Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raido Kahm

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 22. august 2018. a. kell 12.40
Muudetud: 23. august 2018. a. kell 09.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalugu aitab mõista minevikku ja seeläbi selgitada ka olevikku, kuna minevik, olevik ja tulevik on omavahel seotud. Nii saavad õpilased paremini aru, kuidas tänapäeva ühiskond on kujunenud ja millist rada pidi siiani jõudnud.

Samuti soodustab ajalugu identiteedi kujunemist. Ajalugu jutustab, kes me oleme, kust tuleme, mida ja miks väärtustame. Õppides erinevate piirkondade ajalugu ja ühtlasi erinevaid ajastuid, saab õpilane aru, kuidas need kõik on omavahel seotud. Nii kujunebki arusaam, millised minevikus aset leidnud arengud mõjutavad meid ka täna ja kuhu Eesti maailma ajaloos paigutub.

Ajaloo õppimine aitab kaasa ka kriitilise mõtlemise arengule. Minevikus toimunut võib tõlgendada mitmel moel ja iga tõlgendus lähtub kellegi seisukohast. Nii lähtutakse Eestis üldiselt eestlaste seisukohast, kuid ajalugu aitab mõista, et sündmusi saab käsitleda ka teise nurga alt ja laiemas kontekstis. Ajaloos käsitletakse tihtipeale üksikuid sündmusi laiemate arengute raames. Nii aitab ajaloo õppimine kaasa seoste tekitamise oskusele. Ühtlasi õpitakse vahet tegema faktil ja hinnangul.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Sissejuhatus
2. Sissejuhatus
3. Inimkonna ajaloo algus
4. Jääaeg ja nüüdsiinimese teke
5. Muistsed kütid, kalastajad ja korilased
6. Varajased põlluharijad ja karjakasvatajad
7. Esimesed suured asulad
8. Metallide kasutamine
9. Muinasaeg Eestis
10. Kokkuvõte ja kordamine
11. Mesopotaamia
12. Elu Sumeri linnas
13. Mesopotaamia suurriigid
14. Mesopotaamia jumalad ja kangelased
15. Kordamine
16. Kontrolltöö
17. Vana-Egiptus
18. Riik ja ühiskond
19. Elu pärast surma
20. Jumalad, templid ja teadus
21. Vaaraode retked
22. Kokkuvõte ja kordamine
23. Kontrolltöö
24. Foiniikia meresõitjad
25. Iisraeli rahvas Palestiinas
26. Iisraellaste usk
27. Pärsia suurriik
28. Kokkuvõte ja kordamine
29. Muistne India
30. India usk ja kultuur
31. Muistne Hiina
32. Hiina kultuur
33. Kokkuvõte ja kordamine
34. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

- kirjeldab muinasaja inimese eluviisi ja tegevusalasid
- näitab kaardil ning põhjendab, miks ja mis piirkondades sai alguse põlluharimine
- teab, mis muudatusi ühiskonnaelus tõi kaasa metallide kasutusele võtmine
- seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, varanduslik ebavõrdsus,
sugukond, hõim
- teab ning näitab kaardil Eesti ja kodukoha esimesi inimasustusalasid.

Hindamine üles

Esimese poolaasta hinde annavad kokku arvestuslikud kontrolltööd ja jooksvad hinded. Viimaste alla käivad tunnikontrollid, tunnitöö hinded, vihiku hindamine ja kodused tööd.

Kontrolltöö ja kõigi teiste tööde hinnet on võimalik kahe nädala jooksul alates hinde selgumisest parandada. Mitterahuldava kontrolltöö hinde järelevastamine on kohustuslik. Samuti on kohustuslik kontrolltöö järele vastata siis, kui kontrolltöö tegemise päeval on puudutud.

Juhul kui eKoolis on märge "0", tähendab see, et töö on tegemata. "0" asendub kahe nädala pärast hindega "1", kui antud tööd ei ole järele vastatud.

Tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne 5
70-89% hinne 4
50-69% hinne 3
20-49% hinne 2
0-19% hinne 1