Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kristel Paju

klassiõpetaja

Kontakt: kristel.paju@oesel.edu.ee

Loodud: 30. august 2018. a. kell 15.31
Muudetud: 14. jaanuar 2019. a. kell 18.46

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide larendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
Pranglimine
http://www.miksike.ee/

2. nädal

Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

Lisa:
Rooma numbrid
https://www.taskutark.ee/m/test/rooma-numbrid-vali-oiged-numbrid/
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbrid_10_20.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbriga_1_10.htm

3. nädal

Arvkiir
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.html - tase 1
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.html - tase 2
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen3.html - tase 3
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen2.html
Ümardamine
http://www.kool.ee/?10323
http://www.kool.ee/?10336
http://www.kool.ee/?10337
http://www.kool.ee/?10343
http://www.kool.ee/?10335
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Naturaalarvude kordamine
http://www.kool.ee/?10351

4. nädal
Arvavaldis
https://learningapps.org/1191490
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Tähe arvväärtuse leidmine
https://learningapps.org/1174457
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

5. nädal
http://www.kyberpahkel.ee

6. nädal
Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Kordamine.

7. nädal
1. Korrutamise jaotuvusseadus 1 (Loe näidet hoolikalt!) http://www.kool.ee/?10367
2. Korrutamise jaotuvusseadus 2 http://www.kool.ee/?10368
3. Tähtavaldise koostamine http://www.kool.ee/?10374
4. Tähtavaldis. Võrrand 1 http://www.kool.ee/?10383
LISA:
Kordamine
http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm

22. - 28. oktoober - KOOLIVAHEAEG

8. nädal
1. Kirjalik korrutamine 2 - http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_5
2. Teisendamine - http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
3. Kirjalik jagamine - http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_4
4. Sudoku - http://www.jigsawdoku.com/
5. Loogikamängud - https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html

9. nädal 06.11
Arvubingo
https://www.varsitytutors.com/aplusmath/matho/multiplication

Peitepilt
https://www.varsitytutors.com/aplusmath/hidden-picture/multiplication

Bacman
https://www.mathplayground.com/mathman.html

Loogikamängud
https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html

10. nädal 13.11
Tuleta meelde geomeetrilised kujundid:

http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0030/index.html (Kliki kujundil ja õpi selgeks!))

Geomeetrilised kujundid

http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm
Loogikamängud - https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html

11. nädal 20.11

Arvavaldis

Lohista korraldus kokku https://learningapps.org/1191490

Milline tehe tekstülesandes https://learningapps.org/1194852

Nimetused avaldises
https://learningapps.org/1181462
http://www.kool.ee/?10373

Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374

Korrutamine meeldejätmisega
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_6

Pranglimine
http://www.miksike.ee/

12. nädal 4. detsember

Arvutamine, erinev raskusaste https://www.factmonster.com/math/flashcards

Algarvud- milline number on puudu? https://www.taskutark.ee/m/test/milline-number-on-puudu/

Algarv ja kordarv (karp) https://learningapps.org/watch?v=putwaowec

Tutvu iseseisvalt uue osaga- jaguvuse tunnused https://www.taskutark.ee/m/jaguvuse-tunnused/

Algarvud, kordarvud, jaguvuse tunnused - testi oma teadmisi https://www.taskutark.ee/m/test/algarvud-ja-kordarvud-leia-oiged-vastused/

Lohista numbrid õigesse kasti - https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-lohista-numbrid-oigesse-kasti/

Märgi ära need arvud, mis jaguvad antud arvudega, jaguvuse tunnused - https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-margista-ara-need-arvud-mis-jaguvad-antud-arvudega/

13. nädal 11. detsember

1. Jaguvuse tunnused
http://LearningApps.org/display?v=pi1i1d27n01

2. Lisa
Algajad:
Angry Birds https://studio.code.org/hoc/1
Minecraft https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1
Star Wars https://code.org/starwars
Zombied https://studio.code.org/s/course3/stage/2/puzzle/1

Edasijõudnud:
Frozen https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
Disney kangelased

18. detsember

1. Naturaalarvude lahutamine algteguriteks - http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
2. Arvu ristsumma - http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?&test=4991
MÄNGUTUND :)

15. nädal
Test (nurk ja nurkade liigid) - http://kaidi.esy.es/Suviste/Nurkjanurkadeliigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm
Nurkade mõõtmine 1- https://eu.ixl.com/math/grade-5/measure-angles-with-a-protractor
Nurkade mõõtmine 2 - https://www.mathplayground.com/measuringangles.html
Arvutamine nurkadega (mäng) - http://www.fruitpicker.co.uk/activity/


24. dets - 6. jaan - KOOLIVAHEAEG


08. jaanuar 2019
Leia SÜT: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
Kordamine
Alustuseks: https://www.mathplayground.com/logic_fullmoon.html
Naturaalarvude korrutamine. Korrutamine meeldejätmisega:
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_6
Liitmine ja lahutamine: https://www.ixl.com/math/grade-5/add-and-subtract-whole-numbers-up-to-billions
Korrutiste ümardamine: https://www.ixl.com/math/grade-5/estimate-products
Lõpetuseks: https://www.mathplayground.com/logic_hero_in_the_ocean_2.html

15.01.2019

Nurkade joonestamine ja arvutamine - http://ggbtu.be/mnbuu69nu
Nurkade liigid 1 - https://learningapps.org/watch.php?v=poq62v1m201&allowFullscreen=1
Nurkade liigid 2 - https://www.geogebra.org/m/eVLRavou
Nurkade liigid 3 - http://learningapps.org/display?v=pusn7c7cj01

Lisamaterjalid:
Ennustamine mallil - https://www.mathplayground.com/alienangles.html
https://www.mathplayground.com/logic_hero_in_the_ocean_2.html
https://www.mathplayground.com/measuringangles.html

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Sel juhul kantakse hinne koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika kokkuvõttev hinnang tuIeb tunnistusele I poolaasta ja II poolaasta lõpul - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 14.00 ruumis 407 või kokkuleppel õpetajaga.