Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2017. a. kell 01.38
Muudetud: 3. september 2017. a. kell 01.38

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. 
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane: 
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla; 
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest; 
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära; 
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada; 
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist; 
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

4.9 - 6.9.
1) Sissejuhatus ainesse. Saksa keele õppimise tähtsusest, lihtsad ja eesti keelega sarnased sõnad.
Saksa keelt kõnelevad maad.
3)Tähestik. Tervitus. Nime küsimine, vastamine. Dialoogid. L.1
3)Tähestik. Tervitus. Nime küsimine, vastamine. Dialoogid. L.1

11.9. - 13.9.
1) Dialoogide harjutamine. Harjutused töövihikust. L.1
2) Kes see on? Asesõnad er, sie ja omastavad asesõnad mein, dein. Dialoogid L.2
3) Verbi pööramine. Numbrid 1-12. Harjutused.
18.9.- 20.9.
1) Numbrite kordamine. Arvutamine. Harjutused.
2) L.3 Kus sa elad? Kuulamine, lugemine. Dialoogid.
3) Kust sa pärit oled? Numbrid 13-20. Maade nimed. Harjutused.
25.9. - 27.9.
1)Dialoogid, verb "mögen" lausetes. Kirja lugemine. Harjutused.
2) Kordamine. Tegusõna pööramine, omast. ases. minu, sinu. L.4
3) Kordamine tööks.
2.10.- 4.10.
1) Test (L.4)
2) Tagasiside töödest, vigade analüüs. mein, dein L.5
3) Das ist meine Familie. Sõnavara. L.5
9.10. - 11.10.
1) Numbrid 20-100. Harjutused numbritega.
2) Mein Familienfoto. Õpiku pilt, dialoog. L.5.
3) Minu pere.

16.10.- 18.10.
1) Minu pere tutvustamine kaasõpilastele 
2) I. veerandil õpitu kordamine 
3) Kordame ja kirjutame
****
30.10*- 1.11.
1) Wiederholung (Sõnavara, numbrid, tegusõna pööramine)
2) Das ist meine Familie. Sõnavara. L.5
3) Numbrid 20-100. Harjutused numbritega.

6.11.- 8.11.
1)Omastav asesõna, dein, sein ihr L.5
2) Das ist meine Familie. Sõnavara. L.5
3) Mein Familienfoto. Õpiku pilt, dialoog. L.5.

13.11.- 15.11.
1) L.6 Ich und Co. Pööramine : können
2)Märksõnadejärgi jutustamine
3) L..6 Sõnavara

20.11. - 22.11.
1) L.7 Wasmächtest du heute machen?
2) Typisch Thomas L.7 Möchten
3) Lesen, sehen, fernsehen - sõnavara

27.11. - 29.11.
1) L.8 Wirmachen viel zusammen
2) L.8. Tegusõna asend lauses.
3) L.8 sõnavara

4.12. - 6.12.
1) L.9. Wiederholung
2) L.9 Tegusõnadepääramine
3) L.10 Mein Termnkalender

11.12. - 13.12.
1) L.10. Mein Terminkalender. Immer unterwegs.
2) L.10. Eine Postkarte aus Deutschland.
3) L.10. Sõnavara

18.12.- 20.12.
1) Weihnachtstraditionen
2) Weihnachtstraditionen
3) Weihnachtstraditionen

***
8.01. - 10.01.
1) Wiederholung
2) L. 11 Schulfächer
3) L. 11 Schulfächer

15.01. - 17.01.
1) Schulfächer
2) Wiederholung
3) Zusammenfassung des Halbjahres

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab I poolaasta lõppedes:
- tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
- oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I poolaastal läbitud teemadel:
- oskab tervitada ja hüvasti jätta,
- küsida ja öelda oma nime, oskab rääkida endast ja oma perest, tutvustada teist isikut,
- küsida ja öelda vanust, sünniaega,
- oskab üelda, mis talle meeldib ja mis mitte,
-öelda oma vanust ja küsida teise oma
-esitada kas küsimusi ja vastata küsimustele
-öelda, kuhu tahaksin minna
- ettepanekut teha
- ettepanekule jaatavalt ja eitavalt vastata
- oskab kirjutada postkaarti
- pöörata õpitud tegusõnu
-tunneb numbrid 0 – 1000
- oskab üelda, mis talle meeldib ja mis mitte,
- teab nimetada linnu saksakeelsetes maades;
- oskab kuulates ja lugedes ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
- oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
- oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu, küsimusi - mis?, kes?;
- tervitada, ennast tutvustada, hüvasti jätta
- oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu?

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö,tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni lõppedes on hindeline töö(kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %: 
hinne 5- 100 -90% 
hinne 4- 89 -75% 
hinne 3- 74 -50% 
hinne 2- 49 -20% 
hinne 1- 19 - 0% 

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest.
Konsultatsioonid esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404v õi ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.