Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12891 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2018. a. kell 21.39
Muudetud: 11. september 2018. a. kell 13.12

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.Sissejuhatus õppeaastasse.Ainekaardi ja hindamise tutvustus. Tund 11A: Hakkame (midagi) tegema
2.Tund 11B.Söök.Toiduained. lk.123
3.T11b: söök;sööma,jooma; mulle meeldib/ei meeldi + Vinitelnõi kääne. lk.123-125

II nädal
1.-2.Tund 11v. Tegusõna "olema" minevik. Nädalapäevad, millal? + Vinitelnõi kääne. lk.125
T11v: Tegusõna minevik. Kes oli millal ja kus? lk.123
3. Tund 11v:Tegusõna minevik; oli/olin/olid millal?kus? TV 11v.

III nädal
1. Kordamine : 11.tsükkel
2. Kordamine kontrolltööks: 11.tsükkel
3. Kontrolltöö - 11.tsükkel - 19.09
T12A sõnavara , lk.129

IV nädal
2.T12A: Käskiv kõneviis, lk.129-130
2.Käskiv kõneviis + Vinitelnõi kääne. Lühidialoogid. lk.130, TV 12a
3.T12B: Puuviljad ja marjad. lk.131-132

V nädal
1.T12b.Puuviljad ja marjad . TV 12b
2. T12v. Tegusõna "olema" minevik.
3. Kaart õpetajale. .Ristsõnade koostamine teemal Puuviljad ja marjad

VI nädal
1-2. T12v: Tegusõna minevik, moodustamine, R lk.134-135 TV 12v.
2.Tõlkelaused. Teks "Laiskvorst" lk 136 .Sügisluuletus.
3.Kordamine : 12.tsükkel

VII nädal (12.-16.10)
1 .Kordamine KT-ks: 12.tsükkel
2 .KONTROLLTÖÖ: 12.tsükkel -16.10
3. Luuletus "Sügis". Vaatame multifilme.

VAHEAEG

VIII nädal
1.T13a, Kas tahad või ei taha?
2.Kas tahad või ei taha? T13b sõnad.
3.T 13b, Köögiviljad R lk.138-140

IX nädal
1.T 13b Köögiviljad TV T 13a,b
2.Tund 13v.Omastavad asesõnad.R lk.141-142
3.T 13v. Omastavad asesõnad. TV 13v. Tõlkeharjutus.

X nädal
1. Kordamine KT-ks: 13 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 13 tsükkel. Tund 14a sõnad. - 11.11
3. T 14a (nõusoleku/mittenõusoleku väljendamine); T 14b. Arrvud 100-1000

XI nädal
1. T 14b. Arvud 100-1000, TV T 14b
2. - 3 T 14v Järgarvud, Mitmes? ; Tv 14v

XII nädal
1.. Kordamine R lk.151 . Tekst "Elu"
2. Kordamine kontrolltööks : 14.tsükkel, tööleht
3. Kontrolltöö: 14 tsükkel. - 28.11
Tund 15a sõnad

XIII nädal
1. Tund 15a. Kui vana sa oled? .Dialoogid, R lk.153
2.Kui vana sa oled? R lk.154; Tv T15a
3. T15b, Värvid

XIV nädal
1. -2.Tund 15b. Värvused. Tv T15b
3. T 15v.Roditelnõi kääne (seest- ja alalütlev k.) -Kus?, Kust?

XV nädal
1. T 15v. Roditelnõi kääne - ei ole Keda?, Kelle oma?
2. Kordamine KT-ks: 15 tsükkel. Jõululuuletus.
3. KONTROLLTÖÖ : 15.tsükkel - 17.12
Talv - mõistekaart; jõulupilt,-soovid)

VAHEAEG

XVI nädal
T16a.Väga hea või jama! T16b.Riietus.
2.T16b.Riietus Tv T16b
3.T16v.Kus?Kuhu?Kust?

II nädal
1.T16v. R lk.170-172
2.Kordamine: 16.tsükkel . Kokkuvõte poolaastast.
3.Kordamine kontrolltööks; tekst "Riietus" . KT hinne kantakse II poolaastasse

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpuks õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I poolaastal läbitud teemadel: toiduained,puuviljad ja marjad,söök; köögiviljad, värvused; omastavad asesõnad
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I poolaastal õpitud keeleteadmised: omastavad asesõnad, arvsõnad ,kohakääne, eitus, vinitelnõi kääne, tegusõna minevik; arvsõnad 100-1000; roditelnõi kääne - kus? kuhu? kust?
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnangud ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.

. Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
'* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 3 kontrolltööd
Veerandihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel:
* 3 kontrolltööd
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.


Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid neisipäeviti kell 14.00 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel