Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 10b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2018. a. kell 14.07
Muudetud: 21. jaanuar 2018. a. kell 14.07

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

1. Anname õpilasele esmased teadmised klassitsismiaja muusikast ja selle perioodi tähtsamate heliloojate loomingust. Arendame muusikaajastutes orienteerumise oskust.
2. Kujundame muusikalist maitset erinevate ajastute tundmaõppimise kaudu.
3. Õpetame andma hinnangut kuuldud muusikale, analüüsima seda.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.01- J.S.Bach.näited.
30.01 - G.Fr.Händel. Bachi ja Händeli võrdlusjooni..
6.02- Arvestuslik töö.
13.02- Ukulelede õpetus.
20.02- Aktuste päev.
6.03- Seminari kava kuulamine.,
13.03- Muusika kuulamise seminar. Kahoot.
20.03- Klassitsism. Grupitöö.
27.03- J.Haydn.
3.04- W.A.Mozart.
10.04- W.A.Mozart.
17.04 - Grupitöö, kahoot. learningapps.
8.05L.van Beethoven.
15.05- L.van Beethoven.
22.05-Arvestusliku töö kordamisküsimused, seminari kava kuulamine.
29.05 - Muusikakuulamise seminar. Arvestuslik töö.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilane on omandanud esmased teadmised klassitsismiaja muusikast ja selle perioodi tähtsamate heliloojate loomingust. Arendanud muusikaajastutes orienteerumise oskust.
2. Kujundanud muusikalist maitset erinevate ajastute tundmaõppimise kaudu.
3. Oskab anda hinnangut kuuldud muusikale, analüüsida seda.

Hindamine üles

Kokkuvõtlik hindamine toimub 4.perioodi järel.
Koondhinne koosneb 5 arvestuslikust tööst ,1 esseest ja 1-2 kontserdikülastuse retsensioonist. Iga arv.töö moodustab koondhindest 15%, essee ja retsensioon(id) kokku 25 %.
Hinne kujuneb järgmiselt: 50-69% õigetest vastustest hinne "3", 70-89%-"4", 90-100% "5".
Järelvastamine toimub 14 PÄEVA JOOKSUL pärast tööd. Järele vastata saab 1 kord. Kui õpilane pole vastanud 14 päeva jooksul ega teatanud oma mittevastamise põhjustest, võib ta tulla ka hiljem vastama, siis aga rohkem kui "rahuldavat" talle panna ei saa.
Kõik arvestuslikud tööd tuleb sooritada vähemalt hindele "3", muidu kursusehinnet panna ei saa.

Kontserdikülastuse retsensioon tuleb esitada jaanuari esimeseks tunniks. Kes õigeks ajaks ei esita, peab 2.poolaastal ka retsensiooni tegema (teised teevad ainult 1). Pikkus 1 A4, kirjeldada, mis meeldis ja miks ning mis ei meeldinud ja miks.Lähemalt kirjutada vähemalt 2 loo muusikalistest väljendusvahenditest - meloodia, rütm, diktsiooni selgus jm.(kasvõi paari lausega). Kirjutada võib 1.poolaasta retsensioonis ka sellesuvisest kontserdielamusest, aga mitte varasemast. Annan põhjalikuma juhendi tunnis.

Essee peab vastama lühikirjandi nõuetele- teema või probleemi püstitus, selle arendus ja kokkuvõte, kus siis kas kinnitatakse või lükatakse ümber töö alguses püstitatud väide. Pikkus 1 A4, käsikirjas või arvutil tehtud.
Essee tuleb esitada ka jaanuari 1.tunniks, võib ka meilile- mai@oesel.edu.ee
Essee sisuline pool tuleb seostada õpitud materjaliga, aga võib kasutada ka teistes ainetundides või väljaspool kooli omandatud teadmisi.
Essee teemad (vali 1):
Miks mulle meeldib/ ei meeldi keskaja/renessansiaja muusika.
Kui ma oleksin keskaegne printsess/prints (lähtuda rüütlikommetest, tunnis kuulatud muusikast, konspektis olevast tekstist ning mujal omandatud teadmistest.)
Minu lemmik muusikas.
Muusika kaalukausil - kas kerge või tõsine muusika.

Need õpilased, kes tegelevad aktiivselt muusikaga väljaspool koolitundi( õpivad muusikakoolis, mängivad bändis, laulavad kooris vm.), on vabastatud retsensiooni kirjutamisest ja ühest tööst omal valikul).

KONSULTATSIOON toimub teisip. kl. 13.45 kl. 001, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale.