Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Bioloogia: 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Gerta Nurk

bioloogiaõpetaja

Kontakt: gerta@oesel.edu.ee

Loodud: 19. aprill 2017. a. kell 08.47
Muudetud: 19. aprill 2017. a. kell 08.47

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

taotletakse, et õpilane:
1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus ning inimühiskonna ja tehnoloogia arengus;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades bioloogilist mitmekesisust;
3) on omandanud ülevaate elusloodusest, selle olulisematest protsessidest, organismide omavahelistest suhetest ja seostest eluta keskkonnaga ning kasutab korrektset bioloogiaalast sõnavara;
4) lahendab probleeme, rakendades selleks muu hulgas loodusteaduslikku meetodit;
5) planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid ning esitab saadud tulemusi;
6) kasutab erinevaid infoallikaid ning hindab kriitiliselt neis sisalduvat teavet;
7) kasutab bioloogiat õppides tehnoloogiavahendeid, sh IKT võimalusi;
8) saab ülevaate bioloogiaga seotud elukutsetest ning bioloogiateadmiste ja -oskuste vajalikkusest erinevates töövaldkondades;
9) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning on motiveeritud elukestvaks õppeks.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1 Aine- ja energiavahetuse põhiprotsessid. Toiduobjektidest tingitud erinevused taim- ja loomtoidulistel ning segatoidulistel selgroogsetel loomadel. Toidu hankimise viisid ja nendega seonduvad kohastumused.
2. Selgroogsete loomade seedeelundkonna eripära sõltuvalt toidust: hammaste ehitus, soolestiku pikkus ja toidu seedimise aeg.
3. Selgroogsete loomade erinevate rühmade hingamiselundite ehituse ja talitluse mitmekesisus: lõpused vees ja kopsud õhkkeskkonnas elavatel organismidel, kopsude eripära lindudel, naha kaudu hingamine.
4. Püsi- ja kõigusoojaste loomade kehatemperatuuri muutused.
5. Selgroogsete loomade eri rühmade südame ja vereringe võrdlus ning
6. Ebasoodsate aastaaegade üleelamise viisid.
7. Kordamine
8. Selgroogsete loomade paljunemist mõjutavad tegurid.
9. Suguline valik ja sigimiskäitumine
10. Kehasisese viljastumise võrdlus kehavälisega
11. Erinevate selgroogsete loomade kehasisese ja kehavälise lootelise arengu võrdlus
12. Sünnitus ja lootejärgne areng. Moondega ja otsese arengu võrdlus
13. Järglaste eest hoolitsemine (toitmine, kaitsmine, õpetamine) erinevatel selgroogsetel loomadel
14 Hoolitsemisvajaduse seos paljunemise ja arengu eripäraga.
15. Kordamine. Selgroogsete loomade võrdlus.
16. Kokkuvõte õppeaastast.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning selgitab nende avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus;
2) seostab toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma toiduobjektidega;
3) selgitab erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust;
4) võrdleb hingamist kopsude, naha ning lõpuste kaudu õhk- ja vesikeskkonnas;
5) võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid organisme ning toob nende kohta näiteid;
6) analüüsib selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära ning seostab neid püsi- ja kõigusoojasusega;
7) võrdleb selgroogsete loomade kohastumusi püsiva kehatemperatuuri tagamisel;
8) hindab ebasoodsate aastaaegade üleelamise viise selgroogsetel loomadel.
9) analüüsib kehasisese ja kehavälise viljastumise ning lootelise arengu eeliseid selgroogsete loomade rühmadel ning toob selle kohta näiteid;
10) toob näiteid selgroogsete loomade kohta, kel esineb kehasisene või kehaväline viljastumine;
11) hindab otsese ja moondega arengu olulisust ning toob selle kohta näiteid;
12) võrdleb noorte selgroogsete loomade eri rühmade toitmise, kaitsmise ja õpetamise olulisust.

Hindamine üles

Õppeveerandi jooksul hinnatakse tunnitööd, iseseisvaid töid, tunnikontrolle, koduseid töid.
Veerandi hinne on saadud hinnete keskmine.

Igat tööd on võimalik järgi vastata 1 kord esimesel võimalusel peale mitterahuldavalt hinnatud töö kättesaamist.
Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-17.00 ruumis 105