Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2017. a. kell 15.10
Muudetud: 3. september 2017. a. kell 15.10

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.  
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;  
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;  
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;  
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;  
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

4.-6.9.
1) Willkommen in der 7. Klasse
2) 6.kl õpikust L.29. Toiduainete kordamine. Dativ.
3) L.29 Guten Appetit.

11. - 13.9.
1) L.29 Was essen Tanja, Karin und Alexander. Üb. aus Ah.
2) Übungen zum Thema
3) L.30 Wiederholung L.28-30. Übungen

18.-20.09.
1) Test L.28-30
2) Über Kontrollarbeiten. L.31.Estland.
3) Estland-hier lebe ich. Üb.

25.-27.09.
1) L.31 Wohin fahren wir? Verkehrsmittel.
2) Üb. aus dem Ah. Dialoge.
3) L.33. Wiederholung- Prominente in Estland.

2.- 4.10.
1) Wiederholung zur Stundenkontrolle. L.32-33
2) Stundenkontrolle L.32-33
3) Teste korrigieren, Fehler besprechen

9.-11.10.
Kein Problem 2
1) L.1 Wie waren die Ferien?Präsens-Wiederholung
2) Wie war das Wetter im Sommer. Präteritum.
3) L.1 Üb. aus dem Ah. Wiederholung.

16.-18.10.
1) L.1 Wörterkontrolle. L.2 Wortschatz.
2) L.2 Tinas Tagebuch. Perfekt. Üb.
3) Aus Siims Tagebuch. Üb. aus Ah.

30.10. - 1.11.
1)L.1 Missugune oli vaheaeg? Sõnavara. Haben, sein pööramine minevikus.
2) L.1 tv. Harjutused.
3) L.2 Tina päevik. Sõnavara . Täismin. moodustamine ja kasutamine.

6.-8.11.
1) Siimu päevik. Harjutused täisminevikuga.
2) Töövihiku harjutused. l.2 sõnavaratöö
3) Jälle koolis.Sõnavara . Täisminevik

13.- 15.11.
1) Perfektne õpetaja. Töövihiku harjutused.
2) Täismineviku harjutused. L.3 sõnadetöö.
3) L.4 Kordamine. Töövihiku harjutused.

20. - 22.11.
1) Kordamine tööks L.1-3
2) Kordamine kontrolltööks
3) L.1-3 Kontrolltöö

27. - 29.11.
1) L.5 In der siebten Klasse. Sõnavara. Modaalverbide pööramine.
2) Kooliteemalised sõnad- võistlusmäng. H.3,4
3) Liitsõnade moodustamine- h.5, Kooliruumid -h.6-7

4. - 6. 12.
1)Töövihiku harjutused, modaalverbide kasutamine, sõnavara kordamine
2)L.5 sõnadetöö. L.6 S Fleissige Schüler, faule Schüler. Sõnavara.
3)Ankeedi lugemine, küsimused ankeedi kohta, enda kohta ankeedi koostamine

11. - 13.12.
1) Enesekohalise tegus. pööramine.Ein braver Schüler und ich. (h.4)
2) Ein cooler Lehrer. H. töövihikust. Sõnavara kordamine.
3) Töövihiku h. saõnavara kordamiseks. L.6 Sõnavaratöö.

18. - 20.12.
1) Weihnachten. Texte
2) Weihnachten. Traditionen
3) Weihnachten.Lieder

8. -10.1.
1) Wiederholung. Ferien
2) L.7 Probleme? Wir helfen! Sõnavara. Dialoogid.
3) Wenn laused. H.4. Tv h.

15.- 17.1.
1) Sõnavara kordamine, tööv. harjutused.
2) Test
3 ) Testnalyse - Zusammenfassung des Halbjahres

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad I poolaaasta lõpetades:
* tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
* oskab kuulates ja lugedes ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
* oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
* oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu;
*oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid II veerandil läbitud teemadel:
* rääkida söögist, öelda, mis kuidas maitseb
*küsida ja pakkuda söögilauas erinevaid toite
*öelda, et kõht on tühi või täis, et on janu
*osta või tellida söögikohas lihtsaid toite
*rääkida Eestist ja oma kodukohast
*küsida ja vastata kuidas kuhu saab
*teha reisiplaane nädalavahetuseks, vaheajaks
*öelda, kuhu ma sõidan/ lähen ja millega
*öelda, kus ma vaheajal / eile/nädalavahetusel olin
*avaldada arvamust vaheaja kohta
*rääkida ja kirjutada vaheaja/nädalavahetuse tegevusest olevikus ja minevikus
* oskab rääkida endast ja oma perest, tutvustada teisi,
* küsida ja öelda vanust, sünniaega,
* oskab ütelda, mis talle meeldib ja mis mitte,

* esitada kas küsimusi ja vastata küsimustele
* pöörata õpitud tegusõnu
* öelda, kuhu tahaksin minna
* ettepanekut teha
* ettepanekule jaatavalt ja eitavalt vastata
* oskab kirjutada postkaarti

Hindamine üles

Poolaasta hinne kujuneb tunnitöö,tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni lõppedes on hindeline töö(kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5- 100 -90%
hinne 4- 89 -75%
hinne 3- 74 -50%
hinne 2- 49 -20%
hinne 1- 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö tulemuse teatavaks tegemisest.
Konsultatsioonid esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404 või ka muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.