Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 22. jaanuar 2018. a. kell 00.02
Muudetud: 22. jaanuar 2018. a. kell 13.45

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.   
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:   
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;   
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;   
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;   
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;   
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;   
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.1. Monate und Jahreszeiten
23.1. Monate und Jahreszeiten
24.1. Monate und Jahreszeiten

29.1. Monate und Jahreszeiten
30.1. Ich liebe den Winter.
31.1. Ich liebe den Winter.

5.2. Ich liebe den Winter.
6.2. Ich liebe den Winter.
7.2. Mein Tag

12.2. Mein Tag
13.2. Mein Tag
14.2. Mein Tag

19.2. Geburtstag
20.2. Geburtstag
21.2. Geburtstag

5.3. Geburtstag
6.3. Wiederholung
7.3. Wiederholung

12.3. Hier wohnen wir
13.3. Hier wohnen wir
14.3. Hier wohnen wir

19.3. Hier wohnen wir
20.3. Richards Zimmer
21.3. Richards Zimmer

26.3. Richards Zimmer
27.3. Richards Zimmer
28.3. Richards Zimmer

2.4. Wir helfen zu Hause
3.4. Wir helfen zu Hause
4.4. Wir helfen zu Hause

9.4. Wir helfen zu Hause
10.4. Unsere Haustiere
11.4. Unsere Haustiere

16.4. Wir helfen zu Hause
17.4. Wir helfen zu Hause
18.4. Wiederholung
2.5. Wiederholung

7.5. Was ist in?
8.5. Was ist in?
9.5. Was ist in?

16.5. Was ist in?
17.5. Das ist ja verrückt
18.5. Das ist ja verrückt

21.5. Das ist ja verrückt
22.5. Das ist ja verrückt
23.5. Ich habe Hunger

28.5. Ich habe Hunger
29.5 Ich habe Hunger
30.5. Ich habe Hunger

4.6. Zusammenfassung des Schuljahres. Hinded.
5.6. Zusammenfassung. Wiederholungsaufgaben.
6.6. Jahresabschluss

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada   
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid eelnevalt läbitud teemadel: aastaajad, talvega seotud sõnavara, kirjeldada talve ja tegevusi talvel, oskab kirjeldada eluruume, nende sisustust, oskab öelda, kus ta elab, maal?, korteris või majas, tutvustab sisustust, oskab rääkida tegevustest kodus, kodutöödest, tunneb riietusesemete nimetusi ja nende värve ja omadusi, tunneb olulisi loomi, teab nimisõnade artikleid ja oskab neid kasutada, moodustada mitmust, oskab küsida ja öelda kellaaega,oskab moodustada lauset,. ;
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,  
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;  
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;  
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;  
7) omandab II poolaasta keeleteadmised: oskab pöörata tegusõnu, mille tüves muutub sisehäälik, oskab moodustada käskivat kõneviisi, tunneb nominatiivi, teab akkusatiivi, daativit ja olulisi eessõnu, teeb vahet erinevast soost nimisõnadel;  
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;  
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega

Hindamine üles

Hindamine ainetunnis toimub nii viie palli süsteemis kui ka sõnaliste hinnangutena.
Erinevate tööde hindamise aluseks on järgnev skeem:
hinne 5 - 90 - 100%
hinne 4 – 75 - 89 %
hinne 3 – 50 - 74%
hinne 2 – 20 - 49-%
hinne 1 - 0 - 19%

Lisaks iga õppetüki lõpus sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd, ja tunnikontrollide hinnet (ülalnimetatud teemade sõnavara ja grammatikateema kohta (teemade loend vt. Mida me tundide jooksul teeme?) - see on aktiivsuse hinne. Nn. aktiivsuse hindemille osakaal on 50% veerandi lõpphindest (kajastub veerandi viimase hindena). Testid on kuni 3 eelneva tunni materjali kohta ja nende hinne kujuneb punktiarvestuse alusel vastavalt sellele, mitu % saavutab õpilane maksimaalsest võimalikust punktide arvust).

Kodutööd on väga tähtsad, nii kinnistab õpilane õpitu. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib mitterahuldavaid hindeid juhul, kui sooritatud tööde punktisumma ületab 50%. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö tulemuse teatavaks saamise päevast. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus.
Konsultatsioonid vastaval eelnevale kokkuleppele esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404 või ka muul sobival ajal
Täiendavat abi saab õpilane konsultatsioonis, ka siis, kui osutub vajalikuks eelnevalt omandatud õppematerjali kordamine. Konsultatsioonis osalemise lepib õpilane eelnevalt õpetajaga kokku.
Iga sooritatud töö kohta teeb õpilane vigade paranduse ja esitab selle õpetajale.

Õppematerjal: M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 1. Lehrbuch
M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 1. Arbeitsbuch.
Õpetaja lisamaterjalid