Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 30. august 2018. a. kell 17.55
Muudetud: 15. jaanuar 2020. a. kell 14.26

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04.09. Sissejuhatus ainesse. Ilusa rõõmu laul, Naerata-kuulmise järgi. Klahvpillid. Eesmärgi seadmine õppeaastaks.
11.09. Klahvpillide teema jätkamine.klavessiin, orel. MK näiteid. Tv lk 16, 17, 19 täitmine.
18.09. Ukulele mängimine. Elektrofonid, süntesaator, MK näiteid. TV lk 20 või 21. Conquest of paradise.
25.09. Digitaalklaver ja arvutimuusika. Helilaadide duur, moll kordamine, Tv lk 8, 9. Nootide tähtnimetuste kordamine.
02.10. Kontrolltöö klahvpillid, elektrofonid. Tv lk 10. Ukulele mängimine.
09.10. Kas tahad tulla minuga. Me lähme preilnad reisima-õpime kuulmise järgi. Saade ukulelel.
16.10. Ukulele mängimine.
VAHEAEG
30.10.Tutvumine Hispaania muusikatraditsioonidega. MK näiteid. Tv lk 22, 23 . Don Alfonso, La Tarara+saade
06.11.Tutvumine Ladina-Ameerika muusikatraditsioonidega, brasiilia, samba. The Girls from Ipanema+saade
13.11 Ladina-Am muusika teema jätkamine. Argentina tango, Quien es...Loobu tangost.
20.11. Kuuba muusika, tantsud mambo, rumba, tša-tša-tsa, paso doble. näited. Tv lk 24 täitmine. .
27.11. La bamba ja Guantanamero esitame koos kitarride ja rütpipillidega.
04.12.Tutvumine Jamaica muusikatraditsioonidega. Jamaica hällilaul, helistike kordamine.
11.12. Tutvumine Mehhiko muusikatraditsioonidega. La cucaracha+saade rütmipillidel. Let It Snow!
28.12. Kuuse tegemise laul. Rockin´Around the Christmas Tree. Jõululaul. Jõulud jõudvad.
VAHEAEG
08.01. Sissejuhatus Põhja-Ameerika muusikasse, Indiaanlased, helinäited.
15.01. Poolaasta hinnang, tagasiside. Eskimod, Euroameerika muusika, mk ülesanne.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane saab tuttavaks klahvpillidega ja elektrofonidega. Oskab neid nimetada ja iseloomustada, eristada kuulmise järgi. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. On tutuvunud Hispaania ja Ladina-Ameerika muusikatraditsioonidega. On tutvunud Hispaania ja Ladina-Ameerika muusikatraditsioonidega. Samuti teab Brasiilia, Argentina, Kuuba, Jamaica ja Mehhiko traditsioone ja tantsukultuuri.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.