Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2017. a. kell 20.12
Muudetud: 22. november 2017. a. kell 11.38

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

8.09. - Külas Andre Maaker. Kitarritund.
15.09 - Kooli laul. Ainekaardi tutvustamine. Muusika esituskoosseisud. Ansambel ja ansambliliigid, näiteid. Youtube laulud.
22.09 - Spordipäev.
29.09 - Orkester, dirigent, partituur, sümfooniaorkester. Näited.
06.10 - Orkestriliigid. Kuulame ja arutame "Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale"
13.10 - Erinevate orkestriliikide näiteid. Grupitöö. Learningapps.
20.10 - Projektipäev.
03.11 - Hääl, hääleorganid, kõrgus, tämber, tugevus. Hääleliigid. Näited.
10.11 - Kordamisküsimused. kandletund.
17.11 -Muusikateatri liigid - uus teema-ooper. Näited.Laulud. Kontserdiretsensiooni juhendi andmine ja kirjutamise harjutamine - juhendamine .
24.11 - Klass üritusel.
01.12 - Arvestuslik töö.
08.12 - Muusikal. Näited. kahoot.
15.12 - Operett. Näited. Kankaan operetist "Orpheus põrgus". Jõululaulud.
22.12 - Projektipäev .
12.01 - Talvelaulud. Grupitöö -Lavamuusika liikide võrdlus.Töölehe täitmine.
19.01 - Hindeline tööleht.Kontserdikülastuse retsensiooni esitamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab nimetada ja iseloomustada erinevaid ansamblikoosseise ja orkestriliike, tunneb hääleliike, on tutvunud ooperi, opereti ja muusikaliga. Tunneb muusikalisi väljendusvahendeid, oskab nende kaudu muusikat iseloomustada. Kasutab muusikapala analüüsimisel muusikalisi termineid, oskab kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, leida ning kasutada oma töös internetis olevat materjali Eesti interpreetide ja muusikakollektiivide kohta.

Hindamine üles

Hindamine toimub 1.poolaasta lõpul.
Koondhinne kujuneb arvestusliku töö , hindelise töölehe, kontserdikülastuse retsensiooni ja vihiku korrahinde põhjal.

Järelvastamine toimub 14 PÄEVA JOOKSUL pärast tööd. Järele vastata saab 1 kord. Kui õpilane pole vastanud 14 päeva jooksul ega teatanud oma mittevastamise põhjustest, võib ta tulla ka hiljem vastama, siis aga rohkem kui "rahuldavat" talle panna ei saa.

Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub teisip. kl. 13.45 kl. 001, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist