Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 12a, 12b, 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 16. veebruar 2018. a. kell 12.42
Muudetud: 16. veebruar 2018. a. kell 12.43

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, IV kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist;
2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;
3) saab süsteemse ülevaate elusloodusest ja selle tähtsamatest protsessidest ning kasutab korrektset bioloogiasõnavara;
4) suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
5) kasutab bioloogiainfo leidmiseks erinevaid, sh elektroonilisi teabeallikaid, ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
6) rakendab bioloogia probleemülesandeid lahendades loodusteaduslikku meetodit;
7) langetab igapäevaeluga seotud kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele ja eetilis-moraalsetele seisukohtadele, arvestades õigusakte ning prognoosides otsuste tagajärgi;
8) on omandanud ülevaate bioloogiaga seotud erialadest, elukutsetest ja edasiõppimisvõimalustest ning rakendab bioloogias saadud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Pärilik ja mittepärilik muutlikkus
2. Suguliitleine pärandumine
3. Pärilikkuse ja keskkonnamõju
4. Kordamine
5. Evolutsiooniteooriad
6. Evolutsiooniteooriad
7. Elu areng Maal
8. Nüüdisaegsete eluvormide kujunemine
9. Kohastumused
10. Olelusvõitlus. Looduslik valik
11. Mikroevolutsioon. Geenivool, geenitriiv, pudelikaelaefekt.
12. Liigiteke, makroevolutsioon. Isolatsioonimehanismid
13. KONTROLLTÖÖ (Evolutsioonimehanismid)
14. Eluslooduse klassifitseerimine, liikide määramine.
15. Ökoloogia. Organismidevahelised suhted
16. Ökosüsteemid. Toiduahelad.
17. Aineringed ökosüsteemis
18. Bioloogiline mitmekesisus
19. Liikide hävimine
20. Liigikaitse. Kaitsealad
21. KONTROLLTÖÖ (Ökoloogia. Keskkonnakaitse)
22. 4. kursuse kokkuvõte

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1) toob näiteid pärilikkuse ja muutlikkuse avaldumise kohta eri organismirühmadel;
2) võrdleb mutatsioonilise ja kombinatiivse muutlikkuse tekkepõhjusi ning tulemusi;
3) analüüsib modifikatsioonilise muutlikkuse graafikuid;
4) hindab pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tunnuste kujunemisel;
5) suhtub vastutustundlikult keskkonnategurite rolli inimese puuete ja haiguste tekkes.
6) selgitab Darwini evolutsioonikäsitlust;
7) toob näiteid loodusteaduste uuringute kohta, mis tõestavad bioevolutsiooni;
8) analüüsib ja hindab erinevaid seisukohti elu päritolu kohta Maal;
9) võrdleb loodusliku valiku vorme, nende toimumise tingimusi ja tulemusi;
10) analüüsib ning hindab eri tegurite osa uute liikide tekkes;
11) analüüsib evolutsioonilise mitmekesistumise, täiustumise ja väljasuremise tekkemehhanisme ning avaldumisvorme;
12) seostab abiootiliste tegurite toimet organismide elutegevusega;
13) analüüsib abiootiliste ja biootiliste tegurite toime graafikuid ning toob rakendusnäiteid;
14) seostab ökosüsteemi struktuuri selles esinevate toitumissuhetega;
15) koostab ning analüüsib skemaatilisi jooniseid ja mõistekaarte toitumissuhete kohta ökosüsteemis;
16) selgitab iseregulatsiooni kujunemist ökosüsteemis ning seda ohustavaid tegureid;
17) hindab antropogeense teguri mõju ökotasakaalu muutumisele ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt looduskeskkonnasse;
18) lahendab ökopüramiidi reegli ülesandeid;
19)analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises ning suhtub vastutustundlikult enda tegevusse looduskeskkonnas;
20) selgitab bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust;
21) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses;
22) teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
23) selgitab Eesti looduskaitseseaduses esitatud kaitstavate loodusobjektide jaotust ning toob nende kohta näiteid;
24) väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust;
25) lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonna dilemmaprobleeme, arvestades teaduslikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti ning õigusakte;
26) analüüsib kriitiliselt kodanikuaktiivsusele tuginevaid loodus- ja keskkonnakaitse suundumusi ja meetmeid ning kujundab isiklikke väärtushinnanguid.

Hindamine üles

Kursusehinde panekul arvestatakse kõikide hinnatud tööde eest saadud punkte ehk mitu % moodustab saadud punktisumma maksimum punktidest. 

Tööde hinded: 
5 - 90%-100% 
4 - 75%-89% 
3 - 50%-74% 
2 - 20%-49% 
1 - 0%-19% 

Kuni kursusehinde väljapanekuni on võimalik tegemata või mitterahuldavalt hinnatud tööd järgi vastata vastavalt koolis kehtestatud järelvastamiskorrale https://www.oesel.ee/kg/bin/kg_jarelevastamise_kord.pdf või õpetajaga kokkuleppel. 
Juba välja pandud kursusehinnet on võimalik parandada arvestustööga, mis hõlmab kogu kursuse jooksul käsitletud materjali. 

Konsultatsioon neljapäeviti 15.00-17.00 ruumis 105