Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

A-võõrkeel: 6_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 25. august 2018. a. kell 13.16
Muudetud: 20. detsember 2018. a. kell 12.02

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

3. - 7. sept
1) Sissejuhatus. Unit 1 - Summer. Erinevad suvised tegevused; dialoogide täiendamine; küsimustele vastamine SB 1, 2, 3 WB 1, 2
2) Vestlus ja küsimused suve kohta; eriküsimused; ebareeglipärased tegusõnad; küsitlus SB 4, 5, 6; WB 3, 4, 5
3) Alan's summer SB 7, 8, 9, 10; WB 6, 8

10. - 14. sept
1) Mina ja minu tegevused vaheajal; loitsud SB 11, 12, 13; WB 9, 10
2) Kordamine.
3) Unit 2 - Wise servant. Viisakas käitumine ja käitumisreeglid; omadussõnade võrdlemine SB 1-4; WB 1, 2, 5, 6

17. - 21. sept
1) Wise servant; sidesõnad SB 5-8; WB 3, 4
2) Tongue twisters ("keeleväänajad"); The best antelope; ekirja kirjutamine SB 9-10 ; WB 7-8
3) Parimast sõbrast kirjutamine WB 9, 10. Kordamine.

24. - 28. sept
1) Kordamine. Tööleht unit 1-2
2) Unit 3 - Do it yourself. Lühendid; vaba aja veetmise viisid; eessõnad SB 1-4; WB 1, 2
3) Määrsõnade moodustamine WB 3, 4, 5

1. - 5. okt
1) How to make a kite - juhiste andmine. Oma tegevusest kirjutamine; ajavormid SB 5, 6, 7; WB 6, 7, 8
2) Instruktsiooni andmine, turvareeglid, isetegemine SB 8, 9, 10; WB 9, 10
3) Kordamine. Tööleht unit 3.

8. - 12. okt
1) Unit 4 - History. Ametid peres ja suguvõsas; asesõnad; ajavormid; SB 1, 2; WB 1, 2, 3
2) History assignment; will-tulevik; eessõnad SB 3-5 WB 4, 5, 6
3) History assignment; Helen's great-grandmother SB 6-7; WB 7-9

13. - 19. okt
1) Info küsimine eluloo kohta ja küsimustele vastamine; vanavanematest kirjutamine SB 8; WB 10
2) Kordamine.
3) Unit 5 - Trick or treat. Halloween. Täisminevik. SB p 27-30

22. - 26. oktoober - KOOLIVAHEAEG

29. okt - 2. nov
1) Vastandid ja samatähendusega sõnad. Show what you know SB ex 5/26, SB p 31-32
2) Show what you know: omadussõnad, määrsõnad, asesõnad WB p 27-29
3) Show what you know: ajavormid, eessõnad ajamäärustes, lausete tõlkimine, kuulamine WB p 30-32

5. - 9. nov
1) Tööleht unit 4-5 Unit 6 sõnavara harjutamine.
2) Asesõnad SB ex 1-4; WB ex 1-3; Shopping for dresses (part 1) SB ex 5-6
3) Shopping for dresses (part 2) SB ex 7-10; WB ex 4

12. - 16. nov
1) Jutustamine SB ex 10/38; asesõnade harjutamine
2) Shopping for dresses (part 3 listening), kestev minevik SB p 38-39, WB ex 6, 7, 5, 8
3) Kordamine: kestev minevik, kaubanduskeskuse kirjeldamine ja sellest kirjutamine WB ex 9

19. - 23. nov
1) Unit 7 sõnavaraga tutvumine. SB p 40-41
2) Geograafilised nimed, ajaga seotud väljendid, aastaarvude lugemine SB p 40-42, WB p 42
3) The Mary Celeste - töö tekstiga SB p 42-44; WB ex 1, 2, 3

26. - 30. nov
1) Arvsõnad (two-year-old son) ja eessõnad (after, for, in, on) WB ex 4-7
2) Kordamine, kirjutamine Eesti kohta WB p 43
3) Tööleht unit 6-7 Unit 8 sõnavaraga tutvumine WB p 44, SB ex 2

