Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 12c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2018. a. kell 14.13
Muudetud: 5. aprill 2018. a. kell 10.43

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Õpilane peab omandama esmased teadmised eesti muusikast, läbi grupitööde arendama endas ka eri ajastute muusikakultuuride võrdlus- ja analüüsioskust.Tundma
tähtsamate eesti heliloojate olulisemaid teoseid ja loominguprintsiipe.
Õpilane peab oskama kuuldud muusikale hinnangut anda, seda analüüsima elementaarsel tasemel ja looma üldistusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

26.01-Esimesed eesti kutselised heliloojad.M.Härma, K.Türnpu, A.Läte, M.Lüdig.
2.02-Esimesed eesti kompositsiooniharidusega heliloojad: R.Tobias, A.Kapp, M.Saar.
9.02- Arvestuslik töö.
16.02-1.ballett, ooper Eestis. G.Ernesaks.
23.02 - Aktuste päev.
9.03 -V.Tormis.
16.03-A.Pärt.
23.03-Kaasaegseid eesti heliloojaid ja interpreete.
30.03-Suur reede.
6.04- Arvestuslik töö.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on omandanud esmased teadmised eesti muusikast, läbi grupitööde on arendanud endas ka eri ajastute muusikakultuuride võrdlus- ja analüüsioskust.Tunneb
tähtsamate eesti heliloojate olulisemaid teoseid ja loominguprintsiipe.
Oskab kuuldud muusikale hinnangut anda, seda analüüsida elementaarsel tasemel ja luua üldistusi.

Hindamine üles

Tunnid toimuvad läbi õppeaasta 1 tunniga nädalas. Kokkuvõtlik hindamine toimub 4. perioodi järel.
Koondhinne koosneb 8 komponendist: 5 arvestuslikku tööd, lisaks hindeline regilaul, essee ja kontserdikülastuse retsensioon. Arv. tööd moodustavad kokku 80% koondhindest (sealhulgas suurima kaaluga-20%- on suur arvestuslik töö detsembris, teised tööd moodustavad 15% koodhindest); regilaul, essee ja retsensioon kokku 20%.
Hinne kujuneb järgmiselt: 45-69% õigetest vastustest hinne "3", 70-89%-"4", 90-100% "5".

1.töö- kaasaja muusika seminar (8.10).

2. töö: kaasaja muusika. G.Gershwin, impressionism, ekspressionism, aleatoorika, atonaalsus, minimalism.(15.10)

Regilaulu kirjutamine ja esitamine gruppides.(29.10)

Essee kirjutamine.
Essee ülesehitus on nagu lühikirjandil-sissejuhatus ja väite püstitamine, sellele järgneb arutluseosa, seejärel kokkuvõte, mis peab sisaldama kas sissejuhatuses püstitatud väite kinnitust või ümberlükkamist (milleni jõuti arutluse käigus).
Teemad:
1.Rahvalaul- kas hääbuv või elujõuline kunst?
2.Muusika kaalukausil- kas tõsine või kerge?
3. Mõtteid kaasaja muusikat kuulates.

3.töö: eesti rahvamuusika, eesti muusikakultuur 13.-18. saj., asjaarmastajad heliloojad, kooride teke, laulupidude sünd.

4.töö: suur arvestustöö - eesti muusikakultuur + tähtsamad teemad läbi 3 õppeaasta.

5.töö: muusika kuulamise seminar- eesti muusika.

Kontserdikülastuse retsensioon.
Pikkus 1 A4, kirjeldada kontserti, mida külastasid- mis ja miks meldis; mis ja miks ei meeldinud. Lähemalt kirjutada(kasvõi paari lausega) vähemalt 2 loost, miks just need meelde jäid- kas oli ilus meloodia, põnev rütm, diktsioonis midagi eripärast jne. Kirjeldada tuleb selle õppeaasta jooksul toimunud kontserti. Esitada paberkandjal või e-maili teel - mai@oesel.edu.ee

Järelvastamine toimub 14 PÄEVA JOOKSUL pärast tööd. Järele vastata saab 1 kord. Hilisema vastamise korral üle "rahuldava" panna ei saa (kui pole hilisenenud vastamise põhjustest ette teavitanud).
Kõik hinded (v.a.retsensioon) peavad olema vähemalt "rahuldavad".
Kui õpilane on puudunud poolaastas 7 või rohkem korda, tuleb teha läbivõetud materjali peale suuline arvestus.
Kordamisküsimused:

.Kes ja millal hakkas koguma rahvaluulet?
Millistes muuseumides hoitakse eesti rahvaloomingut?
Vana ja uuema rahvalaulu 4 erinevust.
Mis on algriim, skandeerimine.
Millega asendus uuemas rahvalaulus algriim?
Millised teemad on ülekaalus uuemas rahvalaulus?
Kui vana on torupill?
Millest tehakse torupill?
Mida on vaja teha, et saaks sarvedel meloodiat mängida?
Millal jõudis meile torupill?
Millise pilli sugulased on hiiu kannel ja moldpill, kuidas neid mängitakse?
Millal hakkas Eestis laiemalt levima viiul?
4 fakti lõõtspilli ajaloost.
4 fakti eesti muus. kultuurist 13.-16.saj.
.4 fakti „ „ „ 16.-17.saj.
4 fakti „ „ „ 18. saj.
Nim. 4 laulukooride tekkepõhjust.
Nim. 4 eesti heliloomingu teerajajat.
Nim. 2 Kunileiu laulu.
Nim. 4 K.A. Hermanni ametit, 2 laulu.
4 fakti 1.üldlaulupeost, 3 fakti 1.Saaremaa laulupühast.
4 fakti M.Härma elust.
Nim. 4 M.Härma laulu.
Kes asutas 1. eesti sümfooniaorkestri, millal?
Laulupidude avalaulu autor.
Nim. 3 eesti esimest kompositsiooniharidusega heliloojat.
3 fakti R.Tobiase elust.
3 fakti R.Tobiase kuulsaimast teosest (nimi ka).
Mis oli R. Tobiase eesmärk?

6.töö: muusika kuulamise seminar- eesti muusika.

7.töö: kontserdikülastuse retsensioon.
Pikkus 1 A4, kirjeldada kontserti, mida külastasid- mis ja miks meeldis; mis ja miks ei meeldinud. Lähemalt kirjutada(kasvõi paari lausega) vähemalt 2 loost, miks just need meelde jäid- kas oli ilus meloodia, põnev rütm, diktsioonis midagi eripärast jne. Kirjeldada võib ka sellesuvist, mitte aga varem toimunud kontserti. Esitada paberkandjal või e-maili teel 5.jaanuariks - mai@oesel.edu.ee

8.töö: suur arvestustöö - eesti muusikakultuur + tähtsamad teemad läbi 3 õppeaasta.
Kordamisküsimused:

(Tähelepanu! Tuleb teada neid heliloojate teoseid, mis olid ka seminaride kavas, v.a.mõned, mis on siia lisatud )
1.Nim.2 klassitsismiaja heliloojat ( 2 viini klassikut). - W.A.Mozart, L.van Beethoven
2.Nim. 2 barokiaja heliloojat. -J.S.Bach, G.Fr.Händel.
3.Nim. 2 uut žanri klassitsismiaja muusikas. - sümfoonia, keelpillikvartett.
4.Sümfoonia, keelpillikvarteti, instrumentaalkontserdi mõiste. Sümfoonia - mitmeosaline teos sümfooniaorkestrile. Keelpillikvartett - mitmeosaline teos 2 viiulile, vioolale ja tšellole. Instrumentaalkontsert -teos soolopillile orkestri saatel.
5.Nim. 2 uut žanri barokiaja muusikas. - ooper, instrumentaalkontsert.
6.Mis sajandil oli keskaeg, romantism, barokk, klassitsism, renessanss?
7.Nim. 5 romantismiaja heliloojat. - Verdi, Wagner, Schubert, Grieg, Sibelius
8.Nim. 3 vene heliloojat . - P.Tšaikovski(19.saj.), M.Mussorgski, D.Šostakovitš.
9.Nim. 2 USA kaasaja heliloojat - S.Reich, J.Cage.
10.M.Härma loomingu iseloomustus, 2 koorilaulu (Tuljak, Ei saa mitte vaiki olla).
11.Tobiase tähtsus eesti muusikas, nim. 2 teost. (oratoorium Joonase lähetamine, koorilaul Eks teie tea)
12. M.Saare , H.Elleri, V.Tormise, A.Pärdi, G.Ernesaksa tähtsus Eesti kultuuriloos, igaühelt nim. 2-3 teost. Iseloomustada kolme viimase loomingut. (M.Saare tähtsaim koorilaul on Põhjavaim, Pärdi tähts.teosed - Tabula rasa ja Perpetum mobile)
13. Nim. 5 kaasaja eesti heliloojat.
14. Nim. 4 eesti ooperilauljat, 4 orkestridirigenti.
15. Nim. 3 nn. asjaarmastajat heliloojat Eestis (esimesed, ärkamisaja heliloojad, 19.saj.) - A.Kunileid, K.A.Hermann, Fr.Saebelmann.

Järelvastamine toimub 10 PÄEVA JOOKSUL pärast tööd. Hiljem võib küll vastata ka, aga üle "3" hindeks ei saa. Erand- kui on ette teatatud, et vastab hiljem.
Kõik arvestuslikud tööd tuleb sooritada vähemalt hindele "3", retsensioon võib jääda "2"-ks (sh.tegemata).