Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


11678 ainekaarti
69 õppeainet
117 õpetajat

Ajalugu: 8a, 8b, 8c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anni Haandi

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kontakt: anni.haandi@oesel.edu.ee

Loodud: 27. august 2017. a. kell 19.59
Muudetud: 27. august 2017. a. kell 20.00

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, II poolaasta

Kestvus: - tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist. Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima ja kriitiliselt hindama ning tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. Ajalooõpetus aitab kaasa teistes õppeainetes õpitava tervikuks sidumisele ning kujundab oskust mõista minevikunähtuste mõjul toimuvat arengut.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II poolaasta
22.-26.jaanuar - kordamine. [color=red]Kontrolltöö[/color]
IV teema - Liberalism ja rahvuslik liikumine Euroopas (6 tundi)
29.-2.veebruar - Euroopa pärast Viini kongressi ja konservatism. Rahvuslik liikumine
5.-9.veebruar 8.klassid suusalaagris
12.-16.veebruar - 1848.aasta revolutsioonid Euroopas ja liberalism (filmi “Hüljatud” meenutamine). Saksa keisririigi sünd
19.-23.veebruar - Uusaegne riik. Maailma jagamine. [color=red]Essee kirjutamine[/color]
24.-4.märts VAHEAEG
V teema - Industriaalühiskonna kujunemine (8 tundi)
5.-9.märts - Pärisorjuse ja orjuse kaotamine. Tööstuslik pööre
12.-16.märts - Suurtootmine ja kapitalism. Tööliste olukord
19.-23.märts - Sotsialism. Industriaalse ühiskonna uus pale
26.-29.märts - Muutused kultuuris ja kordamine. [color=red]Kontrolltöö[/color]
VI teema - Eesti 19.sajandil (8 tundi)
2.-6.aprill - Vene impeerium 19.sajandil. Talurahva vabastamine
9.-13.aprill - Rahvuslik ärkamine Eestis. Seltsiliikumine ja rahvusliku kultuuri sünd
16.-20.aprill - Venestamine. Rahvastik, tööstuslik pööre ja linnad
21.-1.05 VAHEAEG
2.-4.mai - kordamine. [color=red]Kontrolltöö[/color]
VII teema - Esimene maailmasõda ja Eesti iseseisvumine
7.-11.mai - Vene revolutsioon 1905.aastal. Euroopa liigub sõtta
14.-18.mai - Esimene maailmasõda. Eesimese maailmasõja tagajärjed
21.-25.mai - Eesti iseseisvumine. Mängufilm “Esimene maailmasõda”
28.-1.juuni - [color=red]Kontrolltöö.[/color] Aasta kokkuvõttev tund
4.juuni HINDAMINE

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Teema „Maailm 1815–1918” läbimise järel õpilane:
1) näitab kaardil Esimeses maailmasõjas osalenud riikide liite;
2) iseloomustab rahvuslikku liikumist Eestis ja Euroopas;
3) selgitab Eesti iseseisvumist;
4) teab Esimese maailmasõja põhjusi ja tagajärgi;
5) iseloomustab 19. sajandi ja 20. sajandi alguse peamisi kultuurisaavutusi;
6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid rahvusriik, monopol, linnastumine, rahvuslik liikumine, venestamine, autonoomia, Antant, Kolmikliit, liberalism, konservatism, sotsialism.

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb järgmiselt: kontrolltöö, hindeline rühmatöö (etteteatamiseta), tunnikontroll(id) (etteteatamiseta), vihiku arvestuslik hinne. Tundides on võimalik arutluse/jutustuse käigus koguda lisahindeid, mis mõjutavad veerandi hinde kujunemist.

Kontrolltööde hindamine vastavalt punktiskaalale toimub järgmiselt:

90-100% - hinne 5
75-89% - hinne 4
50-74% - hinne 3
20-49% - hinne 2
0-19% - hinne 1

Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist märgitakse eKooli päevikusse koos puudumistähisega märk „0“ (nt -/0). Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik; õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga).
Tegemata kodutöö hindeks on 0 ja tuleb esitada hiljemalt järgmiseks ainetunniks. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui poolaasta lõpuks tööd järele ei vastata.