Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13155 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

A-võõrkeel: 4c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Liiv

inglise keele õpetaja / klassiõpetaja

Kontakt: katrin.liiva@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2018. a. kell 13.29
Muudetud: 29. august 2018. a. kell 12.42

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1)saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2)huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3)omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4)omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5)huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6)oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3.-7.sept
1) Sissejuhatus õppeaastasse. Õpiku tutvustus. Ainekaardi tutvustus. Hindamine. Ülevaatlik kordamine.
2) Countries, map, languages ( English, Russian, Swedish, German). TB p 6-7 Tervitamine, tutvustamine TB p 10-11ex 3-6, WB p 3 ex 1 . Is/are/am, have got/has got TB p 10 ex 4 WB p 3-4 ex 2-5
3) My school and classmates TB p 11 ex 7. Omastavad asesõnad WB p 5 ex 6-7

10.-14.sept
1) What’s the English for …? It’s… WB p 6 ex 8 TB p 11 ex 8 Can I …? Read and make up dialogues TB p 12 ex 9-10
2) Our lessons, weekdays. WB p 7 ex 10
3) Revision of vocabulary. Dialogues.Tööleht unit 1. Räägin endast ja oma koolist.

17.-21.sept
1) Numbers 1-20, numbers 20, 30….100, numbers 21-100 TB p 13-14 ex 1-4
2) Numbers 1-100 . Family members. Age.WB p 8-9 ex 1-4
3) Reipalt koolipinki.

24.-28.sept
1) Word test: numbers 1-100 Töö tekstiga „ A letter“ What’s your address? My house number is.. TB p 15-16 ex 6-7 Can/can’t WB p 9 ex 5-6
2) What’s the time? TB p 16 ex 9-10 Bigger than/smaller than WB p 11 ex 8-9 TB p 17 ex 11-12 .
3) Unit 2 word test. Revision for a test WB p 11-12 ex 9-12 TB p 18 ex 13-14 How old is…?

1.- 5.okt
1) Test Unit 2. Unit 3. Friendly, good, helpful, kind TB p 19-20 ex 1-2
2) Short answers ( kas-küsimused)Wb p 13- 14 ex 1-3
3) Töö tekstiga: Match the dialogues and pictures TB p 2o-21 ex 3-5. Answer the questions. (Wh-questions) TB p 22 ex 6-8 WB p 15 ex 4-5

8.-12.okt
1) Unit 3 word test. Revision of vocabulary TB p 23 ex 9, WB p 15-17 ex 8-11
2) Test Unit 3 Unit 4: Animals at the zoo TB p24ex 1-2 WB p 18 ex 1
3) There is/there are. Is there?/ are there? TB p 24-25 ex 3- 6 WB p 18-19 ex 2-4

15.-19.okt
1) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7
2) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7
3) projektipäev

vaheaeg

29.okt- 2.nov
1) Töö tekstiga TB p 28-29 ex 9-12. Revision of grammar: WB p 25-30
2) Show what you know .TB p 33 -36 ex 1-9 Group-work.
3) Show what you know .TB p 33 -36 ex 1-9 Group-work.

5.-9.nov
1)Unit 5 Classroom rules TB p 30-32 ex 1-5
2) My friendTB p37-39 Ex1-5; Grammar exercises ( töölehed)
3) we both like/ hate. Do you like…? TB p 39-40; WB p 33-34 ex 5-7

12.-16.nov
1) Unit 6 word test. Nimisõna mitmus WB p 31-32 ex 1- 4
2)My best friend. TB p 41 ex 9-11 we both like/ hate. Do you like…
3) Test unit 6. Talk about your friend.

