Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2018. a. kell 12.41
Muudetud: 29. august 2018. a. kell 12.47

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.-7.sep
1) Sissejuhatus. Unit 1 Summer TB p 7 ex 1, 2, 3 WB ex 1, 2
2) Talk about summer holidays TB p 9 ex 4, 5, 6; WB ex 3, 4, 5
3) Töö tekstiga „Allan`s Summer” TB p 10 ex 7, 8, 9, 10; WB ex 6, 7, 8

10.-14.sep
1) Retelling the story TB p12 ex 11,12, 13; WB 9, 10. Kordamine.
2) Test unit 1
3) Unit 2 Wise Servant.TB p 13 ex1, 2, 3; WB ex1, 2

17.-21.sep
1) Töö tekstiga „ Wise Servant” TB p 15 ex 4, 5, 6; WB ex 3, 4, 5
2) Retelling the story TB p 16 ex 7, 8, 9; WB ex 6, 7
3) Reipalt kooli

24.-28.sep
1) Tongue twisters TB p 17 ex 10; WB ex 8, 9, 10. Kordamine.
2) Test unit 2
3) Unit 3 Do it yourself. TB p 19 ex1, 2; WB ex 1, 2

1.-5.okt
1) A dialogue TB p 19 ex 3, 4; WB ex 3, 4, 5
2) How to make a kite? TB p 20 ex 5, 6, 7; WB ex 6, 7, 8
3) Revision TB p 22 ex 8, 9, 10; WB 9, 10.

8.-12.okt
1) Test unit 3
2) Unit 4 History. TB p 23 ex 1, 2; WB ex 1, 2, 3.
3) Töö tekstiga „History Assigment” TB p 24 ex 3, 4 WB ex 4, 5, 6

15.-19.okt
1) Töö tekstiga „History Assigment” TB p 26 ex 5,6,7,8 ; WB ex7, 8
2) Interviewing grandparents.B 7, 8; WB 9, 10 Unit 4 tööleht kinnistamiseks.
3) projektipäev

vaheaeg

29.okt – 2.nov
1) Unit 5: Trick or Treat TB p 27-30. Halloween.
2) Show what you know TB p 31-32
3) Show what you know WB p 27-32

5.-9.nov
1) Unit 5 test
2) Unit 6 Department Store TB p 33-36 ex1-6
3) omastavad asesõnad; WB p 33-34

12.-16.nov
1)Töö tekstiga „Shopping for Dresses” TB p 36-37 ex7-9
2) Retelling the story TB p 38 ex10 WB p 36 The Past Continuous Tense TB p 38 ex 11
3) The Past Continuous Tense . Tööleht. Harjutamine.

19.-23.nov
1) Revision WB p 37. Writing about a department store. WB p 37 ex 9
2) Unit 6 test
3) Unit 7 Mystery TB p 40-42 Aastaarvud.

26. -30.nov
1) Töö tekstiga „ The Mary Celeste” TB p 42-44 ex 5- 8 WB p 38-39
2) TB p 44 ex 9 teksti jutustamine; WB p 40-42 a two-year -old etc
3) WBp 42-43 The United Kingdom- kaardi õppimine , Eesti kohta kirjutamine

3.-7.dets
1) Kordamine kontrolltööks
2) Unit 7 test
3) Unit 8: Christmas tree TB p 45 ex 1-3, WB p 44 ex 1

10.-14.dets
1) Töö tekstiga „ A Christmas Tree” TB p 47 ex 4-5
2) TB p 50 ex 9-10 Talk about Christmas
3) The Past Simple. The Past Continuous WB p 45 ex 2-3 The Present Perfect WB p 46 ex 4-6

17.-21.dets
1) Töö tekstiga „The elves and the shoemaker” TB p 48 ex6-8
2) Christmas carols, games, puzzles WB p 48-50 ex 8-11
3) projektipäev

vaheaeg

7.-11.jaan
1) Kordamine kontrolltööks WB p 47 ex 7
2) Unit 8 test
3) Unit 9 Family. TB p 51 ex 1-4 WB p 51 ex 1 Family tree TB p 55 ex 9 Talk about you family.

14.-18.jaan
1) Töö tekstiga „ The Canterville Ghost” TB p 53 ex 5- 7
2) Retelling the story TB p 55 ex 8 WB p 52 ex 2- 3
3) My family WB p 56 ex 8-10

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad moodustada omadussõnade võrdlusastmeid.
* Oskavad moodsutada omadussõnadest määrsõnu (-ly).
* Oskavad kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne).
* Oskavad kirjutada lühijutte oma vaheajast, parimast sõbrast, isetegemisest, vanavanemast.
* Oskavad kirjutada ekirja.
* Oskavad moodustada lauseid kestvas minevikus.
* Oskavad lugeda aastaarve.
* Oskavad kasutada asesõnu om. käändes( kelle oma).
* Oskavad kirjutada lühijutte kaubamajast, Eestist ( 8 lauset).
* Teavad olulisi kohti Britannia maakaardil( WBp42).
* Oskavad kirjutada jõulukaarti.
* Teavad jõulupuu kombest Inglismaal.
* Oskavad jutustada jõuludest Eestis ja õppetükkide palasid teemade kaupa( 10 lauset).
* Oskab kirjutada enda pereliikmetest ja sugupuust.
* Oskavad lausetes kasutada modaalverbe can/ may/ must.

Hindamine üles

Õpilane saab poolaasta jooksul hindeid sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest .
Poolaasta hinne kujuneb järgmiste hinnete alusel
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.

Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 25- 49%
1 0 - 24% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas veerandis vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.
Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;

Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;

Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel

Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel

Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui poolaasta lõpuks tööd järele ei vastata.
Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Järelvastamise ja konsultatsiooniaeg:

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtede jaoks
kirjutusvahend