Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Mai Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: mai@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2017. a. kell 19.36
Muudetud: 3. november 2017. a. kell 14.46

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Anname õpilasele esmaseid teadmisi romantismist muusikas, lääne (Schubert, Schumann, Chopin, Liszt,Verdi, Wagner, Sibelius, Grieg) ja vene romantikute (Glinka, Mussorgski, Tsaikovski, Šostakovitši) loomingust, arendame eri muusikažanrites orienteerumise oskust.
Kujundame õpilaste muusikalist maitset ja silmaringi erinevate rahvaste muusika tundmaõppimise kaudu.
Õpetame andma kuuldud muusikale hinnangut, seda analüüsima ja üldistama.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

5.09- Sissejuhatus aastasse. Kooli laul, youtube´laulud.
8.09- Romantism. Romantism muusikas.Grupitöö.
12.09- F.Schubert, R.Schumann.
15.09- Laulutund, kandlemäng.
19.09- F.Chopin, kahoot.
22.09- Spordipäev.
26.09 - Rütmimängud. F. Liszt.
29.09 - G.Verdi, näited.
3.10 - Learningapps. Laulud.
6.10 - R.Wagner. Näited.
10.10 - Seminari kava kuulamine.
13.10 - Muusika kuulamise seminar.
17.10 - Arvestuslik töö : Romantism, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin, Verdi, Wagner .
20.10 - Projektipäev.
31.10 - G.Bizet. Kuulsaim teos- ooper "Carmen". Rütmimängud.
3.11-Põhjamaade romantikud. J.Sibelius- elu, looming.
7.11- E.Grieg- elu, looming.
10.11- Vene muusikakultuur. M.Glinka,
14.11 - M.Mussorgski.
17.11 - Nutimängud. Laulud.
21.11- P.Tšaikovski elu ja looming.
24.11 - Film D.Šostakovitšist. Kommentaarid.Kordamisküsimused.
28.11 -Arvestuslik töö põhjamaade ja vene romantikutest.
1.12- Seminari kava kuulamine.
5.12-Muusika kuulamise seminar.- põhjamaade ja vene muusika.
8.12- Slaidiesitlused lemmikutest muusikas.
12.12- Slaidiesitlused lemmikutest muusikas.
15.12- Slaidiesitlused.Jõululaulud.
19.12 - Slaidiesitlused.Jõululaulud.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane orienteerub romantismiajastu muusikastiilides, -žanrides ja -vormides tuntumate heliloojate loomingu kaudu. Oskab muusikat kuulates seda analüüsida, kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, soovi korral koostada ja ette kanda slaidiesitlust oma lemmikmuusikast. Elava musitseerimise käigus kasutab juba õpitud teadmisi ning oskusi, arendab oma muusikalist maitset.

Hindamine üles

Muusikatunnid toimuvad 1.poolaastal 2 tunniga nädalas.
Kokkuvõtliku hinde moodustab 6 arvestuslikku hinnet, protsentuaalselt esimesed 4 tööd igaüks 20%; 5. ja 6. hinne 10 % koondhindest.

Tööde sisud:
1.töö: Muusika kuulamise seminar.(13.10)
Kava:
1.F. CHOPIN- REVOLUTSIOONILINE ETÜÜD.
2.F. CHOPIN- SUUR BRILJANTVALSS
3. F. LISZT- 1.KLAVERIKONTSERT
4. F.LISZT- UNGARI RAPSOODIA NR.9
5. F. SCHUBERT- METSHALDJAS
6. F.SCHUBERT- AVE MARIA
7. F.SCHUBERT- LÕPETAMATA SÜMFOONIA
8. J.BRAHMS- UNGARI TANTS NR. 5
9. R. SCHUMANN- DAVIDSBUNDLERITE MARSS
10. R. SCHUMANN- UNISTUSED
11. R.WAGNER- ooper TANNHÄUSER avamäng.
12. G.VERDI- ooper TRAVIATA ballistseen
13. G.VERDI- ooper RIGOLETTO Hertsogi lauluke
14. G.VERDI-ooper NABUCCO Heebrealaste koor.

2.töö: Romantism, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin, Verdi, Wagner . (17.10)
Kordamisküsimused:

1. Nim. 2 muusikalist uuendust romantismiajal.
2. Programmilise muusika mõiste.
3. Romantikute 3 lemmikteemat.
4. Mis olid shubertiaadid?
5. Kirjelda Schuberti loomingut.
6. Nim. 3 Schuberti teost.
7. Kirjelda Chopini loomingut, nim. 2 kuulsamat klaveripala.
8. Masurka , poloneesi ja etüüdi mõiste.
9. Nim. 2 Liszti teost; 2 fakti Liszti loomingu iseloomustamiseks.
10. Chopini ja Liszti loomingu ning klaverimängustiili peamine erinevus.
11. Wagneri muusikalised ja vormilised ooperiuuendused.
12. Millest jutustavad „Niebelungide sõrmus“ ja „Lendav hollandlane“?
13. Nim. 3 Verdi ja 3 Wagneri kuulsamat ooperit, „Traviata“, „Rigoletto“ sisu.
14. Millel põhinevad Wagneri ooperite süžeed?


