Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2018. a. kell 13.25
Muudetud: 21. jaanuar 2018. a. kell 13.25

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Muusikaõpetuse kaudu saab õpilane teadmisi meie oma Eesti ja ka teiste rahvaste muusikakultuurist, elementaarseid oskusi muusikateooria vallas, Samuti areneb õpilase analüüsivõime, silmaring, emotsionaalne skaala, lauluoskus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

22.01 - "Suusalumi", "Sinine vagun", "Karulaane jenka". Uus teema - Eesti rahvamuusika, rahvalaul,lk. 73-74. "Laulan mere maaks" Näited plaadilt. Regilaulu tegemine grupis.
29.01- Regilaulu tegemine grupis, hindele vastamine.
5.02- Regilaulud, uuemad rahvalaulud, rahvapillid lk. 80. Näited .tv.lk.15 - Kilukaanon.
12.02- "Kodu" lk. 88, Kuul. H.Elleri "Kodumaist viisi". Rahvamuusika teema kordamine. Youtube laulud.
19.02 - "Eesti lipp" lk.87, "Kodu" korrata. Eesti hümn kodus pähe. Tv.lk.17.
5.03 - Töö "Eesti hümni" sõnade ja rahvamuusika teema peale. lemmiklood.
12.03 - Vastlakombed, -laulud. lk. 80. Tv.lk.18. Youtube-soovid. Kahoot.
19.03- Soome muusika. lk. 93. Õpitud laulude kordus. Laerningapps.
26.03 - Klassi edetabel. learningapps.
2.04 - Norra muusika. Näited.
´9.04 - Muusikateooria kordus. Dünaamikamärkide tööleht. Laulud. Just dance.
16.04 - Duur-, moll-helilaad. Alteratsioonimärgid. E.Grieg - Peer Gynt. Lk. 122 Röövlite laul.
30.04 - Läti muusika. Näited. Teooria kordus. Grupitöö.
7.05 - Leedu muusika. Näited. Learningappsi tegemine.
14.05 - Plakati tegemine rahvaste muusikast. Kordamine tööks.
21.05 - Kontrolltöö. Korjan plakatid ja vihikud.
28.05 - Klass laagris.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilased said uusi teadmisi muusikateooriast.
2. Kinnistasid vanu oskusi-teadmisi muusikateooria vallas.
3. Arendasid oma lauluoskust, õppisid uusi laule.
4. Arendasid meeskonnatöö osakusi, analüüsioskust, muusikalist ja üldkultuurilist silmaringi, emotsionaalset skaalat.
5. Said uusi teadmisi eri rahvaste kultuurist.

Hindamine üles

Õpilasi hinnatakse numbriliselt lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2. ja 4. veerandi lõpus sõnaliselt kas „arvestatud“ või „mittearvestatud“. Hindele "5", "4" ja "3" sooritatu annab kokkuvõtvaks tulemuseks „arvestatud”, hindele "2" ja "1" tulemuseks „mittearvestatud”.
KIRJALIKUD TÖÖD: ülesanded töövihikus, rahvaste muusika töö, plakat, vihiku korrahinne.
SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooni-ülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust

Järelevastamine reedeti kl.13.45 kl.101. Järele vastata saab 2 nädala jooksul.