Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 23. november 2017. a. kell 14.51
Muudetud: 26. jaanuar 2018. a. kell 15.27

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Peremees või sõber? Sõnavara. Nimisõnad.
2. Sõnavara. Tegusõnad ja omadussõnad.
3. keda? Mida? ainsus ja mitmus. B.n.

II nädal
1. Kasuta õpitud sõnavara lausetes ja küsimustes.
2. Sõnavara kontroll hindele.
3. Tegusõnad, mis nõuavad B.n.

III nädal
1.-3. tund Ettevalmistus reisiks St Peterburgi
Sõnavara, mida võib reisil vaja minna:
Viisakas tervitamine, muud viisakusväljendid. Raha. Poes. Hotellis. Kus asub?
Õpilased koostavd väikese taskusõnastiku, mida on mugav kasutada reisil.

IV nädal
1.-3. tund Ettevalmistus reisiks. Vaatamisväärsused, ülevaatefilmid põhilistest vaatamisväärsustest ja mida kuskil eriti hoolsalt vaadata. Viimased näpunäited ja soovitused ostlemiseks ja vaatamisväärsuste külastamiseks.

V nädal
1. Infinitiiv.
2. Oskama ja saama/võima
3. Tegusõnade pööramine.

VI nädal
1. Järgarvud.
2. Peremees või sõber. Sõnavara teemale Lemmikloom
3. Tekst Minu lemmikloom

VII nädal
1. Nimisõna-omadussõna.
2. Sõnavara teemale. Küsimused.
3. Sõnavara teemale. Tõlgi küsimused ja vasta neile, et saaks kokku teksti enda lemmikloomast.

VIII nädal
1. Head isu!
2. Sõnavara.
3. Toiduained gruppide kaudu.

IX nädal
1. Vene rahvusköök. Top 10 toitudest, mis välismaalasi vene köögi juures üllatab.
2. Omadussõnade moodustamine nimisõnadest, mis seotud toidu temaatikaga.
3. Omadussõna ühildumine. Lõpud ja käänamine.

X nädal
1. Harjutame tegusõnaga ühendite moodustamist. Praadima kartuleid, näiteks.
2. Kordame tegusõnad üle, mis seotud toiduga.
3. Milline on sinu lemmiktoiduaine? Kas sulle meeldib? Jah, meeldib/Ei. ei meeldi.

XI
1. Tekstiga töö. Vene rahvusköök.
2. Töö tekstiga.
3. Töö tekstiga.

XII
1. Kordamine.
2. Kordamine. Oi, kui maitsev kalamari! Omadussõna "maitsev"
3. Sööma-jooma. Kogu tõde kohvist!

XIII nädal
1. Koostame teksti põhjal enda teksti eestlaste söömisharjumustest.
2. Teksti koostamine.
3. Teksti koostamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1. Õpilased omandavad koduloomade temaatika piires sõnavara.
2. Omandavad välimust ja iseloomu kirjeldavad omadussõnad, oskavad neid nimisõnaga ühildada.
3. Õpivad koostama teksti abiküsimustele toetudes.
4. Õpivad endakoostatud lugu ka jutustama.
5. Omandavad igapäevaste toiduainete nimetused.
6. Õpivad teksti lugema ja loetust aru saama ka juhul, kui kõik sõnad ei ole tuntud.
7. Õpivad näidisteksti abil koostama enda teksti(Teksti vene rahvusköögist abil koostama teksti eesti rahvusköögist)
8. Õpilased õpivad töötama sõnastikuga, omandavad sõnastiku abil tegusõna pööramise oskuse.
9. Õpivad olema viisakas laua ääres ja kiitma perenaise valmistatud toitu.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Arvestatakse õpilase individuaalsusega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid,etteütlused, kodutööd, vastamised, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga. Hinne moodustub keskmise hinde arvutamisel, kusjuures ühe negatiivse hinde võib õpilane järele vastata, enne keskmise hinde arvutamist.
Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Veerandihinne "5" pannakse õpilasele, kellel ei ole ühtki mitterahuldavat või puudulikku jooksvat hinnet. Ühte hinnet on võimalik parandada ka juhul, kui keskmise hinde arvutamisel jääb puudu 0,1 punkti, (näit 3,4)
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1, kui õpilane on tunnis, ent tööd ära ei anna