Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Andra Allmägi

matemaatikaõpetaja

Kontakt: andra.allmagi@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2018. a. kell 09.35
Muudetud: 14. november 2018. a. kell 05.44

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Aine eesmärk on õpilast suunata kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I poolaasta 4. september-19. jaanuar

1. tund 4. klassi kordamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Pikkusühikute teisendamine
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikud.htm
Ajaühikud
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/ajauhikud_paarid.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/ajauhikute_teisendamine_l.htm
Massiühikud
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/massiuhikud_paarid.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/massiuhikute_teisendamine_l.htm
Pindalaühikute teisendamine
https://learningapps.org/3223385

Mäng massiühikute peale
Skaala lugemine http://www.ictgames.com/mostlyPostie.html
Rooma numbrid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbriga_1_10.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbrid_10_20.htm
https://eu.ixl.com/math/grade-5/roman-numerals
Jäägiga jagamine
https://learningapps.org/1990467
http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_5
Miljonimäng
https://learningapps.org/3646738

2. tund: Arvud üle miljoni. Arvkiir. Naturaalarvude ümardamine.
Miljardite klass
http://www.kool.ee/?10302
http://www.kool.ee/?10303
Kujutame arve arvkiirel
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen3.html
vastupidi
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen2.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen3.html?g10=25&wertung=%0D%0AAktueller+Punktestand%3A+0

3. Naturaalarvude võrdlemine ja ümardamine
Ümardamine arvkiire abil: http://www.kool.ee/?10323
Kümnelisteni : http://www.kool.ee/?10336
Sajalisteni : http://www.kool.ee/?10337
Tuhandelisteni: http://www.kool.ee/?10343
Riikide pindalad: http://www.kool.ee/?10335
https://learningapps.org/1702361
http://www.kool.ee/?10351
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
http://www.kae.edu.ee/exercise/taisarvude_ymardamine
Võrdlemine
https://learningapps.org/3217620 (tee ise selle näitel, aga suuremad arvud)

4. Arvavaldis ja tähtavaldis
Arvavaldis
Lohista korraldus kokku https://learningapps.org/1191490
Milline tehe tekstülesandes https://learningapps.org/1194852
Nimetused avaldises https://learningapps.org/1181462
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Peastarvutamist

5. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine
Liitmine ja lahutamine (kirjalik) (NB! Koma eraldab arvu järku)
https://eu.ixl.com/math/grade-5/add-and-subtract-whole-numbers-up-to-millions
Leia puuduv arv
https://eu.ixl.com/math/grade-5/fill-in-the-missing-digits
Liitmine meeldejätmisega: http://www.kae.edu.ee/exercise/liitmine_4
Lahutamine laenamisega: http://www.kae.edu.ee/exercise/lahutamine_4

6. Võrrandite lahendamine
Ülesanne 1. Märgi iga lõigu, kiire ja sirge juurde õige nimetus ja tähis. Kirjuta, kuidas läks. https://learningapps.org/3951622 *
Ülesanne 2. Lahenda võrrandid, vajadusel arvuta vihikus. Kirjuta, mitu õiget ja valet vastust said. https://www.taskutark.ee/m/test/arvutamine-lahenda-vorrand-leia-puuduvad-numbrid/ *
Ülesanne 3. Lahenda vähemalt 3 mõistatust, kirjuta vastuseks üks mõiste, mille lahendasid. http://www.miksike.ee/en/mdiscipl.html?test=4780&gametype=1&clnr=&subject_id=&referer=http%3A%2F%2Fwww.miksike.ee%2Fen%2Flmtests2.html%3Ftheme%3D2653&miv= *
Ülesanne 4. Arva ära, milline neist on sirge (line), lõik (line segment) või kiir (ray). Kirjuta, mitu õiget vastust 10-st oli.https://www.mathgames.com/skill/4.2-lines-line-segments-and-rays *
Ülesanne 5. Mängi. Vali grade 4 ja + või - . Kirjuta kui kõrgele jaksasid hüpata. https://www.mathgames.com/play/mathleaper.html *
Ülesanne 6. Lahenda sudoku. Vastuseks kirjuta, kui kaua lahendasid. http://www.jigsawdoku.com/ *

7. Joonestame ja mõõdame. Skaalad
Ülesanne 1. Lahenda ülesandeid skaala lugemise peale. Vali lahendamiseks kaks keskmist ülesannet. Teeni kummaski ülesandes 5 punkti. Kirjelda, kuidas läks. http://www.ictgames.com/weight.html *
Ülesanne 2. Leia raskeim objekt. Lahenda vähemalt Level 10-ni ja kirjuta kui palju punkte said. Võid ka rohkem lahendada, sel juhul kirjuta, mis tasemeni jõudsid ja punktiskoor. https://www.mathplayground.com/balance_scales.html *
Ülesanne 3. Püüa kalu ilma meduusi tabamata. Vasta peale kalapüüki ingliskeelsele küsimusele diagrammi kohta. Lahenda tasemeni 5. Hinda enda tulemust. http://toytheater.com/fishing/ *
Ülesanne 4. Täida sagedustabel, koosta selle põhjal tulpdiagramm ja seejärel piktogramm. Lahenda vähemalt kaks ülesannet. Kirjelda, kuidas ülesande lahendamine läks. http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/mathdata.html *
Ülesanne 5. Vasta 10 küsimusele ja kirjuta tulemuseks, mitu õiget, mitu valet vastust said: https://www.mathgames.com/skill/1.25-interpret-bar-graphs *
Ülesanne 6. Loe skaala pealt õige number. Kirjuta vastuseks mitu õiget said. https://learningapps.org/2556090 *
Ülesanne 7. Koosta sagedustabel, tulpdiagramm ja vasta küsimustele. Kirjelda, kuidas sul selle ülesande lahendamine läks. http://www.learnalberta.ca/content/me3us/flash/lessonLauncher.html?lesson=lessons/15/m3_15_00_x.swf *


8. Arvandmete korrastamine. Diagrammid
Excelis arvandmete korrastamine, diagrammide joonestamine

9. Naturaalarvude korrutamine
Korrutamine meeldejätmisega:
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_6


10. Naturaalarvude jagamine

Ülesanne 1. Tõsta kokku tehe ja vastus. Jäägiga jagamine. Kirjuta, kuidas läks. Ja vasta küsimusele: Nooremal vennal kulub koolitulekuks aega 16 minutit, vanem vend tuleb sama maa 10minutiga. Kui kiiresti jõuavad vennad kooli koos tulles? https://learningapps.org/1169893
Ülesanne 2. Saa miljonäriks. Kas said? https://learningapps.org/2117386

Ülesanne 3. Järkarvude korrutamine ja jagamine. Lohista tehe õige vastusega kokku. Kirjuta vastuseks, kuidas läks. Ja vasta küsimusele: Kaks ema ja kaks tütart ostsid poest 3 jäätist nii, et igaüks sai ühe jäätise. Kuidas on see võimalik? https://learningapps.org/3398070

Ülesanne 4. Järkarvude korrutamine ja jagamine. Ülesandes on üks vale vastus õigeks loetud. Kirjuta vastuseks, milline oleks õige vastus. https://learningapps.org/3397990

Ülesanne 5. Lahenda läbi nii mitu ülesannet, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kirjuta, kuidas jagamine läks. Ja vasta küsimusele: Kumb on raskem, kas kilogramm rauda või kilogramm udusulgi? http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_4

Ülesanne 6. Keerulisem jagamine. Lahenda läbi nii mitu ülesannet, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kirjuta, kuidas jagamine läks. Ja vasta küsimusele: Kuidas on võimalik kustutada viis tähte kaheksatähelisest arvsõnast nii, et järele jääb üks? http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_6

Ülesanne 7. Jäägiga jagamine. Lahenda läbi niimitu ülesannet, kui programm lubab sul edasi liikuda. Kirjuta, kuidas jagamine läks. Ja vasta küsimusele: Ühes peres on 3 venda. Neil igaühel on üks õde. Mitu last on selles perekonnas? http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_5

Ülesanne 8. Köievedu. Mängi üksi või koos klassikaaslastega. Kirjuta tulemus. Ja vasta küsimusele: Mitu korda saab hammustada ühest suurest tervest õunast?https://www.mathplayground.com/ASB_Pony_Pull_Division.html
Ülesanne 9. Arvuta peast. Vali KESKMINE raskustase ja JAGAMINE. Kirjuta, kuidas läks. http://pelala.net/calc/

11. Tehted naturaalarvudega
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

12. Arvu tegurid ja kordsed
Tegurid: http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0020/index.html
Kordsed: http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0018/index.html


13. Jaguvuse tunnused
Kolmega jaguvus http://www.kool.ee/?10357
9-ga jaguvus http://www.kool.ee/?10358
Jaguvuse reeglid http://www.kool.ee/?10359
http://www.kool.ee/?10360
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-margista-ara-need-arvud-mis-jaguvad-antud-arvudega/
https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-lohista-numbrid-oigesse-kasti/


14. Algarvud ja kordarvud. Kordarvu esitamine algteguriteks
https://learningapps.org/1591337
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
Sõnarägastik https://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt
Algarv ja kordarv karpi https://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Test: https://www.taskutark.ee/m/test/algarvud-ja-kordarvud-leia-oiged-vastused/

15. Arvude ühistegurid ja ühiskordsed
https://www.taskutark.ee/m/test/arvuta-otstarbekalt-uhisteguri-leidmine/
http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/arvuteguridkordsed.htm
Leia VÜK: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543#
Leia SÜT: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537

16. Geomeetrilised kujundid. Nurk
Ülesandeid geogebras
Nurga mõõtmine (nihuta malli nurga suuruse teada saamiseks)
http://www.mathplayground.com/measuringangles.html
UFOde tulistamine
http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=75#.UQE2LKV3vfs
Tulnukate leidmise mäng
http://www.mathplayground.com/alienangles.html

17. Kordamist
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

•Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
•Oskab kasutada arvutit töövahendina.
•Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvestuslik
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kantakse hinne eKoolis matemaatika päevikusse. Sellisel juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud valikaine arvuti matemaatikas tunnis. Hindamine toimub vastavalt KG hindamisjuhendile).
* aktiivne osavõtt tundidest, töölehtede täitmine