Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 3b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 21. jaanuar 2018. a. kell 12.57
Muudetud: 21. jaanuar 2018. a. kell 12.57

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Omandatud teadmiste-oskuste kaudu laiendab õpilane üldkultuurilist ja muusikalist silmaringi, arendab endas meetrumi-, rütmitaju, laulmisoskust, harjub laulma aktiivse hoiakuga.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

23.01- Talvelaulud lk.72,84. Uus laul "Uuel aastal". 1.poolaasta materjali kordamine.
24.01- Kordame laulu, pillisaatega. Lk.70-71., Lk. 75 rütmiharjutus. Uus laul lk. 76- Mütsilaul.
Tv.lk.18 lõpet..lk.19.
30.01- Mütsilaul korrata. Rütmikaardid, harjutused nendega. Tv.lk.19. Talvemuusika kuul.
31.01- Uus laul lk. 78- Mõista, mõista. Kordame mõistatusi ja vanasõnu, äraarvamise mäng. Muusika kuulamine.

6.02- Pillisaatega õpitud laulude kordamine. Astmekaja. lk. 81 an. harjutus . Lihtne astmenim. harjutus kodus õppida.
7.02 Hindan kodutööd. Astmerea kordus. Uus laul lk.80 Vares, vaga linnukene. K.R.Pätsi klaveripala.

13.02- Kehapillide ja pillidega õpitud laulude saated. Tv.lk.20. Laulumängud.
14.02- tv.lk.20- NA-astme asukoht. Harjut. NA-astme laulmist. lk. 82. Kirjalik astmenim. harjutus. Aktiivõppe meetodid.

20.02- Hindeline astmenim. harjutus. Kuul. eesti rhv. Eideratas. Rütmimängud.
21.02- Kooli laulu kordamine. Kodus hümni sõnad pähe. Tv.lk.21. Muusika kuulamine, grupitöö.

6.03- Uus aste- DI. lk. 97. terve astmerea laulmine. Harjutused sellele.Kordame õpitud laule.
7.03- kodus Mu isamaa armas pähe (ilma polkata). Uus laul lk. 100- labajalavalss. Kuul labajalavalssi ka plaadilt.

13.03- Hindan kodutööd. Kordame Labajalavalssi, kehapillidel ja orff-pillidel saade.Rütmisaade lk. 101.Tv.lk.22. Rahvapillide tutvustus, kuulamine.
14.03- Uute rahvapillide tutvustus, kuulamine. Rahvalike lugude laulmine. Rütmidiktaat. laulumängud.

20.03- Uus teema- Valss. lk. 102. TV.lk.36. Kuul. " Ilusal sinisel Doonaul."Kord. Labajalavalssi. Tantsime.
21.03-Astmekaja. Rütmiharjutused. Rütmidiktaat. Youtube.

27.03- Käes on märtsikuu lk. 104, lk.106. Uus teema -polka, lk.109. näidete kuulamine, töövihik lk. 37.
28.03- Kordame polka teemat, Uus laul Virulaste tants lk. 108. labajalavalss lk. 100 pillide saatega.

3.04- Õpitud laulud pillisaatega. Rütmiharjutused, rütmidiktaat.
4.04- Uus laul- Kevadpidu lk. 115. Tervituskaanon pillidega. Astmekaja, -redel. Laulumängud.

10.04- Kevadpidu korrata, kodus sõnad pähe. Kuul Vivaldi- Kevadet.Rütmimängud.
11.04- Rütmimängud. Rütmidiktaat. Hindan kodutööd.Mängulaul lk. 116.

17.04- JO-astmerida lk. 117. Laulame kaanonis. Mängulaul pillisaatega ja kehapillidega.Muusika kuulamine, analüüs. tv.lk.24.
18.04- RA-astmerida lk. 119. Uni uueks teeb. Kodus harjut. mõlema astmerea laulmist. tv.lk.25.

2.05- Hindan kodutööd. Tv.lk. 25 ül. 22. tv.lk.26. Kirjalik astmenim. harjutus. Õpitud laulude kordus.

8.05- Uus laul Karjapoiss lk. 120. Rütmisaade kehapillil. Muusika kuulamine. Laulumängud. Youtube.
9.05- Kordame valssi, polkat, marssi. Näited. Grupitöö.Rütmidiktaat. Õpitud laulude kordamine.

15.05- Astmekaja, kirjalik harjutus astmenimedele. Uus laul Hiir hüppas lk. 122.
16.05- Miina Härma lk. 125. Laul Emakesele. Näidete kuulamine. tv.lk.38. Laulumängud. Kooli laul pähe.

22.05- Kordame eelm. tunni teemat. Uus teema- Arvo Pärt lk. 128, tv. lk. 39. Näidete kuulamine. Hindan kodutööd.
23.05- Uus teema- W.A.Mozart. Filmi vaatamine. Näidete kuulamine. Suur kontsert lk. 134. Kodus õppida tv.lk. 38-39.

29.05- Kordamine. Grupitöö- ristsõna koostamine. Laulumängud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane on laiendanud enda üldkultuurilist ja muusikalist silmaringi, arendanud endas meetrumi-, rütmitaju, solfed˛eerimisoskust, harjunud laulma aktiivse hoiakuga.
Õpilane on omandanud kõik astmed JO-st JO-ni, saanud uusi teadmisi rahvakalendri tähtpäevade ja tähtsamate rahvapillide kohta. Tutvunud mõistega valss, oskab eristada seda teistest lihtsamatest muusikaliikidest. Omandanud Kooli laulu ja "Mu isamaa armas" sõnad.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 2 korda aastas poolaasta lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“. Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded noodivihikus.
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Poolaasta lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
1. laulad ilmekalt ja õige kehahoiuga
2. saadad laule keha-, plaat- ja rütmipillidel
3. tunned kuuldeliselt astmeid DI, RA, SO, NA, MI, LE, JO, tead nende asukohta noodijoonestikul
4. tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A, TA-A-A, TIRI-TIRI, TAI-RI, oskad neid noodijoonestikule kanda ja määrata taktijoonte asukohta
5. laulad peast 3-4 laulu, sh Kooli laulu
Konsultatsiooniaeg ja järelvastamised kokkuleppel õpetajaga.