Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2018. a. kell 13.52
Muudetud: 10. veebruar 2018. a. kell 15.45

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: - tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.
Tutvustame õpilastele rockmuusika tähtsamaid stiile ja esindajaid, samuti anname kitarrimängu algõpet.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.01 - Rock- ja popmuusika stiilid. Progressiivne rock. Näited youtube ´st.
1.02 - Rock´n´roll, lk. 142. Näited. laulud.
8.02 - Briti 60-ndate aastate pop,rock.lk. 146-147. Näited. Laulud.
15.02 - Eesti hümni ja Eesti lipu sõnad pähe. Folk-rock lk. 151.
22.02- Hindeline laulusõnade vastamine. Kahoot. Laerningapps. Grupitöö.
8.03 - Soul, funk. Näited, laulud. Progressiivne rock.
15.03 - Klassi edetabel. Kitarriõpe.
22.03 - Kitarriõpe.
29.03 - Kitarriõpe.
5.04 - Kitarriõpe.
12.04 - Kitarriõpe.
19.04 - Esitlused.
4.05 - Plakati või slaidiesitluse tegemine ühest rockmuusika stiilist. Kordamine tööks.
11.05 - Kontrolltöö.
18.05 - Esitlused.
25.05 - Õppeaasta lõpetamine. soovitegevused.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on tutvunud rockmuusika stiilidega, on läbinud Kristo Käo poolt koostatud põhikooli kitarri algõppe kursuse baasmaterjali. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet. Oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel.

Hindamine üles

Kokkuvõtlik hinne tuleb poolaasta lõpuks.
2. poolaasta hindelised tööd: "Eesti lipu" sõnade peast vastamine, plakat või slaidiesitlus rockmuusikast, kontrolltöö rockmuusikast.
Kontrolltöö moodustab 50%, teised tööd 25% ja 25% poolaasta hindest.

Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:

Hinne "5": 90-100% punktide arvust

hinne "4": 75- 89% punktide arvust

hinne "3": 50- 74% punktide arvust

hinne "2": 20- 49% punktide arvust

hinne "1": 0- 19% punktide arvust

KONSULTATSIOON toimub reedeti kl. 13.45 klassis 001, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist