Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 23. august 2017. a. kell 08.32
Muudetud: 16. jaanuar 2018. a. kell 13.49

Õppeaasta: 2017/2018

Õppekava: Põhikooli õppekava, aasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

04. - 08.09
Number ja arv
http://www.kool.ee/?10344
http://www.kool.ee/?9544

11. - 15.09
Pranglimine
http://miksike.ee

18. - 22.09
Ümardamine arvkiire abil: http://www.kool.ee/?10323
Kümnelisteni : http://www.kool.ee/?10336
Sajalisteni : http://www.kool.ee/?10337
Tuhandelisteni: http://www.kool.ee/?10343
Riikide pindalad: http://www.kool.ee/?10335
https://learningapps.org/1702361
http://www.kool.ee/?10351
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/
http://www.kae.edu.ee/exercise/taisarvude_ymardamine
Võrdlemine
https://learningapps.org/3217620 (tee ise selle näitel, aga suuremad arvud)

naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
Arvkiir
http://www.oup.com.au/__data/assets/file/0019/154045/Numberline.swf

25. - 29.09
Milline tehe tekstülesandes https://learningapps.org/1194852
Nimetused avaldises https://learningapps.org/1181462
http://www.kool.ee/?10373
Tähtavaldis
http://www.kool.ee/?10374
Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
http://www.kool.ee/?10336
http://www.kool.ee/?10343
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html

02 - 06..10
Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SumSense/sumdiv.html
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm

Margitiklass
https://testmoz.com/156407/student

09. - 13.10
Arvavaldised
http://www.v-maarja.ee/heli/oppematerjal/arvavaldis.htm
http://www.kool.ee/?10373
Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html

16. - 20.10
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm

http://koolielu.ee/waramu/view/1-2ea40f48-8806-4817-aaea-7f3d993b0df7
admetekorrastamine.zip
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

Kordamine
http://www.miksike.ee/docs/kordan/matemaatika/matass.htm

23. - 27. oktoober - KOOLIVAHEAEG

30.10 - 03.11
https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html
Kirjalik korrutamine
http://www.mathopolis.com/questions/q.php?id=1608&site=1&ref=/numbers/multiplication-long.html&qs=1608_1609_3424_1610_1611_3425_1612_1613_1614_3426

Algebra pusle
http://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

06. - 10.11
1. Lõik, kiir ja sirge https://learningapps.org/3951622
2. Mõõtühikute teisendamine https://learningapps.org/3952030
3. Teisendamine (5 testi) http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
4. Teisendamine (liigu noolega edasi 3 testi) http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
5. Loe skaalalt õige number https://learningapps.org/2556090
6. Koosta sagedustabel ja koosta tulpdiagramm http://www.kidsmathgamesonline.com/numbers/mathdata.html

Kirjalik jagamine
http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg24-la-nu-p0

Sudoku
http://www.jigsawdoku.com/

Pranglimine
http://www.miksike.ee/#pranglimine/training

13. - 17.11
http://nutiraama.weebly.com/

http://www.thatquiz.org/tq-1/?-jg24-la-nu-p0

Korrutamine meeldejätmisega:
http://www.kae.edu.ee/exercise/korrutamine_6


10. Naturaalarvude jagamine
Jagamine: http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_4
Jagamine jäägiga: http://www.kae.edu.ee/exercise/jagamine_6

Jaguvuse tunnused
http://LearningApps.org/display?v=pi1i1d27n01
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
http://www.kool.ee/?10360
http://www.jigsawdoku.com/


20. - 24.11
Tegurid ja kordsed
http://learningapps.org/display?v=p6f2ktxv501
http://learningapps.org/display?v=py2621f6n01

27.11 - 01.12
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/5.klass/algtegurid.html
Arvude suurim ühistegur (SÜT)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
Arvude vähim ühiskordne (VÜK)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543
Jaguvus
http://www.hot.ee/siivi32/Algarvjakordarv.htm
Algarvud ja kordarvud
http://learningapps.org/watch?v=putwaowec
Naturaalarvude lahutamine algteguriteks ?!
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
Matemaatilised mõisted
http://learningapps.org/watch?v=pwcvxsxkt

04. - 08.12
SÜT
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=537
Arvude vähim ühiskordne (VÜK)
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=543
Tuleta meelde geomeetrilised kujundid: http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0030/index.html (Kliki kujundil ja õpi selgeks!))
Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm
Loogikamängud - https://www.mathplayground.com/grade_5_games.html

Tehete järjekord
http://LearningApps.org/display?v=p3heoa1sn01
Kordamine (tekstülesanded, tähtavaldised)
http://learningapps.org/display?v=pjvconpna15

11. - 15.12
Teisendamine
http://lemme11.planet.ee/dokumendid/hotpot/teisendamine1.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/pikkusuhikute_teisendamine_l.htm
Lisamaterjal:
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
Geomeetrilised kujundid
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_l.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid_ristsona.htm
http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatika_I%20kooliaste/geomeetrilised_kujundid.htm

Nurk ja nurkade liigid
http://www.hot.ee/kaidipalmiste/Praktiline_t66/Nurk_ja_nurkade_liigid/Nurk_ja_nurkade_liigid2.htm

18. -22. dets
https://survey.ut.ee/index.php/328153?lang=et
https://www.geogebra.org/classic
Silmamõõdumäng
http://koolielu.ee/waramu/download?rid=1-94f040dc61e2825c6bc7e9cdc

27. dets - 5. jaan - KOOLIVAHEAEG

08. - 12. 01
http://tube.geogebra.org/student/meVLRavou
http://ggbtu.be/mnbuu69nu

GeoGebra:


15. - 19. 01
display
GeoGebra õ ül 752, 759, 760

https://www.taskutark.ee/m/test/?subject=72
Lisamaterjalid:
http://www.getwapps.com//67570237447#List=UAL000013576

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Arvuti matemaatika kokkuvõttev hinnang tuIeb tunnistusele I poolaasta (4. sept - 19. jaanuar) ja II poolaasta (22. jaanuar - 4. juuni) lõpul - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine neljapäeviti kell 14.30 ruumis 306 või kokkuleppel õpetajaga.