Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 12b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2018. a. kell 21.21
Muudetud: 11. september 2018. a. kell 13.08

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

12. klassi I kursus kestab: 3. sept. - 23.november 2018
Kursusel kasutatakse õppekomplekti Cambridge Complete CAE ja õpetaja koostatud lisamaterjale

I nädal
1.Sissejuhatav tund (eesmärgid, ainekaart, hindamine, õppematerjali tuvustus)
2Level test. .U.1: Our people. Listening task /occupation/.
3.Past tenses.Reading task and vocabulary analysis/people and personality/

II nädal
1.Past tenses.
2.Collocations with give,do,make. Past tenses -practice exercises.
3.Speaking practice (exam-related). Listening practice (friends)

III nädal
1.U.2: Mastering languages. make,get,do-phrases.Listening (gap-fillind and multiple choice skills)
2.U.2 reading "Kenneth Hale, Mastering linguist" task and vocabulary analysis. Word building.About picture-speaking.
3.Reipalt kooli (Spordipäev)

IV nädal
1.Word building. Speaking practice - pictures (describe, compare, contrast)
2.Expressing purpose,reason and result.
3.Listening /languages/. Tasks on use of English, expressing purpose,reason and result.

V nädal
1.U.1 vocabulary and grammar review (B p.26)
2.Review: units 1-2 vocabulary and grammar
3.Reading practice (WB p.6-7)

VI nädal
1.TEST: u.1-2 (voc. and gr.) -8.10
2.U.3: All in the mind. Reading task(The next step in brain evolution) and vocabulary.
3.The passive; word building tasks; formal and informal vocabulary.

VII nädal
1.Pracice exercises on the Passive. Listening /multiple choice skills/.
2.About writing an essay ; planning. Nouns which can be countable or uncountable.
3.Projektipäev

VAHEAEG
VIII nädal
1.U.4 Office space.Listening /work &job/. Adjective/noun collocations.
2.Modals expressing possibility, probability and certainty.Text "Is there an architect in the hous? - discussion. Task on vocabulary.
3.Word building (adjective - adverb); adverbs usage. Use of English tasks.

IX nädal
1.Passive - revision exercises. Listening test.
2.Revision: u.3 vocabulary and grammar.
3.Revision: u.4 vocabulary and grammar.

X nädal
1.TEST: u.3 - 4 - 12.11
2.PROGRESS TEST u.1 - 4 -13.11
3.About writing reports (u.2,4).- revision

XI nädal
1.U.5: Dramatic events.Listening /dramatic events & dangerous situations. Idiomatic language.
2.Verbs followed by to+infinitive or -ing-form
3.Speaking (picture description + monologue).Kokkuvõte I kursusest..

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks õpilane on õppinud:
SÕNAVARA:
*sõnatuletused (wordformation), üldine kordamine ja teemad: people; languages; mind; job; extreme situations; art, leisure
KEELESTRUKTUURID:
* korranud varem õpitud keelestruktuure: tenses, passive, modal verbs
ÜLESANNETE LAHENDAMISE OSKUSED:
*teinud tüüpülesandeid ja harjutusi kõigis osaoskustes (kuulamine, suhtlemine, lugemine, kirjutamine, keelestruktuuride kasutamine)
*korranud baaskeelestruktuure ja kasutab neid korrektselt oma töödes
* harjutanud sõnatuletusülesandeid
MONOLOOGNE KEELEOSKUS, VESTLUS- JA ESITLUSOSKUSED:
*osalenud aktiivselt klassidiskussioonides ja teistes suulistes grupitöödes
KIRJUTAMINE
* kirjutanud 1 report'i ja 1 essee

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.
Riigieksam 4.mail 2018

Konsultatsioon teisipäeviti 15.00, ruum 204. Järelvastamine kokkuleppel.