3. - 7. dets
1) Christmas SB p 45-48; WB ex 8
2) The elves and the shoemaker SB ex 6-9; WB ex 9-11
3) Kas-küsimustele vastamine, ajamäärused: ever, never, yet; jõulu kombestik (jutu kirjutamine) WB ex 4, 5; SB ex 10

10. - 14. dets
1) Lihtminevik ja kestev minevik, kordamine WB ex 2, 3, 6, 7
2) Kordamine. Unit 9 sõnavaraga tutvumine SB ex 1-3
3) The Canterville Ghost - töö tekstiga, ristsõna lahendamine SB ex 4-8; WB ex 1

17. - 21. dets
1) Ainsus ja mitmus (loendamatud ja loendatavad nimisõnad)/ artikli kasutamine (a, an, some) WB ex 2-5
2) Loendatavad ja loendamatud nimisõnad (a/an, some); modaalverbid (can, may, must) WB ex 5-7
3) Projektipäev

24. detsember - 4. jaanuar - KOOLIVAHEAEG

7. - 11. jaanuar
1) Pereliikmed ja sugupuu SB ex 9, WB ex 1, 8, 10
2) Töölehed 8-9. Unit 10 sõnavara harjutamine, punctuation WB ex 8
3) Nõustumine ja mittenõustumine; Šotimaa SB p 56-59

14. - 18. jaanuar
1) Šotimaa ja Eestimaa SB p 60, WB p 64
2) Grammatika kordamine WB p 59-62
3) Grammatika kordamine. Tööleht unit 10.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6.klassis õpilane kordab, süvendab ja täiendab 3. - 5.kl. omandatut.
* Omandavad vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa.
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Oskavad kuulata teksti kindla informatsiooni saamiseks.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpivad suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* Oskavad moodustada omadussõnade võrdlusastmeid.
* Oskavad moodsutada omadussõnadest määrsõnu (-ly).
* Oskavad kasutada asesõnu (I, my, me, myself jne).
* Oskavad kirjutada lühijutte oma vaheajast, parimast sõbrast, isetegemisest, vanavanemast.
* Oskavad kirjutada ekirja.
* Oskavad moodustada lauseid kestvas minevikus.
* Oskavad lugeda aastaarve.
* Oskavad kasutada asesõnu om. käändes( kelle oma).
* Oskavad kirjutada lühijutte kaubamajast, Eestist( 8 lauset).
* Teavad olulisi kohti Britannia maakaardil( WBp42).
* Oskavad kirjutada jõulukaarti.
* Teavad jõulupuu kombest Inglismaal.
* Oskavad lausetes kasutada modaalverbe can/ may/ must.
* Teevad vahet loendatavatel ja loendamatutel nimisõnadel.
* Oskavad jutustada jõuludest Eestis ja õppetükkide palasid teemade kaupa( 10 lauset).
* Oskab moodustada loendatavate ja loendamatute nimisõnade ainsust ja mitmust.
* Oskab kasutada lauses modaalverbe can, may, must.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I poolaasta (3. sept - 19. jaanuar) kokkuvõttev hinne kujuneb:
* koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest;
* sõnade tööde eest (wordtest), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid;
* kodus õpitud teksti jutustamise eest;
* tunnikontrollide ja töölehtede eest;
* kontrolltööde (arvestuslik hinne) eest.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema poolaasta lõpus arvestusliku kontrolltöö selle poolaasta olulisemate grammatika teemade kohta.

Hindamisskaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 20- 49%
„1“ 0 – 19%

Igas poolaastas vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet, mille eest saadud hinne on arvestuslik.
Hindamine:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
Hinne „4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
Hinne „3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
Hinne „2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
Hinne „1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui poolaasta kokkuvõtva hinde välja panemisel on õpilasel hinne kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine kolmapäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.

Vajalikud töövahendid:
[li]"I Love English 4" õpik ja töövihik [li]jooneline kaustik (24-leheline) [li]kirjutusvahend [li]värvilised viltpliiatsid või tintenpen [li] mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.