Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 26. jaanuar 2018. a. kell 15.52
Muudetud: 13. november 2019. a. kell 14.46

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.-3. Tund 10.
Tutvume käändetabeliga.
Keda ma tean? Keda ma armastan? Asesõna käänamine-keda?
II nädal
1.-3. Tegusõna pööramine. Armastama.
Kes keda armastab?
Küsitleme kaaslasi, kes keda või mida armastab.
III nädal
1. - 3. Ma tean/tunnen.....
Ma ei tea/ei tunne.......
IV nädal
1.-3. Tund 11. Mul ei ole venda/õde. Räägime veel käändetabelist.
Omadussõna ühildamine nimisõnaga.
V nädal
1.-3. Kordamine.
Räägi endast! (lk 57)
Kordame spordialasid.
VI nädal
1.-3. Me sõidame ekskursioonile.
Käändetabel. Kuhu?
minema/sõitma pööramine.
VII nädal
1.-3. Lõpetatud -lõpetamata tegevus - vaatama/kuulama
Kuidas seda/teda kutsutakse
Vaatamisväärsused.
VIII nädal
1.-3. Moskva.
IX nädal
1.-3. Minema kuhu? Käändetabel.
Kes sõidab ekskursioonile?
X nädal
1.-3. Ma olen reisija.
Transpordivahendid. Kuhu keegi reisib?
Millest sa räägid?

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-