Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13328 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2017. a. kell 21.38
Muudetud: 14. september 2017. a. kell 13.09

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Õppekomplekt:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik, töövihik, CD 9.klassile.
Lisamaterjalid õpetajalt.

I nädal
1. Sissejuhatav tund: ainekaardi ja hindamise tutvustamine.Luuletus "Tere, kool"
2.Tekst Sankt- Peterburgi olulisematest vaatamisväärsustest.
3.Olulisemaid väljendeid (linnas, kohvikus, kaupluses.)

II nädal
1. Dialoogid (tee küsimine ja juhatamine; kohvikus; kaupluses);otelli registreerimise leht.
2.Tund 1A. Mina. lk.3-4, uus sõnavara. Vene nimed (ametlikud, lühi- ja hellitusnimed)
3. Isikuliste asesõnade käänamine ja kasutamine.

III nädal
1.Vanus. Mis kuupäev ?Mis aasta?Arvsõnad.TK sõnavarale.
2. Vanus.Sünniaeg.Mis aastal?Põhi- ja järgarvude kordamine .Aastaarvud.
3.Kontaktandmed: Sõnavara. Dialoogid.

IV nädal
1.Tööleht sõnavara kordamiseks ja kinnistamiseks (vanus, kuupäev, aasta, isikulised asesõnad)
2. Kordamine KT-ks: isikuandmed, vanus, kuupäev, aasta.
3.Kontrolltöö: T1A (Vanus; Mis kuupäeval, aastal?;isikuandmed). - 27.09

V nädal
1. Räägime Sakt-Peterburist. Plaan ja juhised reisist artkli kirjutamiseks
2.Tund 1A.Huvialad.Verbi pööramise kordamine.Vinitelnõi ja tvoritelnõi käände kordamine.
3.Tund 1A. Sport,spordialad.Tegusõne pööramine olevikus ja minevikus- kordamine.

VI nädal
1.Räägime oma huvialadest ja spordist.
2.Tööleht: Huvid ja harrastused.
3.Ettevalmistus suuliseks esitluseks (Minu huvialad).

VII nädal
1.Enesetunne.Arsti juures.(Kuidas sa end tunned?.Mille üle sa kurdad? Mis valutab?)Töö sõnavaraga.
2.-3..Suuline arvestus: Minu harrastused. Enesetunne (kinnistavad harjutused)

VAHEAEG

VIII nädal
1.Tund 2A Enesetunne - sõnavara ;harjutused. Tööleht.
2. T 1V: Käskiv kõneviis - moodustamine.
3. Käskiv kõneviis (lk.27-30).I ja II pöördkonna tegusõnade pööramise kordamine.

IX nädal
1. Käskiv kõneviis + Vinitelnõi kääne. käaklaused klassis. Tõlketöö (enesetunne).
2.Käskiv kõneviis - kinnistavad harjutused.
3. Kordamine kontrolltööks:käskiv kõneviis

X nädal
1.KONTROLLTÖÖ: Käskiv kõneviis. -13.11
Tund 2A -Perekond ja sugulased( lk.31-32) Sõnavara
2.Perekond ja sugulased. Sõnavara.
3.Valmistumine suuliseks arvestuseks - Minu pere.

XI nädal
1.SUULINE ARVESTUS: Minu pere - 20.11
T 2A.Perekonnaseis.
2.Kutsume külla; eluruumid; Minu maja, korter, aadress. Dialoogid(ül.2.11)T.2a Sõnavara
3.Mina elan,töötan,olen käinud..........kus? - predl-nõi käände eessõnad;OS+NS lõpud

XII nädal
1.Kinnistavad harjutused: TS +Omadussõna-nimisõna predl.käändes. Jutu koostamine:Minu kodu.
2.Külaliste tulek ja lahkumine.- töö dialoogidega,,lk.37-40.Sõnavara (T2a,IV)
3.Dialoogide esitamine.Kordamine kontrolltööks:T2A sõnavara (lk.31-39)

XIII nädal
1.Kontrolltöö: T2A (Pere ja kodu) (tõlkelaused) - 4.12
T2v.Roditelnõi käände (küsimused, lõpud) (lk 45-46)
2. Roditelnõi käände eessõnad ja nende kasutamine; väljendid eessõnadega (lk.45-48); Talveluuletus.
3.T2v.Datelnõi ja vinitelnõi käänete eessõnad ja nende kasutamine;küsimused; OS+NS lõpud

XIV nädal
1.T2v. Tvoritelnõi ja predlo˛nõi käänded: eessõnad,nende kasutamine;küsimused
2.Kordamine:T 2v - eessõnade kasutamine
3.Dialoogid - R lk.55. Kordamine.

XV nädal
1.Kordamine kontrolltööks (eessõnad).
2.Kontrolltöö - Tund 2v (eessõnad) -19.12
3.Talveluuletuse vastamine.Tekst "Jõulud" - lugemine.

XVI nädal
1.Tund 3A .Välimus - sõnavara,väljendid,fraasid.
2.T 3a- Kehaosad, Välimus: Kaaslase välimuse kirjeldamine.
3.Välimus.Tutvumiskuulutused ajalehes.

XVII nädal
1.Tund 3A Iseloom,iseloomujooned (sõnavara);omadussõnadest nimisõna moodustamine.
2. Minu iseloom - iseseisev töö sõnavara kinnistamiseks.
3.Inimeste iseloomustamine. V.Võssotski "Laul sõbrast"
Kokkuvõte 1.poolaastast

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest, oskab neist leida tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure; oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele.
2) mõistab ja oskab kasutada nii kõnes kui kirjas õpitud temaatika piires olulist: erinevates situatsioonides vajalikke viisakusväljendeid, isikuandmed, enesetunne, huvialad ja sport, pere ja sugulsed, külalised, esemed ja ruumid kodus
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;loeb ja kõneleb korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal, leida olulist infot;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas 1.poolaastal läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad,põhi- ja järgarvsõnad,;käskiv kõneviis; omadussõnade võrdlusastmed; eessõnad+ kääne
7) oskab töötada iseseisvalt ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

1.poolaasta vältel toimub
1) Jooksev hindamine ettevalmistuseta, tunni töö
2) Jooksev hindamine ettevalmistusega, s.h.ka kodutöö
3) Sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus)tundmise kontrollimine,mille eest saadud hinded on arvestusliku kaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata

Kõik testid,s.h.tööd sõnavarale, peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel).

Kokkuvõttev hinne pannakse välja poolaasta jooksul saadud arvestuslike hinnete alusel.Protsesshinded(jooksva õppetöö käigus saadud hinded - suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.
Koondhinde saamisel arvestatakse ka aktiivsust tunnis ning tundides viibimist.
Töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada,
Hinne "0" tähistab õpilase poolt esitamata või tegemata tööd, mis tuleb 10 päeva jooksul pärast tema puudumist või töö esitamata jätmist järgi vastata.
Arvestuslikud tööd peab järgi vastama puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige. Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.

Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Kui õpilane ei esita või soorita tööd, asendub see veerandi lõpus hindega "1". Kolm tegemata kodust tööd päädib hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

IÕK õpilase hindamisel:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) materjal on lihtsustatud;
3) maht on vähendatud miinimumini, ainult põhivara;
4) õpilane võib kasutada abimaterjale ja õpetaja abi;
5) nõutakse ainult põhioskusi;

Konsultatsioon esmaspäev 14.00-14.45, ruum 204. Järeltööd kokkuleppel.