Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11675 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2017. a. kell 20.15
Muudetud: 18. jaanuar 2018. a. kell 10.30

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide larendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

4. - 7. sept
Pranglimine
http://www.miksike.ee/

11. - 15. sept
Arvkiir
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.html - tase 1
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.html - tase 2
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen3.html - tase 3
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.html
http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen2.html
Rooma numbrid
https://www.taskutark.ee/m/test/rooma-numbrid-vali-oiged-numbrid/
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbrid_10_20.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/Rooma_numbriga_1_10.htm
Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html

18. - 22. sept
Ümardamine
http://www.kool.ee/?10323
http://www.kool.ee/?10336
http://www.kool.ee/?10337
http://www.kool.ee/?10343
http://www.kool.ee/?10335
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Naturaalarvude kordamine
http://www.kool.ee/?10351

25. - 29. sept
Arvavaldis
https://learningapps.org/1191490
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Tähe arvväärtuse leidmine
https://learningapps.org/1174457
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

2. - 6. okt
Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

9. - 13. okt
Kordamine.

16. - 20. okt
1. Korrutamise jaotuvusseadus 1 (Loe näidet hoolikalt!) http://www.kool.ee/?10367
2. Korrutamise jaotuvusseadus 2 http://www.kool.ee/?10368
3. Tähtavaldise koostamine http://www.kool.ee/?10374
4. Tähtavaldis. Võrrand 1 http://www.kool.ee/?10383
LISA:
Kordamine
http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm

23. - 27. oktoober - KOOLIVAHEAEG

30. okt - 3. nov
1. Kirjalik korrutamine 1 - http://www.mathopolis.com/questions/q.php?id=1608&site=1&ref=/numbers/multiplication-long.html&qs=1608_1609_3424_1610_1611_3425_1612_1613_1614_3426
2. Kirjalik korrutamine 2 - http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_5
3. Teisendamine 1 - http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
4. Teisendamine 2 - http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm

6. - 10. nov
1. Kirjalik jagamine - http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_4
2. Sudoku - http://www.jigsawdoku.com/
3. Loogikamängud - https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html

13. - 17. nov
1. Jaguvuse tunnused
http://LearningApps.org/display?v=pi1i1d27n01
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
2. Arvu ristsumma - http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?&test=4991
3. Naturaalarvude lahutamine algteguriteks - http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

20. - 24. nov
1. Test 1 - http://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt
2. Test 2 - https://www.taskutark.ee/m/test/algarvud-ja-kordarvud-leia-oiged-vastused/
3. Algarvud ja kordarvud - http://learningapps.org/watch?v=putwaowec
4. Arvu suurim ühistegur (SÜT) - http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
5. Arvu vähim ühiskordne (VÜK) - http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543

27. nov - 1. dets
Tuleta meelde geomeetrilised kujundid: http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0030/index.html (Kliki kujundil ja õpi selgeks!))
Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm
Loogikamängud - https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html


4. - 8. detsAlgajatele:
KOODI NÄDAL:
Algajad:
Angry Birds https://studio.code.org/hoc/1
Minecraft https://studio.code.org/s/mc/stage/1/puzzle/1
Star Wars https://code.org/starwars
Zombied https://studio.code.org/s/course3/stage/2/puzzle/1

Edasijõudnud:
Frozen https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1
Disney kangelased https://studio.code.org/s/infinity/stage/1/puzzle/1
Kunstnik https://studio.code.org/s/artist/stage/1/puzzle/1

11. - 15. dets
Geogebra - õ ül 687, 688, 690, 691

17. - 22. dets
Test (nurk ja nurkade liigid) - http://kaidi.esy.es/Suviste/Nurkjanurkadeliigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm
Nurkade mõõtmine 1- https://eu.ixl.com/math/grade-5/measure-angles-with-a-protractor
Nurkade mõõtmine 2 - https://www.mathplayground.com/measuringangles.html
Arvutamine nurkadega (mäng) - http://www.fruitpicker.co.uk/activity/
Ennustamine mallil - https://www.mathplayground.com/alienangles.html

27. dets - 5. jaan - KOOLIVAHEAEG

8. - 12. jaanuar
GeoGebra: õ ül 752, 759, 760

15. - 19. jaanuar
Nurkade joonestamine ja arvutamine - http://ggbtu.be/mnbuu69nu
Nurkade liigid 1 - https://learningapps.org/watch.php?v=poq62v1m201&allowFullscreen=1
Nurkade liigid 2 - http://tube.geogebra.org/student/meVLRavou
Nurkade liigid 3 - http://learningapps.org/display?v=pusn7c7cj01

Lisamaterjalid:
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Sel juhul kantakse hinne koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika kokkuvõttev hinnang tuIeb tunnistusele I poolaasta (4. sept - 19. jaanuar) ja II poolaasta (22. jaanuar - 4. juuni) lõpul - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 14.00 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.