Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Andra Allmägi

matemaatikaõpetaja

Kontakt: andra.allmagi@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2017. a. kell 15.11
Muudetud: 31. august 2017. a. kell 15.29

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Aine eesmärk on õpilast suunata kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I poolaasta 4. september-19. jaanuar

1. tund 4. klassi kordamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
Pikkusühikute teisendamine
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikud.htm
Ajaühikud
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/ajauhikud_paarid.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/ajauhikute_teisendamine_l.htm
Massiühikud
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/massiuhikud_paarid.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/massiuhikute_teisendamine_l.htm
Pindalaühikute teisendamine
https://learningapps.org/3223385

Mäng massiühikute peale
Skaala lugemine http://www.ictgames.com/mostlyPostie.html
Rooma numbrid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbriga_1_10.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbrid_10_20.htm
https://eu.ixl.com/math/grade-5/roman-numerals
Jäägiga jagamine
https://learningapps.org/1990467
http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_5
Miljonimäng
https://learningapps.org/3646738

2. tund: Arvud üle miljoni. Arvkiir. Naturaalarvude ümardamine.
Miljardite klass
http://www.kool.ee/?10302
http://www.kool.ee/?10303
Kujutame arve arvkiirel
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen3.html
vastupidi
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen2.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen3.html?g10=25&wertung=%0D%0AAktueller+Punktestand%3A+0

3. Naturaalarvude võrdlemine ja ümardamine
Ümardamine arvkiire abil: http://www.kool.ee/?10323
Kümnelisteni : http://www.kool.ee/?10336
Sajalisteni : http://www.kool.ee/?10337
Tuhandelisteni: http://www.kool.ee/?10343
Riikide pindalad: http://www.kool.ee/?10335
https://learningapps.org/1702361
http://www.kool.ee/?10351
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
http://www.kae.edu.ee/exercise/taisarvude_ymardamine
Võrdlemine
https://learningapps.org/3217620 (tee ise selle näitel, aga suuremad arvud)

4. Arvavaldis ja tähtavaldis
Arvavaldis
Lohista korraldus kokku https://learningapps.org/1191490
Milline tehe tekstülesandes https://learningapps.org/1194852
Nimetused avaldises https://learningapps.org/1181462
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Peastarvutamist

5. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine
Liitmine ja lahutamine (kirjalik) (NB! Koma eraldab arvu järku)
https://eu.ixl.com/math/grade-5/add-and-subtract-whole-numbers-up-to-millions
Leia puuduv arv
https://eu.ixl.com/math/grade-5/fill-in-the-missing-digits
Liitmine meeldejätmisega: http://www.kae.edu.ee/exercise/liitmine_4
Lahutamine laenamisega: http://www.kae.edu.ee/exercise/lahutamine_4

6. Võrrandite lahendamine
http://www.kool.ee/?10383
http://www.kool.ee/?10384

7. Joonestame ja mõõdame. Skaalad
Skaala lugemine: http://www.ictgames.com/weight.html

8. Arvandmete korrastamine. Diagrammid
Excelis arvandmete korrastamine, diagrammide joonestamine

9. Naturaalarvude korrutamine
Korrutamine meeldejätmisega:
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_6


10. Naturaalarvude jagamine
Jagamine: http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_4
Jagamine jäägiga: http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_6

11. Tehted naturaalarvudega
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

12. Arvu tegurid ja kordsed
Tegurid: http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0020/index.html
Kordsed: http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0018/index.html


13. Jaguvuse tunnused
Kolmega jaguvus http://www.kool.ee/?10357
9-ga jaguvus http://www.kool.ee/?10358
Jaguvuse reeglid http://www.kool.ee/?10359
http://www.kool.ee/?10360
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-margista-ara-need-arvud-mis-jaguvad-antud-arvudega/
https://www.taskutark.ee/m/test/jaguvuse-tunnused-lohista-numbrid-oigesse-kasti/


14. Algarvud ja kordarvud. Kordarvu esitamine algteguriteks
https://learningapps.org/1591337
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
Sõnarägastik https://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt
Algarv ja kordarv karpi https://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Test: https://www.taskutark.ee/m/test/algarvud-ja-kordarvud-leia-oiged-vastused/

15. Arvude ühistegurid ja ühiskordsed
https://www.taskutark.ee/m/test/arvuta-otstarbekalt-uhisteguri-leidmine/
http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/arvuteguridkordsed.htm
Leia VÜK: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543#
Leia SÜT: http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537

16. Geomeetrilised kujundid. Nurk
Ülesandeid geogebras
Nurga mõõtmine (nihuta malli nurga suuruse teada saamiseks)
http://www.mathplayground.com/measuringangles.html
UFOde tulistamine
http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=75#.UQE2LKV3vfs
Tulnukate leidmise mäng
http://www.mathplayground.com/alienangles.html

17. Kordamist
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

•Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
•Oskab kasutada arvutit töövahendina.
•Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Arvestuslik
* 2-3 arvestuslikku tööd poolaastas (Kui õpetaja peab vajalikuks tööd numbriliselt hinnata, siis kantakse hinne eKoolis matemaatika päevikusse. Sellisel
juhul lisatakse sissekandesse märge: töö teostatud valikaine arvuti matemaatikas tunnis. Hindamine toimub vastavalt KG hindamisjuhendile).
* aktiivne osavõtt tundidest