Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2017. a. kell 20.29
Muudetud: 10. detsember 2017. a. kell 15.34

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

5.09 - Tutvumine ainekava ja õpikuga. Pärtli laul lk.11. Klassi TOP 5.
12.09 - Pärtli laul. Tv.lk.3 Laulik. Grupitöö- kehapilli saate mõtlemine laulule.
19.09 - Õpitud laulu kordus. Lk.10 rütmide kordus, harjutused. Noodipüramiid. Tv.lk. 6. Laulumängud.
26.09 - Pausipüramiid lk. 12, Laul astmetest lk. 12-13. Tv.lk.5. Muusika kuulamine.
3.10 - Lk. 16 rütmiharjutus vihikusse. Hindeline rütmiharjutus. Õpitud laulud. Yoytube - stomp.Tv.lk. 7.
10.10 - Uus laul lk. 17-Laul metsatondist. Taktimõõt lk. 16, tv.lk. 7. Rütmimängud.
17.10 - Youtube laulud. Õpitud lauludele kehapillisaate tegemine. Taktimõõt 3/8 lk. 18. Muusika kuulamine.
27.10 - Koor. Kooriliigid. Koorid meie linnas ja koolis. Laulud.
3.11 - Kui kungla rahvas - sõnade kontroll. Sümfooniaorkester.Dirigent. mardilaulud.
10.11 - Kõrgendusmärk diees. teooria kordus.Tv.lk.18. Rütmimängud.
17.11 - Madaldusmärk bemoll. harjutused. laulumängud. Uus laul- Pikad sajud.Kadripäeva kombed.
24.11 - Taktimõõt 6/8. Näited. harjutused. Youtube laulud. Helistike ja helilaadi kordamine.
1.12 - Rütmiloto. Teooria kinnistamine. laulumängud. Laulude saatmine kehapillil.
8.12 - Kandlemäng. Arvestuslik töö alteratsioonimärkidest, helilaadidest ja helistikest.Korjan hindamiseks töövihikud.
15.12 - Jõululaulud. Jõulumuusika.
12.01 -"Suusalumi", "Sinine vagun", "Karulaane jenka". Uus teema - Eesti rahvamuusika, rahvalaul,lk. 73-74. "Laulan mere maaks" Näited plaadilt. Regilaulu tegemine grupis.
19.01 - Regilaulu tegemine grupis, hindele vastamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab eristada orkestri- ja kooriliike. Muusikaliste tegevuste kaudu areneb kuulamisharjumus ja analüüsivõime, kinnistuvad astme- ja tähtnimed, noodivältused ja taktimõõdud.

Hindamine üles

I poolaasta hinne kujuneb tööde, suuliste vastuste, rühmatööde, töövihiku harjutuste põhjal. Kokkuvõtva hinde „arvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 5, 4 või 3. Kokkuvõtva hinde „mittearvestatud” saab õpilane, kelle õpitulemuste sooritused on 2 ja 1. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub teisip. kl. 13.45 kl.001, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.