Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 2d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 23. jaanuar 2018. a. kell 19.50
Muudetud: 23. jaanuar 2018. a. kell 19.50

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01 - Väravamäng lk. 70., Lumemehest lk. 69, Radi-ridi-ralla lk.68. astmenimede harj. lk. 69. Talvemuusika kuulamine.
25.01 - Õpitud laulude saated kehapillil.Väravamäng. Plokkflöödil astmete kordamine, uus lugu -Kõla, lahke laulukaja.

29.01 - Veere päike lk. 71, aja lugu. astmenim. harj. kirjalikult. Kuul Sibeliuse Tormi. Rütmikaja.
1.02- Plokkflöödil F-noot. Kõla, lahke laulukaja. Laulumängud. Asmekaja. Õpitud laulude saated kehapillil.

5.02 - Päike ja kuu lk.73. Astmekaja lk. 72, mõtle tekst juurde! Kirjalikud astmeharjutused. Youtube.
8.02 - Kinnistame plokkflöödilugu, õpitud noote. muusika kuulamine. Tantsud lk. 74. Kaera-Jaan.


12.02- Arvestuslik töö astmenimede peale. Uus laul lk. 76.Pillerpall. Youtube laulud. Plokkflöödil e-noot.
15.02- Kordame õpitud laule pillisaadetega.. Liisusalmide tegemine. Muusika kuulamine.

19.02- Tigu-ligu. Liisusalmile kehapillisaate improvisatsioon. Astmenimede kordus. Plaatpillide mängimine..
22.02- Hümn, kooli laul. Plokkflöödi harjutused.Muusika kuulamine. Youtube muusika. Õpitud laulude kordus.

5.03 - Kahoot. Rütmikaja. Rütmidiktaat. Liisusalmid. Rütmimängud. Plokkflöödil d2 noot.
8.03 - Hindeline rütmidiktaat. Uus laul lk. 90. Kuul. R.Päts- Pillerpall.

12.03- Õpitud laulude laulmine rütmipillide saatel. Uus laul lk. 77 - Laul ja töö.. Schumanni klaveripala Julge ratsanik.
15.03- Astmenim. laulmine. Vastlapäeva laulud, kombed. Lk.92 Vastlapäev tuleb. Liisusalm. lk.108.

19.03- Kordame vastlalaulu, liisusalmi kehapilli saatega. Astmenimede kordus. Tantsulaulud. Harjutused plokkflöödil.
22.03- Liisusalmi vastamine hindele. Õpitud laulude kordamine pilliansambliga. Laulumängud.

26.03 - Mäng kõlatorudega, plaatpillidega.Muusika kuulamine, arutelu.Plokkflöödi harjutused.
29.03- lk. 91 Iga maa. Priit pajusaar. Youtube muusika, laulumängud.

2.04 - Õpitud laulude kordus koos rütmipillidega. Liisusalm. laulame astenim, sõn., liigutustega.Rütmikaja.
5.04 - õpitud teooria kordus. Laulumängud. väike rong lk. 95 astmenim. laulda.Lk. 97 Jänkude saunalaul. Plokkflööt.

9.04- Lk. 98 Kommilaul. Õpitud laulude kordus. Rütmiloto. Astmekaja.Laulumängud.
12.04 - Rütmiharj. lk. 99, astmenim. laulda lk. 101, Astmenim. harj.vihikusse. Rütmikaja. Vivaldi. Kuul. Vivaldi-kevad.

16.04- Lk. 102 Kummisäärik. Astmekaja. Plaatpillid lk. 106,107.
20.04- Plaatpillid, lk. 107 harjutused.k. 108 Kukeke. Mõistatused.Laulumängud.

30.04- Alumine RA, SO. Harjutused nendega. Astmekaja. Kirjalikud ülesanded.
3.05 - musta kassi tango lk. 110. Plokkflööt. Kahoot. Laulumängud.

7.05 - Õpitud laulude kordus, saated pillidel. Laulumängud. Astmenimedega harjutused. Rütmidiktaat.
10.05 - - Hindeline töö astmenimedest ja rütmidest. Laulumängud.

14.05- Õpitud laulud rütmipillide saatel. Uued mõisted- piano, forte, diminuendo, crescendo. Grupitöö.
17.05- Mäeküla taadi talu. Koos lauluga ja kehapillidega. Kaera-Jaani tants.Rahvatants- mõiste, ajalugu.

21.05- Labajala valss. Karjapoiss lk. 117.Laulupidude ajalugu.
24.05 - G.Ernesaks lk. 135. Näited.Seitse sokku. Laulumängud.

28.05- Ringmängud. Rütmiorkester. Õpitud laulude kordus. Muusika kuulamine. Plokkflöödil õpitud nootide ja lugude kordus.
31.05- Valgusfoori mäng, laul. Õpitud teemade kordamine, õpitud laulude laulmine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada noote joonestikule, teab kuidas tõmmata noodivarsi. Teab rütmide TA, TI-TI, PAUS, TA-A ja TA-A-A vältusi, oskab neid taktidesse grupeerida. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel, tunneb plaatpillide nimesid. Teab voldi, lõpumärgi, kordusmärgi ja tempo mõistet. Tunneb dünaamikatermineid forte ja piano, oskab neid musitseerimisel kasutada. Oskab laulda lihtsaid motiive RA, SO, MI, LE ja JO astmetel, märkida neid noodijoonestikule. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Omandab plokkflöödil d2 ja c2 noodi mänguvõtted, kasutab h1, a1 ja g1 noote.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine, harjutused plokkflöödil.

Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid RA, SO ja MI, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, oskad neid noodijoonestikule kanda
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
6. tunned plokkflöödil d2, c2, h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.