Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Andra Allmägi

matemaatikaõpetaja

Kontakt: andra.allmagi@oesel.edu.ee

Loodud: 4. jaanuar 2018. a. kell 12.28
Muudetud: 1. juuni 2018. a. kell 10.37

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Aine eesmärk on õpilast suunata kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II poolaasta

22-26. jaanuar
Geogebras geomeetriliste kujundite joonestamine
Kõrvunurgad ja tippnurgad
https://learningapps.org/watch.php?v=p6eptude201&allowFullscreen=1
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3107
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3106

29. jaan - 2. veebr
Geomeetrilised kujundid, harilkud murrud
Ülesanne 1. Lahenda test kõrvu- ja tippnurkade tundmise peale. Kirjuta siia oma tulemus. http://kaidi.esy.es/Suviste/Tippk6rvunurgad/Tippunurgad_ja_k%f5rvunurgad1.htm *
Ülesanne 2. Vasta küsimustele paralleelsete ja ristuvate sirgete kohta. Kirjuta siia oma tulemus. http://kaidi.esy.es/Suviste/Ristuvadparalleelsedsirged/rsituvad_ja_paralleelsed_sirged1.htm *
Ülesanne 3. Lahenda ristsõna. Kirjuta, mis tulemuse said peale kontrollimist. http://kaidi.esy.es/Suviste/Rists6na/Rists%f5na.htm *
Ülesanne 4. Vali õige. Mitu osa pitsast on söödud. http://www.primarygames.com/fractions/congrats.htm *
Ülesanne 5. Leia vastus. Kirjuta siia see oluline lause. https://learningapps.org/3004522 *
Ülesanne 6. Arvuta peast. Vali vähemalt KESKMINE tase ja (+-x:) märk. Arvuta, kuni aeg otsa saab. Kirjuta, kuidas läks. http://pelala.net/calc/ *
Ülesanne 7. Mälumäng. Pane kokku õige murd ja ja vastav pilt. Mugavam on seda mängida täisekraanil. Kirjuta, kuidas läks. https://learningapps.org/3607016 *


5.-9. veebr
Harilikud murrud ja kümnendmurrud
Ülesanne 1. Kirjuta kümnendmurruna. Lahenda, kuni kõik lehed tehtud saavad. Kirjuta, kuidas läks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313 *
Ülesanne 2. Lahenda küsimused kümnendmurdude kohta. Kõike neist ei ole veel õppinud - improviseeri või guugelda vajadusel. Kirjuta, kuidas läks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099 *
Ülesanne 3. Meenuta nurki ja nende liike. Vali kõik tõesed laused. Kirjuta, kuidas läks. https://www.taskutark.ee/m/test/geomeetrilised-kujundid-nurk-leia-koik-toesed-laused/ *
Ülesanne 4. Lahenda arvu ja täherägastik. Kirjuta, kuidas läks. https://learningapps.org/view1470066 *
Ülesanne 5. Leia täherägastikust etteantud kümnendmurdudega seotud sõnad. Kuidas läks? https://learningapps.org/1465964 *
Ülesanne 6. Vii murd ja talle sobiv pilt kokku. Kirjuta, kuidas läks. http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm *


12.-16. veebr
Ülesanne 1. Ümarda kümnendmurde. Kirjuta mitu õiget 10-st küsimusest said. https://learningapps.org/view1357904 *
Ülesanne 2. Ümarda naturaalarve ja kümnendmurde. Tee tehteid, kuni programm ütleb, et oled juba piisavalt osav. Kuidas läks?http://www.kae.edu.ee/exercise/ymardamine *
Ülesanne 3. Liida kümnendmurde. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_liitmine_2 *
Ülesanne 4. Lahutamine. Lahenda, kuni programm lubab sul edasi liikuda. Kuidas läks? http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_lahutamine_2 *
Ülesanne 5. Pane puslepilt kokku lohistades vastuse juures olev pilt õige vastusega kokku. Lahenda vähemalt kolm tükki. Kuidas läks? https://www.mathplayground.com/puzzle_pics_fractions.html *
Ülesanne 6. Järjesta kümnendmurde. Lahenda läbi vähemalt kaks erinevat. Kuidas läks? http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math/decimals.html *
Ülesanne 7. Aita sööklatädil õpilaste ostusumma kokku liita. Arvuta kiirelt ja päästa sööklatädi töö! Kuidas läks? https://mrnussbaum.com/lunch-lady-ipad.html *


19.-23. veebr
Kümnendmurrud:
Ülesanne 1. Lohista täpp arvteljel õige kümnendmurru väärtuse juurde. Lahenda, kuni programm arvab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1 *
Ülesanne 2. Liida ja lahuta kümnendmurde. Lahenda, kuni kõik on tehtud! Kirjuta oma tulemus vastuseks. http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337 *
Ülesanne 3. Korruta ja jaga kümnendmurde arvudega 10 ja 100. Lahenda 20 tehet ja kirjuta oma tulemus. https://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0 *
Ülesanne 4. Korruta ja jaga kümnendmurde järguühikutega. Lohista õige vastus õige tehte kõrvale. Ülesandes on kaks valet vastust. Kirjuta siia need KAKS TEHET koos nende ÕIGETE vastustega. http://matemaatikatestid.pbworks.com/w/file/fetch/53806004/kumnendmurrud.htm *
Ülesanne 5. Mäng. Ümarda kümnendmurde (-dth=dik) ja taba palli. Võid mängida ise kahe võistkonna eest või mängi koos pinginaabriga korda-mööda. Kirjuta, kuidas läks. http://www.math-play.com/baseball-math-rounding-decimals/rounding-decimals-baseball-game.html *
Ülesanne 6. Kirjuta joonis hariliku murru kujul. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine *
Ülesanne 7. Kirjuta nimetaja või lugeja. Lahenda, kuni programm leiab, et sa oled piisavalt osav. Kirjuta, kuidas läks. http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2 *
Ülesanne 8. Kui kõik ülejäänud ülesanded on valmis, siis harjuta TUNNI LÕPUNI kümnendmurdude liitmist ja lahutamist. Vali Kümnendmurrud -> LiitLahutamine. Proovi erinevaid tasemeid. Kirjuta, mitu minutit tegelesid pranglimisega ja kuidas läks. http://www.miksike.ee/#pranglimine/training *

Vaheaeg 24. veebr-4. märts

5.-9. märts
Värvide ülesanne https://www.geogebra.org/m/jAzytVXd

12.-16. märts

19.-23. märts

26.-30. märts

2.-6. aprill

9.-13. aprill

16.-20. aprill

Vaheaeg 21. apr-1. mai

2.-4. mai

7.-11. mai

14.-18. mai

21.-25. mai

28.mai - 1. juuni


4.-8. juuni
1) 4. juuni Hinded välja
2) 6. juuni 5. kl tundide lõpp
3) 7. juuni praktikapäev
4) 8. juuni praktikapäev

11.-12. juuni
11. juuni praktikapäev
12. juuni AKTUS
Vaheaeg 13. juuni - 31. august

13.-18. juuni
Täiendav õppetöö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

•Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
•Oskab kasutada arvutit töövahendina.
•Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvestuslik
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kantakse hinne eKoolis matemaatika päevikusse. Sellisel
juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud valikaine arvuti matemaatikas tunnis. Hindamine toimub vastavalt KG hindamisjuhendile).
* aktiivne osavõtt tundidest