Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 5_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2018. a. kell 13.21
Muudetud: 10. jaanuar 2019. a. kell 11.44

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3. - 7. september
1) Sissejuhatus õppeainesse. UNIT 1 - Holidays. Summer activities. Beach scene. SB ex 1, 2, 3; WB ex 1
2) Did you... ? - küsimuste esitamine ja vastamine. Ebareeglipärased tegusõnad. SB ex 4; WB ex 2, 3, 4
3) (A) lot(s) of/ many/ much. WB ex 5-7

10. - 14. september
1) My summer holidays SB ex 11, 12; WB 8, 9. Kordamine.
2) UNIT 2 - Home. Different homes. Move house. SB ex 1, 2, 8; WB ex 1
3) Home in the north. SB ex 3-6, WB ex 2

17. - 21. september
1) My home. Ainsuse 3. pööre. Don't/ doesn't. SB ex 9-10, WB ex 3-5
2) Lihtolevik ja kestev olevik. Tõlkelaused WB ex 6-8. Kordamine kontrolltööks.
3) Reipalt koolipinki!

24. - 28. september
1) Kordamine
2) Tööleht unit 1-2. Unit 3 sõnavaraga tutvumine.
3) UNIT 3 - Spelling bee. Tähestik. Asesõnad. Be-vormid. Everybody/ nobody. WB ex 1-4

1. - 5. oktoober
1) Sharing news. Have/ had. SB ex 4-5, WB ex 5, 8, 9
2) Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine. Have got=have, has got=has. SB ex 7-9; WB ex 6, 7, 10
3) Vestlus paarilisega SB ex 10. Eriküsimuste esitamine ja nendele vastamine, pildi kohta lausete kirjutamine. WB ex 11-13

8. - 12. oktoober
1) UNIT 4 - Clean-up day. Clean-up day. There was/ were... SB ex 1- 4; WB ex 1-3
2) Clean-up day. There is/ are... SB ex 5-7; WB ex 4-6
3) Kordamine, kuulamine WB 7, 8

15. - 19. oktoober
1) Kordamine
2) Tööleht unit 3-4. Unit 5 sõnavaraga tutvumine.
3) Eesti ja Eesti linnad, nende asukoht kaardil, laulupidu, pealinn, Läänemeri. SB ex 1-5, WB ex 1-5. Harjutamine etteütluseks (SB ex 4/30)

22. - 26. oktoober – KOOLIVAHEAEG

29. okt - 2. nov
1) Ühendkuningriik, Inglismaa, Põhja Iirimaa, Wales, Šotimaa, Thames SB edx 6-8, WB ex 6-8
2) Etteütlus. Kirjade lugemine. Eesti ja kodukoha tutvustamine. SB ex 9, 10; WB ex 11
3) Tööleht unit 5 Unit 6 sõnavaraga tutvumine.

5. - 9. november
1) Unit 6 - That's me. Iseloom ja välimus SB ex 1-4, WB p 36-37
2) Old-time photos SB ex 5-7. Olevik, tegusõna + ing WB ex 3, 4, 7
3) Enda ja klassikaaslaste kirjeldamine/ võrdlemine. Perepildi kirjeldamine SB ex 8, 9; Küsimus + vastus. Inimeste välimuse kirjeldamine WB ex 5, 6, 8

12. - 16. november
1) Perepildi kirjeldamine SB ex 10, kuulamine ja kirjeldamine WB ex 9, 10. Kordamine.
2) Unit 7. What shall we play? - erinevad mängud ja seltskondlikud tegevused; kiri sõbrale SB ex 1-5; and/ but/ because WB ex 1, 3, 4
3) be going to - kavatsustest ja plaanidest rääkimine SB ex 6, 7; WB ex 6, 7, 9

19. - 23. november
1) Mängude kirjeldused SB ex 8-10. Kuulamisharjutus WB ex 8, 5.
2) Kordamine.
3) Tööleht unit 6-7 Unit 8 - Christmas fair. Sõnavara harjutamine WB ex 5, 8

26. - 30. nov
1) Christmas fair SB ex 1-4, WB ex 1, 2, 7
2) Christmas fair SB ex 5-7; be going to WB ex 3-5
3) Kuupäevad SB ex 8, WB ex 6. My winter holidays SB ex 10, WB ex 10

3. - 7. detsember
1) Kuulamisharjutus WB ex 9. Kordamine, lausete tõlkimine.
2) Unit 9 - The Pied Piper SB ex 1-4, tegusõna vormid WB ex 1, 2, 8
3) The Pied Piper SB ex 5-7, lühendvormid WB ex 3-6

10. - 14. detsember
1) Jutustamine SB ex 7.
2) Kuulamisharjutus, vigade leidmine WB ex 7-10. Kordamine.
3) Kordamine.

