Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2017. a. kell 21.02
Muudetud: 3. september 2017. a. kell 21.03

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. 
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla; 
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

4.09.-6.09.
1) L.1 Zum Deutschlernen nach Deutschland.
2) Regelm. unregelm. Verben im Präsens.
3) Dialoge führen. Wortschatz.
11.-13.9.
1) L.1 Jugendkurse in Deutschland.
2) Steckbriefe. Konjuktionen weil, dass, deshalb in Sätzen.
3) Wiederholung. Üb. aus dem Ah.
3) 18.09.-21.09.
1) Test 1. (L.1 Wortschatz, Konjuktionen weil, denn, deshalb, Verb)
2) L.2 Willkommen in Berlin. Dialoge, Fragen, beantworten, Wortschatz.
3.) Davids E-Mail an Jakob. Der Bergamonaltar. Akkusativ.Üb. aus Ah.

25,09.-27.09.
1) Dativ. Wortschatztraining. (Üb. aus Ah.)
2) Wiederholung zur KA.
3) Test 2. (L.2 Wortschatz, Akk. Dat.)
02.10.-04.10.
1) L.3 Ein Sonntag in der Hauptstadt. Wortschatz, lesen, Fragen .
2) Rektion, dass Sätze, Übungen.
3) Wiederholung, Wortschatztraining.

9.10.-11.10.
1) Test 3. (L.3 Wortschatz, dass Sätze, den Weg erklären)
2) L.4 Erlebnis Berlin. Komparation. Übungen
3) Übungen aus dem Ah.

16.10.-18.10.
1) L.4. Bilder über Berlin.
2) Wiederholung von L.3-4
3) Kontrollarbeit

30.10.-1.11.
1) L.6 Wir gehen auf Reisen. Sõnavara. Eessõnad daativi ja akusativiga.
2) Nach Berlin- teksti lugemine ja tõlkimine. H.2-4 Eess. daativi või akusatiiviga.
3) Fliegen oder fahren mit dem Zug? Üb. aus Ah.

6.10-8.10.
1) Õpikust dialoogi lugemine, oma dialoogi koostamine.Eessõnade harjutused töövihikust.
2) Sõnavara treening töövihikust. Kordamine tööks
3) L.6 Kontrolltöö.

13.11.-1511.
1) Tagasisiside töödest. L.7 Im ICE. Sõnavara . Aega väljendavad eessõnad
2) Lugeda tõlkida tekst. Õpikust harjutused.
3) Tv. eessõnade harjutused.

20.11.-22.11.
1) L.7 Tv. Sõnavaraharjutused.
2) L.7 tunnikontroll sõnavara kohta. L.8 Wiederholung.
3) L.8 Hennings Sommerferien. Teksti lugemine, harjutused.

27.11-29.11.
1) Gr. harj. Töövihikust
2) L.8 sõnavaraharjutused. Kordamine tööks.
3) Kontrolltöö.

4.12. - 6.12.
1) Tagasiside töödest. L.9 Sõnavara Reeglip. verbide lihtminevik.
2) L.9 Damals und heute. Ebareeglip. verbide lihtmin.
3) L.9. Harjutused lihtmin. moodustamise kohta.

11.12.-13.12.
1) L.9 Gr. ja sõnavara harjutused töövihikust.
2) L.10 Das Leben- ein Abendteuer Sõnavara. Tekst- Arved Fuchs.
3) Lihtminevik segatüüpi verbidel. Põhivormid.

18.12.-20.12.
1) Jõukuteemalised tekstid.
2) Jõulutraditsioonidest
3) Jõulufilmide vaatamine.
8.01. - 10.01.
1) Vaheajast, tegemistest kokkuvõte.
2)Kõrvallause sidesõnadega als ja wenn. Harjutused.
3) L.10 Sõnavaraharjutused.
15.01.- 17.01.
1) Ettevalmistus testiks L. 10
2) Test

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpus õpilased oskavad:
*küsida isiku andmeid ja koostada ankeeti
*kasutada lauses sidesõnu weil, denn, deshalb
*tunda ära Berliini tähtsamad vaatamisväärsused ja nendest rääkida
*käänata isikulist asesõna Dat. ja Akk.
*omadussõnade võrdlusastmeid
*kasutada nimesid genitiivis
*nimetada saksa keeles liiklusvahendeid
* rääkida oma kodu-ja kooliteest
*jutustada reisimisvõimalustest ernevate liiklusvahenditega
*leida sõiduplaanist vajalikku informatsiooni
*osta sõidupiletit
*genitiivi moodustamist
*sõnade moodustamist
*kasutada kohaeessõnu- bei, auf, aus 
*ajaeessõnu-in, bis

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö,tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni lõppedes on hindeline töö(kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %: 
hinne 5- 100 -90% 
hinne 4- 89 -75% 
hinne 3- 74 -50% 
hinne 2- 49 -20% 
hinne 1- 19 - 0% 

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest.
Konsultatsioonid esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404v õi ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.