Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 9a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2017. a. kell 11.30
Muudetud: 17. september 2017. a. kell 18.21

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

08.09 Kooli laul. Ainekaardi tutvustamine. Retsensiooni kirjutamise nõuded . Väike päike, Õpetaja.
15.09 Ansambel ja ansambliliigid. MK. näiteid. Ansambel Stomp. Sha Sha Sha.
22.09 Reipalt kooli!
29.09 Orkester, dirigent, partituur, sümfooniaorkester. Näiteid you tubest.
06.10 Orkestriliigid. MK näited. Kuula ja mõtle kaasa "Variatsioonid ja fuuga Purcelli teemale"
13.10 Näidisretsensiooni kirjutamine klassis erinevate muusikanäidete põhjal. Referaadi kirjutamise juhend.
20.10 Projektipäev.
03.11 Tööde analüüs, tagasiside. Hääl, hääleorganid, kõrgus, tämber, tugevus, häälemurre. Hääleliigid: naishääled-sopran, metsosopran, alt.
10.11. Meeshääled-tenor, bariton, bass. MK: näiteid. Referaadi esitamine. Muusika esituskoosseisude ansamblid, orkestrid teema kordamine kontrolltööks. Ojalaul, Ostetud hääl.
17.11. Kordamine kontrolltööks hääl ja hääleliigid, MK ülesannete kordamine.
24.11.Tutvumine uue teemaga- Itaalia muusikakultuur. Itaalia laulud, ballaadid, lüürilised laulud, Napoli laul. MK näiteid. Santa Lucia. Töölehe täitmine.
01.12. Kontrolltöö esituskooseisud ja hääleliigid. MK ülesanded. Sissejuhatus teemasse muusikateater-ooper.
08.12. Ooperi teema jätkamine. Georges Bizeti ooperi "Carmen" tutvumine züzeega ja muusika kuulamine.
15.12 Muusikateater -operett. MK näiteid. Kankaan operetist "Orpheus põrgus". Jõulud näevad tulla. Näärisokk.
22.12 Projektipäev
12.01 Muusikateater -muusikal. MK näiteid, video näiteid. Kas pole tore see.
19.01 Grupitöö muusikateatrist. NV vahehindamine. Kontserdiretsensioonide esitamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab nimetada ja iseloomustada erinevaid ansamblikoosseise ja orkestriliike, tunneb hääleliike, on tutvunud ooperi, opereti ja muusikaliga. Tunneb muusikalisi väljendusvahendeid, oskab nende kaudu muusikat iseloomustada. Kasutab muusikapala analüüsimisel muusikalisi termineid, oskab kirjutada nõuetele vastavat kontserdiarvustust, leida ning kasutada oma töös internetis olevat materjali Eesti interpreetide ja muusikakollektiivide kohta.

Hindamine üles

1. poolaasta hindelised tööd:
Kontserdiretsensioonist klassis
Oma kontserdiretsensioonist, pikkus 1 A4 lehekülg.
Noodivihiku kord ja ülesannete täitmine
Referaat tuntud solistist
Kontrolltöö esituskoosseisude ja hääleliikide peale
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist