Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 10c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2018. a. kell 19.22
Muudetud: 11. september 2018. a. kell 13.10

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele ja ta
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Kursuse kestvus: 1. september- 2.november 2018

Õppematerjal : Ready for First Certificate ( Roy Norris) - Book,WB, audiocassette
Murphy Grammar in use
Puzzle 10,11,12
Lisamaterjalid õpetajalt

I nädal
Introduction. (Õppematerjal,ainekaart + hindamine). Personal infirmation (tutvumine klassiga)
Level test.
Analysis. Revision: Grammatical terms. Talking about a classmate.
Revision: English Tense system

II nädal
Present tenses. Adverbs of frequency
Past tenses
Revision:Tenses - practice exercises.
TEST on the use of tenses - 14.09

III nädal
U.1 Lifestyle.Vocabulary - items of clothing.Habitual behaviour in the present and past; frequency adverbs.
Be used to, get used to and used to.
Habitual behaviour in the past - used to and would, practice.
Reipalt kooli

IV nädal
Reading strategies (skimming, scanning, thorough in detail). "Handle with care" - scanning
Text "Handle with care". Reading task and vocabulary analysis. About quizlet.
Listening - what to expect in the exam + Listening (occasions and clothing) Expressions, phrases and phrasal verbs with GET.
Linking devices (Mark´s letter, B p.10) Workbook - unit 1 tasks.

V nädal
Review unit 1 (B p.12-13)
Grammar review : u.1 .
Worksheet (u.1 vocabulary and phrases)
Listening practice tasks. Revision for the test.

VI nädal
TEST: U.1 GRAMMAR (used to, would, be/get used to; frequency adverbs; linkers) - 9.10
TEST: u.1 VOCABULARY - 10.10
U.2 High energy: Music vocabulary. Listening (blank filling skills)
Oral presentation (article from the Internet). Text "The thrill of it all"

VII nädal
Oral presentation (article from the Internet). Reading task and vocabulary discussion /extreme and dangerous sports/.
Reported speech.
Reported questions.
Projektipäev.

Vaheaeg

VIII nädal
Reported speech practice tasks
Reporting verbs. .
Reported questions (practice).Listening (B p.21)
Reported speech - revision for the test.Giving grades.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I kursuse lõpuks õpilane on:
-õppinud ja teindanud järgnevate teemadega seotud sõnavara:inimeste välimus,riietus ja elustiil,muusika.sport.
-lihvinud erinevate osaoskusi (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid),tüüpülesanded;
korranud ja õppinud järgmisi keelestruktuure(suurem tähelepanu järgnevale: used to/would,
kaudküsimuste moodustamine, ajavormid ( past tenses);verb + gerundium või infinitiiv
-sooritanud 5 arvestuslikku testi
-valinud internetist ja tutvustanud 1 artiklit päevakajalistel teemadel

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( va haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon teisipäeviti 15.00 ruum 204. Järelvastamine kokkuleppel.