Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 5. september 2017. a. kell 20.46
Muudetud: 3. november 2017. a. kell 15.00

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame Eesti ja erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

4.09 - Ainekaardi tutvustus. Kooli laul. Learningapps.
11.09 - Muusikateooria kordus. Klassi edetabel.
18.09 - Astme-, tähtnimede kordus.Laulumängud. Grupitöö.
25.09 - 1 märgiga helistikud. Harjutused. youtube laulud.
2.10 - Tempoterminid. Learningapps. Rühmatöö.
9.10 - Tempoterminid. Õpitud rütmide kordus. Rütmimängud.
16.10 - Dünaamika. Täita töölehed. Youtube laulud.
30.10 - Dünaamika. Grupitöö, hindeline. Õpitud laulude kordus.
6.11. - Rahvuslik ärkamisaeg. Esimene üldlaulupidu. M.Härma. Mardilaul,-kombed.
13. 11. - Esimesed heliloojad. Eesti muusika areng. "Mu Eestimaa". Näited.
20.11 - G.Ernesaks. "Mu isamaa on minu arm" jt. näited.
27.11 - H.Eller. "Kodumaine viis" it.näited. Jõululaulud.
4.12 - Tänapäeva Eesti heliloojad. V.Tormis, A.Pärt. Kordamine. Jõululaulud.
11.12 - Kontrolltöö. Eesti muusika. Jõululaulud.
18.12 - Grupitöö. Learningapps. Kahoot.
8.01 - Euroopa rahvaste muusika. Soome. Kahoot.
15.01 - Rootsi muusika. Näited. Rütmipillidel rütmimäng.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub eesti ja erinevate rahvaste muusikakultuurides, muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, 1 märgiga helistikud, alteratsioonimärgid, rütmid, taktimõõdud, tempo- ja dünaamikaterminid.

Hindamine üles

I poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb iseseisvate tööde, rühmatööde ning konspektis oleva materjali põhjal. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1.

1.kontrolltöö kordamisküsimused:
Kordamisküsimused:
1. Mis on dünaamika-.
2. Mida tähendavad: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo-
3. Millal oli Eestis rahvuslik ärkamisaeg-
4. Nim. 2 ärkamisaegset kultuuritegelast.
5. Millal oli 1. üldlaulupidu ja mis linnas-
6. Nim. 4 vanemat heliloojat Eestis.
7. Miks kutsuti G.Ernesaksa laulutaadiks-
8. Milline on tema tähtsaim laul-
9. Mis koori loomist ja juhatamist on peetud G.Ernesaksa elutööks?

Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub teisip. kl. 13.45 klassis 001, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.