Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 23. jaanuar 2018. a. kell 20.32
Muudetud: 10. veebruar 2018. a. kell 15.47

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: - tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

26.01 - Muusikal. Näited.
2.02 - Ballett. Näited. Ukulelede õppimine,mängimine
9.02 - Muusikateater Eestis. Kordamisküsimused. Kahoot.
16.02 - Kontrolltöö.Laulud.
2.03 -Jazzmuusika eelkäijad, teke.
9.03 - Jazzmuusika kujunemine. Näited. Saatana muusika.
16.03 - Jazzmuusika Eestis.
23.03 - Filmimuusika ajalugu. Näited.
6.04 - Filmimuusika ajalugu. Näited. kahoot. Kordamisküsimused.
13.04 - Kontrolltöö.
20.04 - Pillide mängimine, lemmiklaulud.
4.05 - Muusikalised väljendusvahendid. Kontserdikülastuse retsensiooni kirjutamise õppimine.
11.05 - Muusikalised väljendusvahendid. Grupitöö.
18.05 - hääl, hääleliigid. Learningapps.
25.05 - Retsensioonide esitamise tähtaeg. Arutelu. Kahoot. Kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on tutvunud jazzmuusika tekkeloo ja peamiste stiilidega. On läbinud Kristo Käo poolt koostatud põhikooli kitarri algõppe kursuse baasmaterjali. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel.

Hindamine üles

2. poolaasta hindelised tööd: kontrolltööd lavamuusika liikidest ja jazzmuusika ajaloost. Kontserdikülastuse retsensioon.
2 kontrolltööd, 1 kontserdikülastuse retsensioon.

Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub kolmap. kl. 13.45 kl. 001., järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist