjutus kahe käega.

12.12 Ma olen väike karjane. Teeme ise laulu õpitud astmetel. MK pala.
14.12 Jõulumaal-õpime kuulmise järgi, laulame noodist AN-ga, teeme ise sõnad.

19.12 Tiliseb, tiliseb aisakell+kuljused ja teised õpitud jõululaulud.
21.12 Projektipäev.

09.01 Uue aasta tähistamine. Radi-ridi ralla+kandlesaade, ostinaato kuljustel. Lumemehest-õpime kuulmise järgi.
11.01 Väravamäng+liikumine. Veere, päike+saade pillidl.

16.01 Päike ja kuu, laulame rütmiseeritud astmenoodist, vanarahvatarkused.
18.01 Poolaasta jooksul õpitud teadmiste, oskuste kordamine. Lemmiklaulude kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE ja JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO ja MI, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.