17. - 21. detsember
1) Tööleht unit 8-9. Unit 10: Be going to WB ex 1, 2, 3, 7
2) Unit 10 - The United States. Peatüki sõnavara harjutamine; SB ex 1-4; WB kokkuvõte õpitust.
3) The USA - töö tekstiga. "like" erinevad tähendused SB ex 5-7; WB ex 4-6

24. dets - 6. jaan – KOOLIVAHEAEG

7. - 11. jaanuar
1) Show what you know; Its või it's; a.m./ p.m. SB p 62-63; WB ex 8-10
2) Unit 10 töölehe täitmine. Jõulukaardi meisterdamine ja jõulusoovide kirjutamine WB ex 11/56
3) Kordamine ja kinnistamine.

14. - 18. jaanuar
1) Unit 11 - New York City. Sally kiri - töö tekstiga. Asesõnad SB ex 4-6, WB ex 3, 4, 5
2) Sally reis New York' i. Omadussõnade võrdlusastmed SB ex 7-8, WB ex 6-8
3) Tõlkelaused, omadussõnade võrdlusastmed, asesõnad SB ex 9-10; WB ex 1-5

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad kasutada tegusõna "olema" (be) ja "omama" (have) olevikus ja lihtminevikus.
* Oskavad moodustada üld- ja eriküsimusi lihtminevikus (reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad) ning neile vastata.
* Oskavad kasutada lots of/ a lot of/ many/ much.
* Oskavad kasutada asesõnu my, your, his, her, our, their.
* Oskavad moodustada there i/ are/ was/ were lauseid.
* Eristavad grammatilisi aegu Present Progressive, Present Simple ja Past Simple, oskab moodustada eitavat, jaatavat, küsivat lausest nendes aegades.
* Oskavad koostada tänuteksti ja kirjeldada pilti 5 lausega.
* Oskab kirjeldada inimest ja riiki (Estonia, the UK, the USA) 7-10 lausega
* Oskab kasutada 'olema'(be) ja 'omama'(have got) lihtolevikus (nii jaatavas, eitavas vormis kui küsimuses) ja lihtminevikus
* Oskab moodustada lihtminevikus üldküsimusi ja eriküsimusi ja neile vastata (did+ Ipv), teab ebareeglipäraste tegusõnade põhivorme õpitu piires
* Oskab moodustada lauseid lihtolevikus ja kestvas olevikus ning räägib tulevikuplaanidest (be going to)
* Teab millistes lausetes kasutada lots of/ a lot of/ much/ many
* Oskab nimesid tähthaaval öelda (teab tähestikku)
* Oskab lausetes kasutada omastavaid asesõnu
* Teab LIKE kaht erinevat tähendust
* Oskab lugeda/ütelda kuupäevi, aastaarve, kellaaegu
* Oskab moodustada ja kasutada omadussõnade võrdlusastmeid.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I poolaasta (3. sept - 18. jaanuar) kokkuvõttev hinne kujuneb:
* koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest;
* sõnade tööde eest (wordtest), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid;
* kodus õpitud teksti jutustamise eest;
* tunnikontrollide ja töölehtede eest;
* kontrolltööde (arvestuslik hinne) eest.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema poolaasta lõpus arvestusliku kontrolltöö selle poolaasta olulisemate grammatika teemade kohta.

Hindamisskaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 20- 49%
„1“ 0 – 19%

Igas poolaastas vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet, mille eest saadud hinne on arvestuslik.
Hindamine:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
Hinne „4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
Hinne „3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
Hinne „2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
Hinne „1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui poolaasta kokkuvõtva hinde välja panemisel on õpilasel hinne kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine kolmapäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.

Vajalikud töövahendid:
[li]"I Love English 3" õpik ja töövihik [li]jooneline kaustik (24-leheline) [li]kirjutusvahend [li]värvilised viltpliiatsid või tintenpen [li] mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.