Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2018. a. kell 09.58
Muudetud: 31. august 2018. a. kell 14.13

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.klassi I kursus kestab 03.09. - 02.11.2018
Kursusel kasutatakse õpikut "With Flying Colours 11" A.Tammeleht, M Haagensen ja õpetaja antud lisamaterjale. Vajalik sõnavara on kättesaadav Quizletis registreeritud grupis

I nädal
1. intro, quick revision test.
2. U1.1 Family matters
3. U1.2 Love and marriage
4. U1.3 family tree


II nädal
5. U1.4 Idioms with family topic
6. U1.5 Cohabitation. Tenses revision.
7. U1.6 Fostering. Tenses revision.
8. U1.7 rise-raise-arise. Tenses revision. U1 revision


III nädal (20.09.18 spordipäev)
9. Tenses revision. U1 revision
10. TEST U1 (vocabulary, idioms, tenses, rise-raise-arise)
11. test feedback
12. U2.1 The environment


IV nädal
13. U2.2 natural resources
14. U2.3 global warming
15. U2.4 affect/effect. Passive
16. U2.5 Nature idioms. Passive


V nädal
17. Passive exercises
18. U2.6 Listening "Oceans" / exercises on passive
19. - 20. 05.10.18 õpetajate päevVI nädal
21. monoloog või esitlus U1 või U2 teemal / additional exercises U2 revision
22. TEST U2 (vocabulary, idioms, affect/effect, passive) 10.10.18
23.-24. test feedback. how to write a solution essay


VII nädal
25. write an essay ( solution to a problem) 16.10.18
26. monoloog või esitlus U1 või U2 teemal
27. projektipäev? U3.1 City and country life
28. projektipäev ?

vaheaeg

VIII nädal
29. U3.2 Town and country
30. U3.3 Language focus
31. U.3.4 Listening "Fly in fly out".
32. Term feedback

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased on:
* korranud ja õppinud pere ja keskkonnaga seotud sõnavara
* korranud ja õppinud ajavormide kasutamist ja passive lausete koostamist
* teinud ühe monoloogi või esitluse pere või keskkonnaga seotud teemal
* õppinud kirjutama probleemile lahendusi pakkuvat esseed "solution essay"
*korranud erinevaid keelestruktuure ja teinud tüüpülesandeid kõigis osaoskustes

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
2 testi (sõnavara ja õppetüki grammatika) 40%
1 essee 20%
1 suuline vastus(monoloog või esitlus) 20%,
teised hinded-hinnangud ja asjakohane suuline aktiivsus tunnis, tähtaegadest kinnipidamine 20%

Testide hindamine: "5"= 90- 100%, "4"= 75- 89%, "3"= 50- 74%, "2"= vähem kui 50%

Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige.

Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 10 päeva jooksul jooksul pärast testi kättesaamist Konsultatsioonid tunniplaanis , järelevastamine kokkuleppel õpetajaga.
Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud. Ühe arvestusliku hinde mitterahuldavaks jätmine või tegemata jätmine alandab teistest arvestuslikest hinnetest moodustuvat kursuse koondhinnet ühe palli võtta. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.

NB! 10. klassi lõpus sooritab õpilane kirjaliku inglise keele arvestuse (lugemine, kuulamine ja grammatika). 11. klassi viimasel kursusel arvestustöö.

Gümnaasiumi lõputunnistuse hinne on astmehinne s.t kujuneb 10., 11. ja 12. klassi hinnetest.