Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5b, 5c, 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Raido Kahm

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 19. jaanuar 2018. a. kell 14.29
Muudetud: 19. jaanuar 2018. a. kell 14.29

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalugu aitab mõista minevikku ja seeläbi selgitada ka olevikku, kuna minevik, olevik ja tulevik on omavahel seotud. Nii saavad õpilased paremini aru, kuidas tänapäeva ühiskond on kujunenud ja millist rada pidi siiani jõudnud.

Samuti soodustab ajalugu identiteedi kujunemist. Ajalugu jutustab, kes me oleme, kust tuleme, mida ja miks väärtustame. Õppides erinevate piirkondade ajalugu ja ühtlasi erinevaid ajastuid, saab õpilane aru, kuidas need kõik on omavahel seotud. Nii kujunebki arusaam, millised minevikus aset leidnud arengud mõjutavad meid ka täna ja kuhu Eesti maailma ajaloos paigutub.

Ajaloo õppimine aitab kaasa ka kriitilise mõtlemise arengule. Minevikus toimunut võib tõlgendada mitmel moel ja iga tõlgendus lähtub kellegi seisukohast. Nii lähtutakse Eestis üldiselt eestlaste seisukohast, kuid ajalugu aitab mõista, et sündmusi saab käsitleda ka teise nurga alt ja laiemas kontekstis. Ajaloos käsitletakse tihtipeale üksikuid sündmusi laiemate arengute raames. Nii aitab ajaloo õppimine kaasa seoste tekitamise oskusele. Ühtlasi õpitakse vahet tegema faktil ja hinnangul.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Vana hea Rootsi aeg
2. Talupoja elutöö
3. Talupoja aeg
4. Lähme mõisnikule külla
5. Kordamine, tunnikontroll
6. Priius, kallis anne
7. Eestlane astub ülikooli
8. Aeg ärgata
9. Eesti Vabariigi esimene tulemine
10. Kahekordne vabadussõda
11. Kordamine, tunnikontroll
12. Eesti aeg ja Eesti asjad
13. Jälle võõra võimu alla
14. Eesti rahva kannatuste aastad
15. Nõukogude aeg
16. Pääsemine
17. Kordamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

- oskus orienteeruda ajas ning analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist
- ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine
- funktsionaalne kirjaoskus, kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja seoste
loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine
- empaatia, oskus asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades; koostöö- ja
konfliktilahendusoskus
- allikaanalüüs ja töö ajalookaardiga, info leidmine erinevatest teabeallikatest, selle kasutamine ja hindamine, suuline ja kirjalik eneseväljendus ning IKT vahendite kasutamine

Hindamine üles

Teise poolaasta hinne tuleb kokku tunnikontrollidest ja jooksvatest hinnetest. Viimaste alla käivad töövihiku kontrollimine, tunnitööd ja kodused tööd.

Juhul kui eKooli on kantud "0", tähendab see seda, et töö või ülesanne on tegemata, ja tuleb järele vastata.

Tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne 5
70-89% hinne 4
50-69% hinne 3
20-49% hinne 2
0-19% hinne 1