Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeele õpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 26. jaanuar 2018. a. kell 15.52
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 11.34

Õppeaasta: 2018/2019

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1.-3. Tutvume käändetabeliga.
uisutama, suusatama, kelgutama, rulaga sõitma
II nädal
1.-3. Tegusõna pööramine.
Minevik.
Küsitleme kaaslasi nende tegusõnade raames. Mida sa eile tegid?
III nädal
1. - 3. Ma tegelin spordiga/muusikaga/puhkasin
Tegusõna "käima"
Mida sa eile tegid?
IV nädal
1.-3. Kellest? millest? Räägime veel käändetabelist.
Kirjutama, lugema, rääkima, jutustama mõtlema(kellest?millest?)
V nädal
1.-3. Kordamine.
Räägi endast! (lk 57)
Kordame spordialasid.
VI nädal
1.-3. Me sõidame ekskursioonile.
Käändetabel. Kuhu?
minema/sõitma pööramine.
VII nädal
1.-3. Lõpetatud -lõpetamata tegevus - vaatama/kuulama
Kuidas seda/teda kutsutakse
Vaatamisväärsused.
VIII nädal
1.-3. Moskva.
IX nädal
1.-3. Minema kuhu? Käändetabel.
Kes sõidab ekskursioonile?
X nädal
1.-3. Ma olen reisija.
Transpordivahendid. Kuhu keegi reisib?
Millest sa räägid?

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-

Hindamine üles

-