Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 23. september 2017. a. kell 01.39
Muudetud: 23. september 2017. a. kell 01.39

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

4.-8.september
1. Ainekaardi tutvustamine. Kordamine: nimisõna sugu, numbrid
2. Kordamine: nimisõna mitmuse moodustamine, numbrid.
3. Kordamine: omadussõna, numbrid, akusatiiv.

11. - 15. september
1. Hakkame! Ettepaneku tegemine, akusatiivi kordamine.
2. Kordamine, harj.11-1...11-4
3. Söök (sõnavara). tegusõnad "sööma, jooma" pööramine.

18. - 22. september
1. Sõnavara harjutused 11-6...11-8, tegusõna "armastama" pööramine
2. Tegusõna minevik "olema", akusatiivi kordamine
3. Minevik, lausete koostamine, harj. 11-9...11-12

25. - 29. september
1. Millal? (nädalapäevad, aastaajad), tegusõna minevik, harj.lk.133-135
2. Kus? Lausete koostamine. Harj.11-13...11-18. Kordamine
3. TEST - 27.09

2. - 6. oktoober
1. Tegusõnad "magama, ootama, lamama, rippuma, seisma" pööramine.
2. Puuviljad ja marjad. Harj.12-16...12-20.
3. Toa kirjeldus. Harj.12-21...12-24, sõnavara kordamine 12-8...12-11

9. - 13. oktoober
1. Tund 13A. Kas tahad või ei taha? Harj.13-1...13-3, TV.13A
2. Tõlkeharjutus lk.136, harj.13-Köögiviljad- sõnavara.
3. Sõnavara harjutused 13-5...13-12

16. - 20. oktoober
1. Köögiviljad, sööma mida? Kelle oma?
2. Dialoogide lugemine lk.140. Omastavad asesõnad: tema oma, nende oma.
3. Harjutused lk.141-142, Dialoogi koostamine

KOOLIVAHEAEG

30.10-03.november
1. Tund 14A. Lk.144-145 Arvud 100-1000.
2. Kas jaa või ei. harj.lk.144-145. Kordamine
3. Arvud 100-1000. Lk.146-147, arvude 0-100 kordamine.

6.-10.11 november
1. Järgarvsõnad. lk.148-149
2. Järgarvude ühildamine nimisõnaga. Harj.lk.150-151
3. Kordamine KT-ks

13.-17. november
1. TEST - 13. 10
2. 15A Kui vana sa oled? lk.152-153
3. Tund 15A, dialoogid h.15-4 lk.153, lünkdialoogid

20.-24.november
1. Dialoogide lugemine hindele + küsimustele vastamine. Vanus.
2. Värvused - sõnavara. Lk.156-159
3. Omadussõna ja nimisõna ühildumine - värvused, harj.16-5...16-17

27.11-01.detsember
1. Kust? (eessõnad, käände lõpud)Lk.161-164.
2. Kust? harj.15-20...15-29
3. Kordamine, tõlkeharjutused

4.-8. detsember
1. 16A Väga hea või jama. Sõnavara. Harj.16-1...16-3
2. Dialoogid, Riietus. lk.166-168
3. Riided ja värvused harj.16-5...16-11

11.-15. detsember
1. Kus? Kuhu? Kust? (eessõnad ja käändelõpud)
2. Lausete koostamine, harj.16-13...16-21, kordamine testiks
3. TEST - 13.12

18.-22. detsember
1. Jõuluteema
2. Jõuluteema
3. Jõuluteema

KOOLIVAHEAEG

XVI nädal: 8.-12. jaan.
1. 17A Kaupluses. Rahaühikud. Dialoogid.
2. Kordamine harj.17-1...17-4
3. Dialoogide koostamine

XVII nädal: 15.-19. jaan.
1. Kodu- ja metsloomad - sõnavara.
2. Kordamine lk.176-178
3. Veerandi lõpetamine, sõnavara mängud

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest dialoogidest;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lauseid I poolaastal läbitud teemadel: vanus,köögiviljad, värvused, riietus, rahaühikud, kodu- ja metsloomad;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab I poolaastal õpitud keeleteadmised: arvsõnad 100-1000, järgarvud 1-10, omadussõna, kust?,omastavad asesõnad;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
jooksev hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt)
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt)
testid (3)
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioon teisipäeviti kell 15.00 - 15.45 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.
Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.