Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 24. august 2018. a. kell 09.32
Muudetud: 29. august 2018. a. kell 09.19

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (3.-7.09):
1. Ainekaardi tutvustus. Enese tutvustamine. Sõnavara. lk.4
2.-3. Tund 1A. Mina. Vanus. Lk.4-9

II NÄDAL (10.-14.09):
1. Põhi ja järgarvud. Nädalapäevad. Kuude nimetused.
2.-3. Mis kuupäeval? Mis aastal? LK.9-11

III NÄDAL ( 17.-21.09):
1. Kordamine: tutvumine, vanus, kuupäev, aasta.
2. KONTROLLTÖÖ: tund 1a. tutvumine, vanus, kuupäev, aasta. - 18.09
3. Tund 1a. Kontaktandmed. Lk.12-13

IV NÄDAL (24.-28.09):
1. Kontaktandmed, viisaankeet. Lk. 12-13
2. Tunnikontroll: isikuankeet. Tund 1A. Huvialad. Lk.13-16
3. Huvialad. Sport, vaba aeg.

V NÄDAL (1.-5.10):
1. Huvialad. Sport. Vaba aeg - jutukese koostamine. harjutused.
2. JUTUSTAMINE: huvialad, vaba aeg. Iseseisev töö.
3.Tund 1a. Enesetunne. Tervis. Sõnavara. Lk.20-23

VI NÄDAL (8.-12.10):
1. - 3 .Tund 1A. Enesetunne, tervis. Kehaosad. Lk.20-23

VII NÄDAL (15.-19.10):
1. Kordamine: enesetunne , kehaosad.
2. KONTROLLTÖÖ: enesetunne, kehaosad. - 16.10
3. Tund 1v. Käskiv kõneviis. LK.27

VAHEAEG

VIII NÄDAL (29.10-2.11):
1. Tund 1v. Käskiv kõne. Harjutused. Väljendid käskivas kõneviisis.
2. TK: käskiv kõne. Tund 2a. Pere ja sugulased. lk.31-34, sõnavara.
3. Tund 2a. Pere ja sugulased. Lk.31, 33 dialoogid.

IX NÄDAL (5.-9.11):
1. Pere ja sugulased. Töö tekstiga.
2. Sõnade töö: tund 2a. Tund 2a. Kutsume külla. Lk.34-37
3. Tund 2a. Kutsume külla. Kordamine: eluruumid. Mitmendal korrusel? Mitmendas korteris? Lk.36-37

X NÄDAL (12.-16.10):
1.-2. Tund 2a. Sõprade tulek ja minek. Lk.37-39
3. Tund 2b. Esemed ruumides - uus sõnavara lk.40. Kordame õpitud sõnavara.

XI NÄDAL (19.-23.11):
1.-2. Tund 2b. Piltharjutus lk.40-43
3. Kuulamisülesanne h.2-28 lk.44, kuulutused lk.44.

XII NÄDAL (26. - 30.11):
1. Sõnade töö: eluruumid, esemed ruumides. Talveluuletus.
2.-3. Tund 2v. Omastav kääne. Eessõnad ja lõpud. Lk.46-48

XIII NÄDAL (3.-7.12):
1. Tund 2v. Omastav kääne - harjutused.
2. TK: omastav kääne. Tund 2v. Alaleütlev kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.48-49
3. Alaleütlev kääne. harjutused töölehtedelt.

XIV NÄDAL (10.-14.12):
1.-2. Tund 2v. Osastav kääne. eessõnad ja lõpud. lk.49-50, töölehed.
3. Osastav kääne: tõlkelaused, harjutused.

XV NÄDAL (17.-21.12):
1. TK: alaleütlev ja osastav kääne. Tund 2v. Kaasaütlev kääne: eess Lk.50-52
2. Tund 2v. Kaasaütlev kääne. Töölehed.
3. Jõuluteema.

VAHEAEG

XVI NÄDAL (7.-11.01):
1.-2. TK: kaasaütlev kääne. Tund 2v. Seestütlev kääne: eessõnad ja lõpud. Lk.54
3. Tund 3a. Välimus. Sõnavara.

XVII NÄDAL (14.-18.01):
1.-3. Tund 3a. Välimus. Lk.55-59. Välimuse kirjeldus. Riideesemed, värvused.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neist leida tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure; oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele.
2) mõistab ja oskab kasutada nii kõnes kui kirjas õpitud temaatika piires olulist - I poolaasta teemad: isikuandmed, huvialad ja sport, enesetunne ja tervis, pere ja sugulased, külaskäik, eluruumid ja esemed ruumides, jõulud, välimus;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud ja originaaltekstidest;loeb häälega, korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal, leida olulist infot;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas I poolaastal läbitud keelematerjali: käskiv kõneviis, tegusõna ajad, arvsõnad, eessõnad ja käändelõpud ;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemistega.
Veerandi koondhinne sisaldab:
KT- 2 arvestuslikku hinnet
Suuline arvestus: huvialad - 1 arvestuslik hinne
Isikuankeet - 1 arvestuslik hinne
Tunnikontrollid ja sõnade tööd - iga töö arvestuslik hinne
Kodused tööd, tunni töö - kokku 1 arvestuslik hinne
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Kui töö on esitamata või sooritamata, kajastub see e-Koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui õpilane ei esita või soorita tööd, asendub see poolaasta lõpus hindega "1". Puudumiste korral tuleb tunnikontrollid, sõnade tööd, jutustamine ja kontrolltööd järele teha. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse poolaastahinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppekirjandus:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik, CD
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid E kell 14.45-15.30 ruumis 410, järeltööd kokuleppel