Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

C-võõrkeel (S): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 22. jaanuar 2018. a. kell 13.24
Muudetud: 21. jaanuar 2019. a. kell 08.35

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 2 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õpetamine on sama oluline nagu iga teise võõrkeele õpetamine õpilase mälu, maailmapildi , silmaringi arendamiseks. Tänapäeva noor inimene võib juba kooli ajal sattuda täiesti ootamatult mõnda välisriiki kas vahetusõpilaseks või puhkusereisil koos vanematega või klassiekskursioonil võib vajada suhtlemiseks näiteks saksa keelt. Kõigi nende situatsioonide korral on hea kui oskad vastavat võõrkeelt. Kesk-Euroopas räägib väga suur protsent rahvastikust saksa keelt. Kuna noorena on keele omandamine kõige lihtsam, siis on kindlasti vaja õppida seda juba koolieas. Tööjõuturul mängib kindlasti suurt rolli erinevate keelte oskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal 22.01-26.01.2018
1. tund
L.8 Kalender- Kuud, nädalapäevad, järgarvsõna.
2. tund
Kuupäeva ütlemine, dialoogid.

2. nädal 29.01-02.02.2018
1. tund
Kordamine - omastav asesõna, kuupäev
2. tund
Tunnikontroll L.8- omastav ases. kuupäev

3. nädal. 05.02-09.02.2016
1. tund
L.9 Mis Teil on täna kavas? Modaaltegusõnade pööramine olevikus.
2. tund
L.9 Lahutatava eesliitega sõnade pööramine, harjutused.

4. nädal 8.02- 12.02.2018
1. tund
L.9 Minu päevaplaan. harjutused töövihikust.
2. tund
Modaalverbide pööramine, harjutused. Kordamine tööks.

5. nädal 12.02-16.02.2018
1. tund
Tunnikontroll L.9 (modaalverbid) L.10 sõnavara.
2. tund
L.10 Head isu! Toiduained, toidud.

6. nädal 19.02-23.02.2018
1. tund
L.10 Kuidas maitseb? Dialoogid. Tegusõnade pööramine.
2. tund
L.10 Dialoogid. tv. harjutused.

7. nädal 05.02- 09.03.2018
1. tund
L.11 Me ostame toiduaineid.Lahutatava liitega verbi pööramine. Harjutused.
2. tund
Akk+ für, omadussõna öeldistäitena, harjutused

8. nädal 12.03-16.03.2018
1. tund
Kordamine tööks L.10-11
2. tund
Kontrolltöö L.10-11

9. nädal 19.03-23.03.2018
1. tund
tagasiside töödest.
2. tund
Mängud, film.

10. nädal 26.03-30.03.2018
1. tund
L.12 Me ostame riideid ja mööblit. Nimis. käänamine koos omaduss. ja umbm. artikliga.
2. tund
Dialoogid, sõnavara õppimine, harjutused

11. nädal 26.03-30.032018
1. tund
L.12 Dialoogid - me ostame riideid, mõõblit
2. tund
Dialoogide harjutamine, töövihiku harjutused

12. nädal 09.04-13.04.2018
1. tund
Dialoogid hindele, sõnavara.
2. tund
L.13 Kuhu ja kus? Dat. ja Akk. kasutamine.

13. nädal 16.04-20.04.2018
1. tund
Nimisõna käänamine Akk. ja Dativis. Harjutused
2. tund
Eessõnad daativi ja akusatiiviga. Harjutused. isikul. asesõna dativis.

14. nädal 02.05-04.2018
1. tund
Tunnikontroll eessõnade kohta. L.14
2. tund
L.14 Meil kõigil on palju tegemist. Sidesõnade kasutamine.

15. nädal 07.05-11.05.2018
1. tund
V. Kunz. Tekst, küsimused, harjutused.
2. tund
L.14 Lisa und Niklas. Tekst, küsimused harjutused.

16. nädal 14.05-18.05.2018
1. tund
Silke Seiffert, Hausfrau. Sich verbid. Omadussõna määrava art. järel.
2. tund
W. Schröder, Rentner. Tekst, harjutused.

17. nädal 21.05-25.05.2018
1. tund
L.14 kordamine tööks
2. tund
L.14 Kontrolltöö

18 nädal 28.05-01.06.2018
1. tund
Tagasiside töödest ,L.15
2. tund
L.15 Wiederholung

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpus õpilased oskavad:
1. kasutada toiduainete nimetusi koos omadussõnaga
2. rääkida, mida neile meeldib süüa ja juua ja mis neile ei maitse
3. pöörata lahutatava liitega sõnu ja neid lauses kasutada
4. osta poest riideid,mööblit, küsida hinda ja kasutada ostmisega seotud väljendeid
5. kasutada daativi ja akkusatiivi eessõnu
6. käänata isikulist asesõna ja seda lauses kasutada
6. kasutada kõrvallauses sidesõnu
7. rääkida vaba aja teemal, oma tegemistest vabal ajal
8. rääkida kodustest töödest õpitud sõnavara abil

Hindamine üles

Hinne pannakse välja perioodi lõpul kirjalike tööde ja suuliste vastuste aritmeetilise keskmise põhjal.
Kirjaliku töö hinne kujuneb vastavalt:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Kui testi tegemisel on õpilane puudunud või õpilane on saanud mitterahuldava hinde, tuleb töö vähemalt 10 päeva jooksul järgi teha leppides õpetajaga eelnevalt aeg kokku Kõik tööd peavad olema tehtud vähemalt rahuldavale hindele..Kui õpilane on puudunud üle viie korra perioodi jooksul, peab ta tegema perioodi lõpul arvestuse. Konsultatsiooni aeg on teisipäeval peale 8 (eelnevalt registreerida) tundi või kokkuleppel õpetajaga.