Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 5b, 5c, 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raido Kahm

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kontakt: raido.kahm@oesel.edu.ee

Loodud: 19. jaanuar 2018. a. kell 15.24
Muudetud: 17. mai 2018. a. kell 07.55

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Koduloos õpitakse tundma ja väärtustama oma kodukoha ajalugu ja kultuuriväärtusi. Tundides saadakse teada kohalikest kultuuritraditsioonidest, milleks on näiteks käsitöö, rahvarõivad, külakultuur, laulu- ja tantsupeod. Kodulugu aitab tuua ajalugu õpilasele lähemale.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Kuressaare ajaloolised hooned
2. Kultuuritegelasi Saaremaalt
3. Kultuuritegelasi Saaremaalt
4. Saaremaa ajaloo tähtsündmused
5. Sündmus minu elu ajaloos (ajaloo tv lk. 29)
6. Eesti talu (ajaloo tv lk. 69)
7. Käsu Hansu salmi kirjutamine (ajaloo tv lk. 61)
8. Ärkamisaegsed tegelased
9. Kuressaare Eesti Selts
10. Kuressaare Eesti Selts
11. Saaremaa koolid
12. Saaremaa mõisad
13. "Tuulepealne maa" (ajaloo tv lk. 107)
14. Teine maailmasõda Saaremaal
15. Nõukogude aeg Saaremaal
16. RMK rajad Saaremaal
17. Kokkuvõte

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

- tunneb kohalikke looduslikke vaatamisväärsusi, matkaradu
- tunneb kohalikku murret, teab selle keelelisi erisusi
- väärtustab oma kodukohta ja selle eripära: keelt, kombestikku, omakultuuri
- väärtustab oma kodupaika ja selle tundmist
- tunneb huvi oma paikkonna kultuuri vastu
- tunneb kohalikke kultuuritraditsioone (käsitöö, rahvarõivad; külakultuur, laulu- ja
tantsupeod)
- oskab hankida koduloolist teavet eri allikate st (sh turismiinfo)
- oskab tutvustada kodukoha vaatamisväärsusi külalistele

Hindamine üles

Koduloos kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Koduloo hinne on kokkuvõttev hinnang poolaasta lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA). Koduloos hinnatakse jooksvaid tunnitöid ja iseseisvaid ülesandeid.