Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvutikäsitlusõpetus: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Heidi Carolina Martinsaari

matemaatikaõpetaja

Kontakt: martinsaari@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2017. a. kell 15.52
Muudetud: 4. september 2017. a. kell 23.04

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvutikäsitlusõpetuse peaeesmärgiks on anda õpilastele igapäevane arvuti ja interneti kasutamisoskus koolis, teiste õppeainete teemade kasutamine informaatikaülesannetes. Selle ainega tutvustatakse õpilastele praktiliste tegevuste kaudu meetodeid ning tarkvaravahendeid, mis lihtsustavad esitluste ja referaatide koostamist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

http://erut3m.havike.eenet.ee/arvutiopik/

#1 Sissejuhatus ainesse arvutikäsitlusõpetus. Arvutite ja interneti ajaloost.

#2 Turvaliselt internetis. [url=http://www.pm.ee/netikett/]Netikett[/url].

#3 Infootsing ja autoriõigused.

#4 Tekstitöötlus loovtöö näitel.

#5 Tekstitöötlus loovtöö näitel.

#6 Tekstitöötlus loovtöö näitel.

#7 Tekstitöötlus loovtöö näitel. Hinne.

#8 Andmetöötlus tabelarvutusprogrammis.

#9 Andmetöötlus tabelarvutusprogrammis.

#10 Andmetöötlus tabelarvutusprogrammis. Hinne.

#11 Slaidiesitluse koostamine.

#12 Slaidiesitluse koostamine.

#13 Slaidiesitluste ettekandmine ja ....

#14 Animatsiooni loomine slaidiesitlusprogrammiga.

#15 Animatsiooni loomine slaidi esitlusprogrammiga.

#16 Videotöötlus ja Youtube.

#17 Videotöötlus ja Youtube.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
[li] kinnistab arvutikasutuse põhitõed
[li] oskab teostada tekstitöötlust peamiste reeglite ja töövõtetega
[li] kasutab arvutit ja internetti suhtlusvahendina
[li] leiab internetist vajaliku informatsiooni, oskab seda töödelda ja analüüsida, korrektselt viidata
[li] tunneb arvuti väärast kasutamisest tekkida võivaid ohte tervisele ja oskab neid vältida
[li] tutvub esitluste koostamise tarkvaraga ja oskab esitlust kujundada
[li] tunneb tähtsamaid funktsioone andmete töötlemisel tabelarvutusprogrammiga

Hindamine üles

Esimese poolaasta hinne pannakse välja 19. jaanuariks.

Hindamine toimub jooksvalt, praktiliste tööde põhjal.

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.