Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2018. a. kell 11.28
Muudetud: 27. august 2018. a. kell 20.58

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal: 3.-7.sept.
1) Sissejuhatus aastasse. Ainekaardi tutvustus. Unit 1: New Beginning, populaarsed metafoorid+ebameeldivust väljendavad väljendid Bp7-9 Ex1,2
HW: töövahendid korda, õppida U.1 sõnad( 1.-20.)
2) Unit 1: New Beginning( töö tekstiga+ väljendid), part I Bp10-11 Ex3-5, WB Ex8p9( part I) HW: väljendid+ tõlkelaused
3) Unit 1: New Beginning( töö tekstiga+ väljendid), part II+ tõlkelaused Bp12-13 Ex6-9, WB Ex8p9( part II) HW: korrata ja õppida tunnikontrolliks väljendid Ex5p11+ Ex7p13+ tõlkelaused WB Ex8p9

II nädal: 10.-14.sept.
1) Tunnikontroll väljenditele+tõlkelausetele; Unit 1: minevikuajad( the past simple/ the past continuous/ the past perfect) ; vihikusse mineviku aegade reeglid+WBp3 Ex1, p6-8Ex4,5,6; HW: Unit 1 sõnad( 21.-lõpuni)+ vihikust reeglid õppida
2) Unit 1: prefixes( anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un-) WB Ex2,3p4,5+ WB Ex9,10p10
+ U.1 teemade kinnistamine. HW: Korrata kontrolltööks U.1 sõnad+WB Ex1-6+vihikust ajad. NB! Õppida WB Ex2p4 eesliited( prefixes)
3) TEST( Unit 1+ sõnad): U.1 sõnavara;minevikuajad( the past simple/ the past continuous/ the past perfect); prefixes; kuulamisülesanne+ kuuldu põhjal küsimuste moodustamine
I grupp 14.sept./ II grupp 13.sept.

III nädal: 17.-21.sept.
1) Töö analüüs; U.2: Up in the Air Bp14-16 Ex1-4( pildi kirjeldamine), intensifiers; WB Ex1p11
2)"10 interesting things about air" Bp16-18 Ex4-9+ intensifiers WB Ex2,3p11-14
3) Õppereis Peterburi

IV nädal: 24.-28.sept.
1) U.2: How air quality in my home town can be improved?- vestlus Bp20 Ex11,12; sõnavormide moodustamine WB Ex4,5p14
U.2: present perfect simple+ present perfect continuous WB ex6p15
2)U.2 tööleht kinnistamiseks+ kuulamisül. WBp17+ WBp16
3) U.3: Crime; kuritegude liigid Bp21-23 Ex1-3, dialoogide moodustamine+ WB ex1,2p18

V nädal: 1.-5.okt.
1) U.3:" It ain`t what it looks like" Bp23-26 Ex4-9
2) U.3: teksti lõpu kuulamine+ kokkuvõtte kirjutamine WBp24 HW: korrata U.3 sõnad+ väljendid tunnikontrolliks
3) Tunnikontroll sõnadele+ väljenditele; U.3: passive tenses WB Ex3,4p19-20+ tõlkeharjutus väljenditele WB ex5p21

VI nädal: 8.-12.okt.
1) U.3:lie/lay vormid WB p22-23, teemade kordamine
2) TEST( Unit 3)- 09.okt.-kuulamisülesanne; lie and lay vormid; ajad, passiiv
3) U.4: Life in the Past: piltide kirjeldamine; tekst+ väljendid Bp27-31 Ex1-6+tõlkeharjutus WB Ex8p30( part I)

VII nädal: 15.-19.okt.
1) U.4: shooting a film Ex7p31
2) U.4: tekst+ väljendid Ex8-12p31-33; tõlkeharjutus WB Ex8p30( part II)+WB Ex9,10p31
3) Veerandist kokkuvõtete tegemine.

KOOLIVAHEAEG

VIII nädal 29.okt.-2.nov.
1) U.4: the+ adjective; passive WBp25-26 Ex1,2+
sõnade moodustamine WB ex3-7p26-29
2) U.5: Show what you know Bp34-38
3) U.5: Passive Voice WBp32; Intensifiers WBp33- teemade kordamine+ kinnistavad harjutused

IX nädal 5.-9.nov.
1) U.5: teemasid kinnistavad harjutused WBp34-39
2) TEST( Unit 4/ 5)-6.nov.- passiiv, lugemisülesanne, kuulamisülesanne; tuttava inimese või oma klassiruumi kirjeldamine 7 lausega; HW: WB p40 kirjale vastamine
3)WBp40 üle vaatamine; U.6: Robots- intelligentsi tüübid Bp39-40

X nädal 12.-16.nov.
1) U.6: tekst robotitest+ väljendid, küsimustele vastamine Bp41-43
2) U.6: robotitest vestlemine+ if lause II tüüp Bp44+ WBp41-43 Ex1-4( tingimuslaused)
3) U.6: tõlkelaused; ajad, lünktekst WB ex5-7p43-46

XI nädal 19.-23.nov.
1) U.6: kirjutamine robotile( 10 tööd talle) WBp46 Ex8+ teemade kordamine
2) TEST( Unit 6)-20.nov.-kuulamisülesanne; active and passive tense forms, tingimuslaused, tõlkelaused
3) U.7: Wales Bp45-48 Ex1-5+ kuulamisülesanne WB ex8p52

XII nädal 26.-30.nov.
1) U.7: Wales jutustamine 8 lauset+ tekst" The Story of Gelert" Bp48-50
2) WB ex9p52 Eesti kohta kirjutamine+ posteri koostamine: Wales and Estonia- B ex11p51( similarities and differences
3) U.7: riigid, rahvused, keeled WBp47+ otsekõne WB ex2p48+küsimuste moodustamine WB ex3p48

XIII nädal 3.-7.dets.
1) U.7: artiklid a/an, the- WBp49; it`s/ there`s WB p50; avtive and passive WB p50-51
2) TEST( Unit 7)-4. dets.- kuulamisülesanne, it`s or there`s…; artiklid a/an, the; küsimuste moodustamine, lugemisülesanne+ HW: tõlkelaused WB ex7p51
3) U.8: Street Protest: piltide kirjeldamine+ teemal vestlemine Bp52-53+ harjutusi sõnavarale WBp53-54 Ex1-4

XIV nädal 10.-14.dets.
1) U.8: artikli lugemine+ väljendid Bp54-56+WB Ex10p57
2) U.8: so/such WBp55-56 Ex5-8+ tõlkeharjutus WB ex9p57
3) U.8: WBp58 Ex11,12 protesti miitingust kirjutamine

XV nädal 17.-21.dets.
1) U.9: Faces of friendship: tuttava kirjeldamine Bp58-60 Ex1-4+ WB Ex1p59
2) U.9:" My Friend Timothy" Bp60-62 tekst+ väljendid
3) Christmas Activities

KOOLIVAHEAEG

XVI nädal: 7.-11. jaan.
1) U.9: have sth done WB p 59-61 Ex 2-4
2) U.9: WBp62-63 tõlkelaused, kirjutamisülesanne
3) U.10: teemade kinnistamine, mäng Bp63-66+ have sth done WBp64

XVII nädal: 14.-18. jaan.
1) U.10: numbrite lugemine WBp65-66+ kordavad harjutused WBp67-68
2) U.10: kordavad harjutused WBp69-70
3) poolaastast kokkuvõtete tegemine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpuks õpilane
* omandab uue sõnavara teemade kaupa U.1-U.10
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist ja oskab teha kuulamisharjutusi, mis baseeruvad õpitud teemadele
* Oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
* Oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle( n: politseinik, ohver, klient jne)
* Oskab lausetes kasutada passiivi aegu
* Teab ja oskab lausetes kasutada (intensifiers)intensiivsemaks muutvaid sõnu
* Oskab lauses kasutada have sth done konstruktsiooni
* Teeb vahet tingimuslausete 0, I ja II tüübil ja oskab tingimuslauseid moodustada
* Oskab lugeda ja kirjutada numbreid( erinevates kontekstides)
* Oskab lausetes teha vahet ja kasutada minevikuaegu( the past simple/ the past continuous/ the past perfect)
* Oskab väljendada vastumeelsust, kasutades sobivaid väljendeid
* Oskab moodustada uusi sõnu, kasutades eesliiteid-prefixes( anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un-)
* Oskab kasutada lie ja lay erinevaid vorme
* Oskab kirjutada 8 lauset teemal, kuidas parandada õhu kvaliteeti; kirjeldada tuttavat inimest ja oma klassiruumi 7 lausega,
* Oskab kasutada artikleid a/an, the
* Oskab moodustada küsilauseid
* Oskab kasutada lausetes it`s/ there`s
* Oskab jutustada 8 lauset Wales`i kohta
* Oskab lausetes kasutada so, such, enough, too
* Oskab 7 lausega välja tuua poolt ja vastu argumente lemmiklooma pidamise kohta
* Oskab vastata emailile( vormistada kirja)*
* Koostab posteri, kus võrdleb Wales+ Estonia( sarnane/erinev)
* Oskab moodustada lauseid otse- ja kaudkõnes

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Poolaasta vältel toimub
1) jooksev hindamine ettevalmistuseta( tunni töö )
2) jooksev hindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 5 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad poolaastahinde välja panemise ajaks "2" või "1", on poolaastahinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 14.00-15.30 (7., 8.tund) ruumis 200.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga jooksvatest hinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 7 + WB 7+ CD, kirjastus Studium, Tartu 2018