Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 6a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2017. a. kell 15.02
Muudetud: 28. august 2017. a. kell 15.02

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.

I nädal
1.Tutvumine grupiga. Vene keel ja selle tähtsus.
2.Vene keele tähestik. Suulised harjutused. Kirjatähed: a,o,k,m,t.
3.Suulised harjutused. Kirjatähed: n, l, r.

II nädal
1.Suulised harjutused. Kirjatähed: u, e, i, õ.
2.Suulised harjutused. Kirjatähed: p, b, d.
3.Suulised harjutused. Kirjatähed: i-kratkoje (j), je, jo, ju.

III nädal
1.Suulised harjutused. Kirjatähed: v, f, g, h.
2.Suulised harjutused. Kirjatähed: s, z, š, ž.
3.Suulised harjutused. Kirjatähed: tš, štš, ts, .

IV nädal
1. Suulised harjutused. Kirjatähed: peenendusmärk, kõvendusmärk.
2. Kordame tähestikku.
3.Kontrolltöö: tähestik. Tund 1A. Asume teele. Tervitamine ja hüvasti jätmine. - 28.09

V nädal
1. Tund 1A. Vene nimed.Isikulised asesõnad (mina,sina,tema,meie,teie,nemad)
2. Tund 1B. Meie pere. Kes see on?
3.Joonistame ja meisterdame kaardi oma lemmikõpetajale.

VI nädal
1.nimisõna sugu. Oma pere tutvustamine (fotolt).
2. Nimisõna sugu.Isikulised asesõnad. Sõnavara.
3. Kordame I tsükli materjali. Tv lk.22-23

VII nädal
1. Kontrolltöö: I tsükkel. Tund 2A sõnad. - 16.10
2. Tund 2A Kuidas sinu nimi on?
3. Tund 2A Ees- ja isanimi. Dialoogi esitamine hindele


VIII nädal
1.T2a kordamine. T2b sõnad.
2.T 2b.Linn: Mida linnas näeb.
3.T 2v.Nimisõna.Nimetav kääne.Mis see on?Kes see on?

IX nädal
1. Kordamine: 2.tsükkel
2.Kontrolltöö : II tsükkel. (T2a-2b) - 7.11
T 2v sõnad.
3.KT analüüs. T2v.Nimisõna mitmus,mitmuse tunnused.

X nädal
1.T2v.Mitmuse moodustamine. T 2v sõnad.
2..T 3a.Kuidas läheb?,sõnad. TK:mitmuse moodustamine.sõnad 2v
3.T 3a. Kuidas läheb?Lühidialoogid.(R lk.53-55) ;Kuulamisharjutused.

XI nädal
1.T 3b. Nädalapäevad. Eile,täna,homme.
2..3b-v. Nädalapäevad. Omadussõna (kakoj?kakaja?kakoje?kakije?)
3.T3v.Omadussõnad,sõnaühendid: omadussõna+nimisõna. R lk.58-59


XII nädal
1.-2. Kordame 3. tsükli materjali.
3.Kontrolltöö: 3. tsükkel. Tund 4A. Aitäh ja palun. - 26.11


XIII nädal
1.T4v. Tegusõna I pöördkond. Isikulised asesõnad(kordamine)
2.T4v.Tegusõna I pöördkond. Kes mida teeb?
2.Kordamine.Talveluuletus. Tegusõnade pööramine.

XIV nädal
1.Kordamine kontrolltööks: 4. tsükli materjal.
2.Kontrolltöö: 4.tsükkel. - 12.12
Tund 5a. sõnavara lk.68
3.T5a. Ma saan vene keelest halvasti aru. Dialoogid.

XV nädal
1.T5b. Aastaajad ja kuude nimetused.Dialoogide vastamine.
2.T5a.Aastaajad ja kuud.
3.Jõulusoovid. Jõulukaardi meisterdamine.

VAHEAEG

XVI nädal
1.T5b:Aastaajad ja kuud.Töö tekstiga "Aastaajad"
2.Aastaajad,kuud.Kirjutamise harjutamine.Valmistumine teksti ümberjutustamiseks.
3.Jutustame aastaaegadest.

XVII nädal
1.-2.Tund 5v. Tegusõna II pöördkond .R lk 73-75; Tv T5v
3.Kordamine: 5.tsükkel .Kokkuvõte 1.poolaastast

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I poolaasta lõpuks õpilane
1) oskab kokku viia hääliku ja tähe;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid I poolaastal läbitud teemadel: nimed,pere, linn, nädalapäevad,kuud,aastaajad
3)reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,
5) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
6) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
7) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
8) omandab I poolaastal õpitud keeleteadmised: tähestik, isikulised asesõnad, küsimused - Mis see on? ja Kes see on?; arvsõnad 1-10, tegusõnade pööramine olevikus - I pöördkond, nimisõna mitmuse moodustamine,
omadussõnad;
9) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
10) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
11) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Kokkuvõtva hinde kujunemine:
'* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine :
-suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine ,mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd
* õppetöö käigus saadud hinded (suulised vastused,sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid,s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.

Konsultatsioonid N kell 14.00-14.45 ruumis 204 , järeltööd kokkuleppel