3.töö: G.Bizet, J.Sibelius, E.Grieg, vene romantikud. (28.11)
Kordamisküsimused:

1. Bizet ooperi „Carmen“ sisu.
2.Miks kukkus läbi „Carmeni“ esietendus?
3.Sibeliuse loomingu eripära, kuulsaim teos.
4.Griegi loomingu eripära, nim. 2 kuulsamat teost ( orkestrisüit "Peer Gynt" ja Klaverikontsert).
5. 3 fakti „Peer Gyndist“.
6. Mida lauldi vene aristokraatlikes salongides 19.saj.? Vene muusika 3 põhilist liiki 18.-19 saj.
7. 3 fakti M.Mussorgski elust, olulisemad teosed( ooperid Boriss Godunov ja Hovanštšina ning klaveripalade tsükkel Pildid näituselt, mille orkestreeris prantsuse helilooja M.Ravel).
8. Kas Mussorgski oli kriitiline realist? Loomingu iseärasused.
9. Tšaikovski loomingu eripära; kas ta kajastas rohkem tegelaste hingeelu või ühiskondlikke probleeme?
10. 4 fakti Tšaikovski elust, 5 tähtsamat teost (balletid Luikede järv ja Pähklipureja, ooper Jevgeni Onegin; 1.klaverikontsert, 6.sümfoonia.)


4.töö--muusika kuulamise seminar-Grieg, Sibelius, Bizet, vene romantikud. (1.12)
11.klassi 2.seminari kava.

1. G.Bizet - ooperi „Carmen“ avamäng.
2. G.Bizet – ooperist „Carmen“- Habanera.
3. E.Grieg –„ Peer Gynt“- Hommikumeeleolu.
4. E.Grieg – „Peer Gynt“- Mäekuninga koopas.
5. E.Grieg – „Peer Gynt“- Solveigi laul.
6. J.Sibelius – sümf. poeem „Finlandia.“
7. M.Glinka – lõpukoor ooperist „Ivan Sussanin“.
8. M.Mussorgski – klaveripalade tsükkel „Pildid näituselt“-“Jalutuskäik“
9. M.Mussorgski - „Pildid näituselt“- Munast kooruvate tibupoegade tants“
10. P.Tšaikovski – 1.klaverikontsert.
11. P.Tšaikovski – 6.sümfoonia 1.osa.
12. P.Tšaikovski – ballett „Luikede järv“- Luige teema.
13. P.Tšaikovski – ballett „Luikede järv“ - Väikeste luikede tants.
14. P.Tšaikovski – ballett „Pähklipureja“ - Lillede valss.
15. P.Tšaikovski – klaveripalade tsükkel „Aastaajad“ - Oktoober.
16. Rimski- Korsakov - „Kimalase lend“ ooperist „Muinasjutt tsaar Saltaanist“


5. hinne saadakse slaidiesitluse või essee eest.
Slaidiesitlus toimub 1- või paarikaupa, esitluse pikkus 10-15 min., sinna sisse kuulub ka 1-2 loo mitte täies mahus kuulamine. Teema- minu lemmiklaulja või -band. Esitlused toimuvad detsembris.
Essee on oma olemuselt lühikirjand, mis koosneb sissejuhatusest, teema arendusest ja kokkuvõttest, kus kinnitatakse või lükatakse ümber sissejuhatuses või teemas esitatud väide. Töö pikkus 1 A4. Esitamise tähtaeg 19.12.
Essee teemad:
1. Miks ma kuulan/ei kuula klassikalist muusikat.
2. Mõtisklus romantismiaja muusikast.

6.hinne - Kontserdikülastuse retsensioon. Pikkus 1 A4, kirjeldada kontserti, mida külastasid- mis ja miks meeldis; mis ja miks ei meeldinud. Lähemalt kirjutada(kasvõi paari lausega) vähemalt 2 loost, miks just need meelde jäid- kas oli ilus meloodia, põnev rütm, diktsioonis midagi eripärast jne. Kirjeldada võib ka sellesuvist, mitte aga varem toimunud kontserti. Esitada paberkandjal või e-maili teel 19.detsembriks - mai@oesel.edu.ee

Arvestusliku hinde kujunemine: 50-69% õigeid vastuseid moodustab hinde "3"; 70-80% -"4"; 90-100%- "5".
Järelvastamine toimub 14 päeva jooksul peale töö toimumist. Järele vastata saab 1 kord. Kui vastamine jääb hiljemaks ega pole põhjustest teavitatud, üle "rahuldava" hinnet panna ei saa.
Kõik arvestuslikud hinded peavad olema vähemalt "3"-d.
Kui poolaastas on puudutud 7 või rohkem muusikatundi, tuleb teha poolaasta materjalide peale suuline arvestus.
KONSULTATSIOON toimub teisip., kl. 13.45 kl. 001, järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale.