Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 12a, 12b, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raido Kahm

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 31. august 2018. a. kell 10.55
Muudetud: 8. oktoober 2018. a. kell 15.31

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, V kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida minevikunähtuste muutlikkust, tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid tänapäevaga. Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutumist ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi nii enda kui ka teiste vaatenurgast lähtuvalt.
Gümnaasiumi ajalooõpetuse kursuste järjekord on kronoloogilis-temaatiline, st ajaloolisi probleeme käsitletakse kronoloogilist järgnevust silmas pidades. Gümnaasiumi ajalooõpetuses tähtsustatakse probleemikeskset käsitlust, analüüsides hinnanguid ja tõlgendusi erinevast seisukohast lähtuvalt. Ajalooõpetuses väärtustatakse kultuurilist mitmekesisust ning kujundatakse mõistmist, et mitmekesisus on ühiskonna rikkus ja arengu tingimus. Ajalooõpetus toetab õppija enesemääratluse kujunemist ja võimet asetada end kellegi teise olukorda, vaadelda maailma kellegi teise seisukohast lähtudes.

Ajalooprobleemide analüüsimise kaudu rikastub väärtussüsteem, kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, sallivus ja pooldav suhtumine demokraatlikesse väärtustesse, areneb õpilase ajalooline mõtlemine ning rikastub ajalooteadvus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Kordamine
2. Külm sõda/ Demokraatlik maailm
3. Kommunistlik maailm
4. Kriisid pärast teist maailmasõda
5. Kriisid pärast teist maailmasõda
6. Balti riigid teises maailmasõjas ja Nõukogude okupatsioon
7. Eluolu ja kultuur
8. Heaoluühiskond
9. Heaoluühiskond
10. Üliriigid
11. Koloniaalsüsteemi lagunemine ja kolmas maailm
12. Koloniaalsüsteemi lagunemine ja kolmas maailm
13. Detente ehk pingelõdvendus
14. Helsingi tippkohtumine ja külma sõja jätkumine
15. USA külma sõja ajal
16. Demokraatlik Euroopa
17. NSV Liit ja 1960. ja 1970. aastatel
18. Eesti 1960. ja 1970. aastatel
19. Kirjand
20. Nõukogude Liidu lagunemine
21. Laulev revolutsioon Eestis
22. Idabloki lagunemine
23. Jugoslaavia lagunemine
24. Kordamine
25. Kontrolltöö
26. Postkommunistlik Venemaa
27. Muutused rahvusvahelistes suhetes pärast külma sõja lõppu
28. Maailm 21. sajandi alguses
29. USA poliitika pärastkülma sõja lõppu
30. Kordamine
31. Kordamine
32. Kordamine
33. Kordamine
34. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

Kursuse hinde annavad kokku kontrolltöö ja essee kirjutamine, tunnikontroll(id) (etteteatamiseta). Tundides on võimalik arutluse/jutustuse käigus koguda lisahindeid, mis mõjutavad kursuse hinde kujunemist.

Kontrolltööde hindamine vastavalt punktiskaalale toimub järgmiselt:
90-100% - hinne 5
75-89% - hinne 4
50-74% - hinne 3
20-49% - hinne 2
0-19% - hinne 1

Kui õpilane puudub tunnist, kus toimub hindeline töö, märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Hiljem üksikuid töid järele vastata ei saa. Tegemata kodutöö eest märgitakse eKooli "0". "0" asendub hindega "1", kui kodutööd ei ole esitatud järgmise kahe nädala jooksul.