Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12536 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Muusika: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2017. a. kell 11.11
Muudetud: 17. september 2017. a. kell 18.14

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

07.09. Meenutusi suvest. Kooli laul. Ainekaardi tutvustamine. Lapsepõlv on lahe aeg. Et oleks rahu.
14.09. Helide maailm: heli omadused kõrgus, tugevus. Õpitud rütmide kordamine.
21.09. Reipalt kooli, tervisespordipäev. Helide maailma omadusi, nende analüüsimine.
28.09. Helide maailm: heli kestvus ja tämber. MK. näiteid. Punab pihlakaid.
05.10. Keelpillid-jagunemine. Poogenkeelpillide ehitusest, viiul, vioola, tšello. MK: näiteid, Referaadi nõuded.
12.10. Keelpillide teema jätkamine, kontrabass, näppekeelpillid:harf, kitarr. MK. näiteid. J.Haydni "Keisrikvarteti" kuulamine.
19.10. Tujuparandamise laul. Hey, Ho!-meenutame õpitud helistikke, laulame ka kaanonis. Keelpillide kuulamine.
02.11. Keelpillidest: kontrabass ja harf. Noodiülesanne nootide tähtnimetuste peale. Laulud soovi kohaselt.
09.11. Näppekeelpill kitarr. Kordamine kontrolltööks:helidemaailm ja keelpillid. Õpitud rütmide kordamine, rütmiloto. Julge laul.
16.11. Kordamine kontrolltööks: helidemaailm ja keelpillid. Lemmiklaulud You tubest.
23.11. Kontrolltöö Helide maailm ja keelpillid.Tujuparandamise laul, Hei, ho-+kehapilli saade. Dont worry, be happy.
30.11. Sissejuhatus teemasse löökpillid, Määratlemata helikõrgusega löökpillid. Kehapill. Paketumbe koos kehapilliga ja Tv lk 21 kehapilli kaanon koos kaasrütmiga.
07.12. Jätkame määratletud helikõrgustega löökpillid. Muusikakuulamine ja rütmipillide ära tundmine. "Mõõkade tants" Kung fu-kehapillil ja ka rütmipillidel. Ristsõnamõistatuse lahendamine. Saanisõit, Tuuleposte jenka.
14.12. Projektülesande tutvustamine tv.lk 20, tutvustada klassikaaslastele ühte löökpilli mõlemast grupist läbi plakatesitluse. Tasuta. Jõuluaeg on tulemas. NV vahehindamine.
21.12. Valminud posterite esitlemine. Jõulu ootel. Maarja hällilaul.
11.01. Alustame tutvumist kitarrialgõpetusega: pilli hoid, ehitus, käte asend, harjutused vasaku käega. Lemmiklaulude laulmine.
18.01. Jätkame kitarrikursusega: ülesanded vasakule käele, sõrmestuse tutvustamine, tutvumine TAB kirjaviisiga, helirida g-st g-ni.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. On tutvunud heli omadustega, teab mõisteid heliallikas, resonaator, akustika. Oskab kirjeldada põhilisi keel-, puhk- ja löökpille, neid kõla järgi eristada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. Oskab koostada teemakohast plakatit või referaati instrumendist ning seda klassikaaslastele esitleda.

Hindamine üles

1. poolaasta hindelised tööd:
Kontrolltöö helidemaailma ja keelpillide kohta.
Projektülesanne löökpillidest.
Kirjalikud ülesanded rütmide ja nootide tähtnimetuste peale.
Ristsõnamõistatuse lahendamine.
Rahuldava poolaastahinde saamiseks peavad kõik tööd olema tehtud vähemalt hindele „3“. Töö hinne tuletatakse punktide koguarvust:
Hinne "5": 90-100% punktide arvust
hinne "4": 75- 89% punktide arvust
hinne "3": 50- 74% punktide arvust
hinne "2": 20- 49% punktide arvust
hinne "1": 0- 19% punktide arvust
KONSULTATSIOON toimub E: kell 15.30-16.15 klassis 001. Järelvastamine kindlaksmääratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist