Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2018. a. kell 13.53
Muudetud: 17. jaanuar 2019. a. kell 13.32

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3. - 7. sept
SUULINE EELKURSUS
1) Õpikuga tutvumine. Tuttavad sõnad. Henriku reisikiri. õ lk 6, 102-105; maakaart, lipp, pildid.
2) Tervitamine. Enda tutvustamine. Kaaslase nime küsimine. Eesti keelega sarnaste sõnade hääldamine ja õppimine. õ lk 7-8
3) Tervitamine. Lühikeste ja pikkade täishäälikute häälimine. õ lk 9

10. - 14. sept
1) Tervitamine ja viisakusfraas How are you? Rütmisalm Hi, how are you? õ lk 10
2) Tegevusse kaasamine - Let's play... Vabanduse palumine ja sellele vastamine. Hääldusmärkide ja sõnade kordamine. õ lk 11-12
3) Värvid. Ulatamine – Here you are. Sõnavara kordamine. õ lk 13-14

17. - 21. sept
1) Värvid. Hääldusmärkide abil sõnade lugemine. Sõnavara ja hääldusmärkide kordamine. õ lk 15-16
2) Hääldusmärgid - täishäälikuühendid. Hüvastijätmine. õ lk 17-18
3) Reipalt koolipinki!

24. - 28. sept
1) Sulghäälikud. Nimede erinevus inglise ja eesti keeles. õ lk 19-20
2) Täringumäng. Nimede erinevus inglise ja eesti keeles. õ lk 20-21
3) Tervitamine ja enda tutvustamine. Susisevate häälikute häälimine. Rütmisalmid. õ lk 22-23

1. - 5. okt
1) Sõnavara hääldamine. Nimede hääldamine. Hääldusmärkide ja sõnavara kordamine. õ lk 24-25
2) Rütmisalmid. Kordamine. õ lk 26-27
3) Hääldusmärkide kordamine. Suhtlusfraaside kordamine. Sõnavara kordamine. õ lk 28-31

8. - 12. okt
1) Hääldusmärkide kordamine. Suhtlusfraaside kordamine. Sõnavara kordamine. õ lk 28-31
2) Hääldusmärkide kordamine. Suhtlusfraaside kordamine. Sõnavara kordamine. õ lk 28-31
3) Hääldusmärkide kordamine. Suhtlusfraaside kordamine. Sõnavara kordamine. õ lk 28-31
Juhend vanematele õ lk 109-110

15. - 19. okt
1) UNIT 1: Hello! Tervitamine, enda tutvustamine. Ülakoma kasutamine. Tema - he, she. B ex 1-4, WB ex 1-4.
2) He / she is from ... (tema on pärit ...). Dialoogid: tervitamine, tutvumine, hüvasti jätmine, vabandamine. B ex 34-35, WB ex 5-7
3) Viisakusväljendid. Enda tutvustamine. Sõnavara kinnistamine B p 36, WB ex 8-10. Tutvumine Quizletiga - http://www.quizlet.com. Kordamine.

22. - 26. oktoober – KOOLIVAHEAEG

29. okt - 2. nov
1) Kordamine ja kinnistamine unit 1.
2) Teadmiste kontroll unti 1.
3) Unit 2. Pereliikmed ja nende tutvustamine. His/ her. B ex 1-5

5. - 9. nov
1) Perepildilt pereliikmete tutvustamine. This/ these; mitmus -s; is/ are. B ex 6-7
2) Sõbra tutvustamine, asjadele osutamine ja nendest rääkimine. Tähestik A-G. B ex 8-10
3) Dialoogide täiendamine. Kordamine kontrolltööks. B ex 11, WB ex.

12. - 16. nov
1) Tähestik A-G. Kordamine.
2) Teadmiste kontroll unit 2
3) Unit 3. Numbrid 1-6. B ex 1-4

19. - 23. nov
1) I'm good at... Dialoog. Tabeli järgi lausete moodustamine. Tähestik. B ex 5-9
2) Tähestik. Nimede tähthaaval ütlemine. B ex 8-13 TV harjutused
3) Kordamine.

26. - 30. nov
1) Teadmiste kontroll unit 3
2) Unit 4. Asesõnad. B ex 1. Be-vormid WB p 15
3) Oskama, saama, võima - can. Artikkel a/an. Numbrid 7-10. B ex 2-6

3. - 7. dets
1) Numbrid 1-10. Dialoogid. B ex 6-8 WB ex.
2) Teemade kinnistamine WB ex
3) Kordamine kontrolltööks.

10. - 14. dets
1) Teadmiste kontroll unit 4
2) Unit 5. Rütmisalmid. Kordamine B p 50- 51
3) Kordamine B p 51. WB ex

17. - 21. dets
1) Kordamine WB ex
2) Unit 5 kordamine ja kinnistamine
3) Teadmiste kontroll unit 1-5.

24. dets - 6. jaan – KOOLIVAHEAEG

7. - 11. jaanuar
1) Töölehe analüüs. Kordamine.
2) Oma perest tutvustamine pildi abil B p 38
3) Kordamine ja kinnistamine: BE-vormid jaatavas, eitavas ja küsivas vormis, asesõnad, omastava kääne, mitmus. Laevade pommitamine. Tähestiku vastamine.

14. - 18. jaanuar
1) Unit 6. Värvid. Next to, between – eessõnad. Riideesemed. SB ex 1-4, WB ex 1,2
2) Is/ Are ...? - küsimustele vastamine. Dialoogid. SB ex 5-7; WB ex 3, 4
3) Riiete kirjeldamine. Küsimuste esitamine ja vastamine. SB ex 8-10, WB ex 5, 6

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
• omandab vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa;
• kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpitakse korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni;
• paarilisega dialoogi harjutades õpitakse omandatud keelefraasidega suhtlema inglise keeles;
• oskab küsida ja öelda kellaaega;
• oskab vabandada ja tänada, kutsuda kaaslast tegutsema (Let's play ball!);
• oskab öelda, mida keegi suudab, oskab (CAN), mida keegi omab (HAVE/HAS GOT);
• oskab esitada Kas- küsimust ja sellele vastata (Are you ...? Can you ...? Have you ...?);
• oskab kasutada omastavaid asesõnu my/your/his/ her/our/their ;
• oskab iseloomustada eseme/olendi asukohta (next to/ between/ under/ on (top of) / in);
• teab ülakaoma omastavalist tähendust ainsuses ja mitmuses (girl's / girls' friend);
• oskab kirjeldada ennast, oma kaaslast (My name is ... I'm ... years old. I've got blue eyes, ...... My trousers are ...);
• teab ja oskab kasutada tegusõna BE vorme;
• oskab moodustada nimisõna mitmust;
• teab numbreid 1-20;
• oskab kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.)
• teab tähestikku;
• oskab öelda nädalapäevi, kuudenimetusi;
• oskab moodustada lauseid kestvas olevikus (omandatud sõnavara piires);
• oskab moodustada there is... /there are...lauseid;
• oskab kirjeldada erinevate aastaaegade ilma lihtlausetega;
• oskab moodustada küsimust How much...? ja vastata;
• oskab kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.).

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt saavutatud õpitulemustest:
* suulise eelkursuse hinnangud;
* sõnavara tööd (wordtest), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid;
* tunnitöö;
* töövihiku ja õpiku harjutused valikuliselt;
* kodus õpitud teksti lugemine ja tõlkimine;
* teadmiste kontrollid, testid, töölehed (kokkuvõttev hinne):

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul (vajadusel kokkulepe õpetajaga). Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hinnanguga pärast töö tegemist/ esitamist või "O"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine teisipäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.

II poolaasta lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):

Osaoskuste hinnangud tunnistusel poolaasta lõpul:
T - tead ja oskad kasutada;
P - pead veel harjutama;
O - oskus omandamata.