19.-23.nov
1) My day. In the morning. Before/ after TB p 42-43 WB p 36-37 ex 1-5
2) Fay’s morning. Tegusõna lihtoleviku 3. pöördes. TB p 43 ex 4, WB p 38-39 ex 6-7
3) Fay’s week TB p 44-45 ex 5-8 . Always, usually, sometimes, never TB p 47 ex 10-12

26.-30.nov
1) Do/ does. Tegusõna lihtmineviku 3. pöördes Do you...? Yes, I do / No, I don't
2) Revision for a test. WB p 40-42 . Word test unit 7
3) Talk about your days. TB p 52 ex 11

3.-7.dets
1)Test unit 7
2)Clowns. Bobo and Button. TB p 51-52 ex 7-9 go/ goes TB p 52 ex 10 WB p 46 ex 7-8
3)TB p48-50 omadussõna võrdlusastmed WB p 43 – 45 ex 1-6

10.-14.dets
1)Revision for a test WB p 47- 48 ex 9-11 Word test unit 8
2) Ball games Different games. TB p 54-57 ex 1-8 WB p 49-51 ex 1-5
3) Test unit 8

17.-21.dets
1) Christmas activities.
2) Christmas activities.
3) projektipäev

vaheaeg

7.-11.jaan
1) Ball games Different games. TB p 54-57 ex 1-8 WB p 49-51 ex 1-5
2) Sõnavara kordamine, omadussõnade võrdlemine (–y lõpulised) Omadussõna ülivõrre (pikad sõnad) TB p 58 ex 10-11 WB p 52 ex 6-9
3) Unit 10 Stars TB p 60-63

14.-18.jaan
1) Show what you know TB p 64-65 ex 1-8 Unit 9 word test
2) Revision for a test WB p 57-61 ex 1-9
3) Test unit 9-10 WB p 62-63 ex 10-12

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles
4. Oskavad kaaslasele esitada kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
5. Oskavad nimetada ja kirjutada numbreid 1-100 ja neid vestlustes ka kasutada.( vanus, aadress, kellaaeg – tunnid ja minutid, paaris ja paaritud numbrid (even and odd numbers)
6. Oskavad nimetada seitset keelt ( English, Estonian, Swedish, German, Russian, Finnish, Estonian) ja teavad reeglit: kirjutame suure algustähega
7. Oskavad rääkida oma klassist ja koolist vähemalt 7 lausega.
8. Oskavad moodustada etteantud sõnadest grammatiliselt korrektseid lauseid.
9. Oskavad sõnastada käskivas kõneviisis vähemalt 7 reeglit klassis käitumisel.
10. Osakavad moodustada lauseid we both like/ hate
11. Oskavad moodustada nimisõna mitmust. Teavad enimlevinud erandeid ( children, mice etc)
12. Oskavad rääkida oma hommikust ja mõnest nädalategevusest.
13. Oskavad rääkida ja kirjutada 8 lauset oma sõbrast.
14. On alustanud tegusõna lihtoleviku ( the Present Simple) õppimist ( like/likes, don’t/doesn’t) ja
oskavad moodustada lihtoleviku ainsuse 3. pööret.

Hindamine üles

Õpilane saab poolaasta jooksul hindeid ja hinnanguid ( e -koolis märge KH) sõnade tööde, kontrolltööde, jutustamise, koduste ja tunnitööde (töölehed) sooritamise eest . Poolaastahinded moodustavad õppeaasta lõppedes kokkuvõtva aastahinde.
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 25- 49%
1 0 - 24% maksimaalsest võimalikust punktide arvust

2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara.(vt hindamisskaala)

3) igas veerandis vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet.
Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne, saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne. Saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õpitulemustele;
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas, kuid saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates, õpilase areng on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele, saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4) Õpilane saab hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest (töölehed)

Järelvastamine:
Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga). Puudulikult sooritatud tööle esitab õpilane vigade paranduse.
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Järelvastamise ja konsultatsiooniaeg: ruum 200A

Õppetunnis vajalikud õppevahendid::
inglise keele õpik
töövihik
korrektne inglise keele vihik
mapp töölehtedele
kirjutusvahend